Agenda and minutes

Cabinet - Dydd Mercher, 18fed Hydref, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim wedi’u derbyn.

 

2.

Datgan Buddiannau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd Hughes oedd Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent.

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi eu derbyn fel cofnod gwir.

 

4.

Cynllun Ardal Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent/Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd yr eitem gyntaf ar yr agenda heddiw, sef Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) Gwent fel sy'n ofynnol yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

  

Roedd gan y Cyfarwyddwr Strategol, fel y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol dynodedig, ddyletswydd statudol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (GCLl) (Cymru) 2014 ac fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i lunio adroddiad blynyddol. 

  

Nododd Adroddiad Blynyddol BPRh Gwent ddyletswyddau i'r Cyngor gwblhau Cynllun Ardal ac Adroddiad Blynyddol 

  

Nododd Llywodraeth Cymru y fframwaith statudol ar gyfer datblygu ein Cynllun (gweithredu) Ardal rhanbarthol i gynnwys sut y byddai blaenoriaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd yn cael eu cyflawni mewn partneriaeth ar draws y rhanbarth.

  

Mae’r BPRh yn mabwysiadu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (LlCD) (Cymru) 2105 yn llawn ac wedi’i alinio ag egwyddorion Deddf GCLl.

  

Nodwyd y cynnydd o ran cyflawni ein Cynllun Ardal yn Adroddiad Blynyddol y BPRh. Penderfynwyd ar fformat a natur yr adroddiad gan Lywodraeth Cymru gyda gofyniad i'r adroddiad gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a phartneriaid statudol.

 

Amlygodd yr adroddiad fod y gydberthynas yn y Gwasanaethau Plant rhwng cael gafael ar ofal a chymorth a thlodi wedi'i chofnodi'n dda mewn ymchwil. Mewn gofal cymdeithasol oedolion, roedd rôl gofalwyr di-dâl yn creu heriau economaidd-gymdeithasol penodol i'r rhai a oedd yn agored iawn i niwed. 

Yn ystod 2022 -2023, gellir gweld effaith yr her costau byw yn glir yn yr atgyfeiriadau a'r ceisiadau am gymorth i'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r galw cynyddol am Wasanaethau Atal a Chynhwysiant. Adlewyrchwyd yr effaith hon drwy gydol yr adroddiad hwn.

  

Roedd yr Arweinydd yn falch o nodi bod trafod da gyda'r Aelodau pan gyflwynwyd yr adroddiad i Bwyllgor Craffu Perfformiad (PCP) y Cyngor ar gyfer Partneriaethau ddydd Mawrth 10 Hydref.  Diolchodd yr Arweinydd i Gadeirydd y PCP am ei gyfraniad.

 

Gwahoddodd yr Arweinydd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol (Gwasanaethau Oedolion) i ddweud ychydig eiriau.

 

Nododd yr adroddiad gyfrifoldebau'r Cyngor gan ganolbwyntio ar weithio gyda sefydliadau partneriaeth i greu synergedd ar draws y gwasanaethau. Aeth y Cynghorydd Hughes i gynhadledd staff mewnol ddiweddar gyda'i gydweithiwr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Marshall, a ddangosodd sut y daeth y Cyngor at ei gilydd.  Roedd tynnu pwysau oddi ar y GIG yn hanfodol yn ogystal â lleihau nifer y babanod, plant a phobl ifanc a oedd yn mynd i ofal. Roedd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol dan bwysau aruthrol ac roedd cymorth i deuluoedd ifanc, cadw pobl ifanc allan o ofal yn ogystal â gofalu am boblogaeth a oedd yn heneiddio’n gynyddol yn her ariannol. Roedd gweithio i gryfhau partneriaethau yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol gan fod mwy o ffocws ar ofal cymunedol a llwybrau gofal integredig yng Nghasnewydd ac roedd y Cyngor yn arwain y ffordd. Diolchodd y Cynghorydd Hughes i aelodau'r Pwyllgor Perfformiad a Chraffu - Partneriaethau am ei gyfraniad.

 

Sylwadau Aelodau’r Cabinet:

 

§  Croesawodd y Cynghorydd Davies y cynllun gweithredu diweddaraf, a fabwysiadodd egwyddor Marmot gyda ffocws ar iechyd meddwl. Roedd y Cynghorydd Davies yn edrych ymlaen at weld  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Pont Basaleg pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd i’r cydweithwyr yn y Cabinet, yr adroddiad nesaf mewn perthynas â Phont Basaleg. Rhoddodd yr adroddiad gefndir i'r gwaith a wnaed ers nodi'r diffygion adeileddol yn y bont, a manylion a chanlyniadau ymarfer arfarnu opsiynau a gynhaliwyd.

  

Nod yr adroddiad oedd nodi'r angen am adeiledd newydd, cytuno mai Opsiwn 3, sef pont all-lein newydd, ond a oedd yn agos, oedd yr opsiwn a ffafriwyd a chytuno a nodi'r asesiad Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) a oedd ei angen i gynorthwyo gyda hyn a helpu i sicrhau cyllid allanol.

 

Roedd Pont Basaleg yn dioddef o ddifrod sgwriad, a arweiniodd at ei chau’n frys. Ar ôl ei chau, cafodd gwaith sefydlogi ei wneud, a chafodd y bont ei hagor i gerddwyr. Ers hynny, yn anffodus, oherwydd cyflwr y bont, daethpwyd i'r casgliad nad oedd y gwaith o atgyweirio ac adsefydlu'r adeiledd yn bosibl.

 

Ar y sail honno, edrychodd y swyddogion ar nifer o opsiynau i ddelio â'r mater hwn ac roeddent yn ceisio datblygu opsiwn a fyddai'n golygu gosod pont newydd yn lle'r bont bresennol yng nghyffiniau'r bont bresennol.

  

Yn amlwg, nid tasg hawdd na chyflym oedd hon, ac nid oedd yn opsiwn cost isel ac roedd y costau a nodwyd yn y cyfnod cynnar hwn o £5.6M - £9M yn llawer mwy na'r adnoddau a oedd ar gael gan y Cyngor. Cafodd y swyddogion a oedd yn ymwneud â Llywodraeth Cymru wybod y gellid defnyddio ei ffrwd cyllido "Ffyrdd Cydnerth" i wneud cais am gyllid i ddechrau gwaith dylunio a gwaith paratoi arall ar gyfer pont newydd.

  

Dywedodd Llywodraeth Cymru y dylai unrhyw gais am gyllid gael ei gyflwyno gydag asesiad Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru, a byddai hyn yn cael ei ddatblygu i alluogi gwneud cais. 

  

Roedd y Cyngor yn gwerthfawrogi'n llwyr yr aflonyddwch i drigolion Forge Mews yr oedd cau'r bont yn barhaus i gerbydau yn ei greu. Roedd y Cyngor wedi ymgysylltu â thrigolion ers cau'r bont yn y lle cyntaf a'r ailagor dilynol i gerddwyr. Roedd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal ac roedd yr adeiledd yn cael ei fonitro i sicrhau ei fod yn ddiogel at y diben hwn ac mae mynediad brys hefyd wedi'i gynnal ers yr amser hwn.  Byddai hyn yn parhau tra bod y Cyngor yn gwneud cynnydd ar y bont newydd. Rhoddwyd gwybod i drigolion am y sefyllfa a'r cynlluniau presennol, a byddent yn cael gwybod yn barhaus wrth i'r cynnydd gael ei wneud.

 

Sylwadau Aelodau’r Cabinet:

 

§ Roedd y Cynghorydd Lacey yn falch bod yr adroddiad wedi'i gyflwyno i'r Cabinet ac roedd am ailadrodd y sefyllfa gost. Gan ystyried hyn, roedd yn iawn i'r tîm Seilwaith fonitro cynnydd dros gyfnod sylweddol o amser, gan weithio gydag ymgynghorwyr ac asiantau allanol i ddiystyru gwaith i'w wneud. Roedd y Cyngor nawr yn edrych am £40,000 i gyflawni’r asesiad WelTAG i Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud cais am y cyllid. Felly, cefnogodd y Cynghorydd Lacey Opsiwn 3 yn yr adroddiad yn llawn.

  

§ Ategodd y Cynghorydd Clarke sylwadau ei  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2022/27 (Cynhwyswyd Hunanasesiad Lles Corfforaethol Blynyddol) pdf icon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yr adroddiad nesaf a gyflwynwyd gan yr Arweinydd oedd Adroddiad Hunanasesiad Cynllun Corfforaethol Blynyddol y Cyngor ar gyfer 2022-2023.

  

Diben yr adroddiad oedd rhoi trosolwg ar gynnydd y gwaith o gyflawni yn erbyn Cynllun Corfforaethol 2022-2027 y Cyngor ac effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu a pherfformiad y Cyngor.

  

Paratowyd yr adroddiad i gydymffurfio â'r gofynion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau. 

  

Nododd Aelodau'r Cabinet fod yr adroddiad wedi'i gyflwyno i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a Phwyllgor Rheoli Craffu Trosolwg y Cyngor. Cafodd yr adborth a'r argymhellion gan y ddau bwyllgor eu hystyried yn llawn gan y swyddogion. 

  

I grynhoi, gwnaeth y cydweithwyr gofio fod y Cyngor wedi cymeradwyo ei Gynllun Corfforaethol pum mlynedd i gyflawni 'Casnewydd uchelgeisiol, tecach a gwyrddach i bawb'.

  

Adlewyrchodd yr adroddiad blynyddol hwn ar 2022-2023 a'r hyn a gyflawnwyd gan y Cyngor yn ogystal ag amlygu'r heriau a wynebwyd fel sefydliad. 

  

Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf roedd yn gyfnod hynod heriol i'r Arweinydd ac Aelodau'r Cabinet a swyddogion ar draws y Cyngor, gan ymateb i'r argyfwng costau byw, a'r pwysau parhaus ar draws gwasanaethau rheng flaen.

 

Roedd y Cabinet wedi ymrwymo i wella gwasanaethau i gymunedau ac yn cydnabod bod angen dull cydweithredol gyda phartneriaid, trigolion a busnesau o ymdrin â’r heriau ar draws tai, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a phriffyrdd.     

  

Roedd hyn hyd yn oed yn fwy heriol yn yr hinsawdd ariannol bresennol, gyda'r angen i sicrhau bod cynaliadwyedd hirdymor cyllid y Cyngor yn darparu'r gwerth gorau i'w drigolion a'i fusnesau. 

  

Cefnogwyd hyn hefyd gan ymrwymiad parhaus y Prif Weithredwr, ei huwch dîm arwain, a’r swyddogion ar draws yr 11 gwasanaeth i ymateb a pharhau i wella'r gwasanaethau a oedd yn cael eu darparu i drigolion ledled Casnewydd. 

  

Fel yr amlygwyd yn yr adroddiad, gwnaed dechrau da mewn 2 o'r 4 amcan Lles gyda'r 2 amcan Lles a oedd yn weddill angen gwelliant pellach.

  

Dangosodd yr adroddiad hefyd fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd allweddol fel Addysg, gyda dim ysgolion yng Nghasnewydd yn destun mesurau arbennig yn dilyn gwelliannau Ysgol Uwchradd Casnewydd ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas.

 

Roedd y Cyngor yn parhau i berfformio'n dda ar draws ei wasanaethau gwastraff ac roedd yr Arweinydd yn falch o nodi y gwnaed dechrau da o ran lleihau allyriadau carbon i fwrw targed o fod yn Gyngor sero net erbyn 2030.

  

Am y tro cyntaf, caeodd y bwlch cyflog rhwng dynion a menywod ynghyd ag ystod o waith cydraddoldeb pwysig a oedd hefyd yn rhan o eitem nesaf ein hagenda.  

  

O fewn portffolio'r Arweinydd ar gyfer adfywio a datblygu economaidd, cafodd y gwaith yr oedd y Cyngor yn ei wneud ei gydnabod yn ogystal â’i gyfraniad gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phorth y Gorllewin i sicrhau adfywiad a datblygiad economaidd hirdymor a sylweddol yng Nghasnewydd a'r rhanbarth ehangach.  

 

Roedd Casnewydd yn sicrhau lle fel arweinydd diwydiannau lled-ddargludyddion, uwch-dechnoleg yn y rhanbarth a dim ond un o lawer o enghreifftiau oedd datblygiad gwaith lled-ddargludyddion KLA, lle sicrhawyd 750  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol pdf icon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar y cynnydd yn erbyn ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) ar gyfer 2020-2024.

  

Fel yr oedd y cydweithwyr yn gwybod, dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010), roedd angen i'r Cyngor adrodd yn flynyddol ar y cynnydd a wnaeth yn erbyn y naw amcan cydraddoldeb strategol yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ochr yn ochr â data cydraddoldeb staff. 

  

Datblygwyd yr Amcanion Cydraddoldeb mewn partneriaeth â rhanddeiliaid mewnol ac allanol allweddol ac yn amodol ar ymgysylltu cymunedol helaeth. Sicrhaodd cynnwys cymunedau llawr gwlad, er bod y Cynllun yn cyflawni gweledigaeth strategol ar gyfer cydraddoldeb yng Nghasnewydd, ei fod hefyd yn sicrhau canlyniadau diriaethol i'n cymunedau.

  

Adolygwyd Adroddiad Blynyddol CCS 2022-2023 gan Bwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu’r Cyngor ar 9 Hydref a chynhwyswyd ei sylwadau yn yr adroddiad.

 

Gan droi at yr adroddiad ei hun, roedd yr Adroddiad Blynyddol yn ymwneud â'r drydedd flwyddyn o gyflawni yn erbyn Amcanion Cydraddoldeb Strategol y Cyngor.

  

Tynnodd yr Arweinydd sylw at y tabl crynhoi cyflawniadau [tudalennau 282 – 284] a oedd yn tynnu sylw at gynnydd yn erbyn pob un o'r amcanion, fel:

  

1.     Defnyddio cyllidebu cyfranogol a ddyrannodd gyllid i 44 o brosiectau cymunedol lleol yn ystod y flwyddyn ariannol hon yn unig.    

  

2.     Hyrwyddo, cefnogi a dathlu amrywiaeth ar draws y ddinas yn ystod dyddiadau arwyddocaol, gan gynnwys Eid al-Fitr, Hanes Pobl Ddu Cymru (365), Diwrnod Gwrth-Hiliaeth y Cenhedloedd Unedig ac, wrth gwrs, Pride in the Port, Digwyddiad Pride cymunedol Casnewydd, a oedd yn mynd o nerth i nerth ac a oedd yn enghraifft wirioneddol o sut y daeth cymunedau at ei gilydd i ddathlu amrywiaeth ac undod.

  

Roedd yr Arweinydd yn frwd dros degwch, cynhwysiant ac amrywiaeth ac roedd yn galonogol gweld y cynnydd a oedd yn cael ei wneud gan gynnwys cau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ymhlith swyddogion, gyda chydraddoldeb rhywiol hefyd yn amlwg ymhlith aelodau'r Cabinet.

  

Daeth yr adroddiad i ben gyda dadansoddiad data cydraddoldeb staff a gwybodaeth am yr ymrwymiad parhaus i weithio tuag at weithlu a oedd yn adlewyrchu'r cymunedau amrywiol ledled y ddinas. 

  

Roedd hwn yn amcan allweddol o fewn y CCS a'r Cynllun Pobl newydd (y ddau i'w cyhoeddi yn 2024) ac roedd wedi’i ymwreiddio yn y Cynllun Corfforaethol.  

 

Gwahoddodd yr Arweinydd yr Aelod Cabinet dros Drawsnewid Sefydliadol i ddweud ychydig eiriau.

 

Roedd yr adroddiad hwn yn grynodeb o'r gwaith a wnaed yn ystod blwyddyn olaf ond un y CCS. Mae'n nodi ymrwymiad y Cyngor i ddiwylliant yn y gweithle a dull o ddarparu gwasanaethau a oedd yn gwerthfawrogi cynhwysiant ac amrywiaeth.

 

Diolchodd am waith caled y swyddogion a chydnabu’r gwaith parhaus o ran cwynion a gwasanaethau cwsmeriaid.

  

Rhannwyd yr uchafbwyntiau allweddol gyda'r Cabinet:

  

        Cyflwyno hyfforddiant gwrth-hiliaeth i aelodau a swyddogion fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i Gynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth Cymru Gyfan.

        Ymroddiad a brwdfrydedd rhwydweithiau staff i sicrhau bod y Cyngor yn gynhwysol ac yn gefnogol.   

  

Byddai’r gwaith hwn yn parhau dros y 12 mis nesaf. Gosododd yr Adroddiad Blynyddol flaenoriaethau clir ar gyfer y cyfnod  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

Pwysau allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad terfynol, a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y pwysau allanol a oedd yn wynebu'r Cyngor, roedd diweddariad y mis hwn yn cynnwys yr argyfwng costau byw, pwysau tai a digartrefedd a chynnydd posibl yng nghyfraddau COVID-19. 

  

Dangosodd dolenni i ymchwil genedlaethol sut roedd yr argyfwng costau byw ac effeithiau'r pandemig yn effeithio ar drigolion, ysgolion a chyflogwyr ledled Cymru gyfan.

 

Yn lleol, roedd swyddogion a phartneriaid yn cyrchu, yn hwyluso ac yn hyrwyddo cynlluniau lleol a chenedlaethol a chyllid i gynllunio'r cymorth ariannol a oedd ar gael wrth i fisoedd y gaeaf agosáu. 

 

Roedd swyddogion hefyd yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd yn ystod misoedd y gaeaf nesaf i helpu i liniaru effaith pwysau cyffredinol y gaeaf ar y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol tra’n monitro ac yn ymateb i bryderon ynghylch cyfraddau cynyddol COVID-19.

 

Roedd Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd Casnewydd yn Un yn parhau i eirioli dros weithio mewn partneriaeth fel rhywbeth sy'n hanfodol i gefnogi trigolion a busnesau ac roedd yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am sut y gwnaeth cydweithio alluogi mynediad at gymorth, cyngor ac arweiniad i'r rhai a oedd yn profi anawsterau yn ystod y cyfnod hwn.

 

Manteisiodd yr Arweinydd ar y cyfle hwn i annog trigolion a oedd yn cael anawsterau i gysylltu â'r Cyngor i gael gwybodaeth ac i gael eu cyfeirio at y cyngor a'r cymorth a oedd ar gael; gellid gwneud hyn yn bersonol, dros y ffôn neu drwy fynd i'r tudalennau Cymorth a Chyngor ar y wefan. 

 

Gan droi at yr adroddiad, roedd yr Arweinydd yn falch o rannu bod yr ymgynghorwyr costau byw ychwanegol a ariannwyd gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin bellach wedi dechrau eu swyddi ac wedi dechrau adeiladu ar bartneriaethau presennol i greu cynnig costau byw ledled y ddinas.  

  

Er mwyn gallu herio a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb tlodi ledled y ddinas mewn ffordd gynaliadwy, cafodd gr?p swyddogion strategol y dasg o edrych ar dlodi yn ei ystyr ehangaf ac o gefnogi'r argymhellion a amlygwyd yn adroddiad Adeiladu Gwent Tecach diweddar y Sefydliad Ecwiti Iechyd.  

  

Cafodd heriau a phwysau ar dai a digartrefedd ledled Casnewydd eu nodi yn yr adroddiad, ynghyd â gwybodaeth am sut yr oedd y rhain yn cael sylw drwy wahanol fentrau. 

  

Gyda chyflwyniad y Broses Ceisio Lloches Gyflymach gan y Swyddfa Gartref; roedd gr?p swyddogion trawswasanaeth yn cyfarfod i asesu effaith bosibl hyn ar y pwysau sylweddol presennol ar y system ddigartrefedd a gwasanaethau.

  

O ran addysg, roedd Gwasanaeth Lles Addysg Casnewydd yn parhau i weithio'n agos gyda phob ysgol yng Nghasnewydd i gefnogi'r gwelliant yng nghyfraddau presenoldeb dysgwyr ac ail-osod diwylliant presenoldeb mwy cadarnhaol mewn ysgolion ledled y ddinas. 

  

Sylwadau Aelodau’r Cabinet:

 

§Dywedodd y Cynghorydd Harvey fod trigolion dal angen gwasanaethau a banciau bwyd.  Roedd teuluoedd yn ei chael yn anodd talu am bethau hanfodol. Ategodd y Cynghorydd Harvey

sylwadau'r Arweinydd i gysylltu â’r Cyngor i gael help ar gyfer cyfeirio at y swyddogion perthnasol.

  

§ Cyfeiriodd y Cynghorydd Batrouni at wasanaethau  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Hwn oedd yr adroddiad misol rheolaidd ar y rhaglen waith.

  

Penderfyniad:  

 

Cytunodd y Cabinet ar y rhaglen waith.