Agenda and minutes

Cabinet - Dydd Mercher, 10fed Ebrill, 2024 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

B Owen (Prif Weithredwr).

 

2.

Datgan buddiannau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim wedi’u derbyn.

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2024 eu derbyn fel cofnod cywir.

 

4.

Capio Naw - Deilliannau Ysgol Cyfnod Allweddol 4 pdf icon PDF 458 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad Capio 9 - Deilliannau Ysgol Cyfnod Allweddol 4 a oedd yn rhoi data deilliannau terfynol i’r Aelodau ar gyfer ysgolion uwchradd yng Nghasnewydd ar gyfer 2022-2023 (Haf 2023).

 

Dyma'r tro cyntaf i Lywodraeth Cymru gynhyrchu Setiau Data Craidd Cymru Gyfan (SDCCG) ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 ar lefel ysgol unigol ers 2019.  Gwnaeth pob un o'r 4 blynedd diwethaf ddefnyddio dulliau gwahanol ar gyfer pennu graddau, felly nid oedd modd cymharu'r un ohonynt yn uniongyrchol.

 

Er i'r set olaf hon o ddata ddod ar gael ddiwedd mis Rhagfyr, defnyddiodd cydweithwyr yr Awdurdod Lleol (ALl) a'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) ddata dros dro o ddechrau Tymor yr Hydref 2023, i flaenoriaethu cymorth ar lefel ysgol unigol.

 

Sylwadau Aelodau’r Cabinet:

 

§  Croesawodd y Cynghorydd Davies gyhoeddiad y SDCCG Allweddol.  Roedd y cyhoeddiad yn bwysig gan ei fod yn nodi'n briodol i'r ALl a'r GAS lle gallai fod angen cymorth.  Y cwestiynau pwysig, fodd bynnag, oedd y rhai yr oedd angen i ysgolion eu gofyn i'w hunain o ran a oedd y deilliannau hyn yn ddisgwyliedig - a oedd disgyblion yn cyflawni'r deilliannau yr oeddent yn gweithio iddynt ac a oeddent yn lleihau'r bwlch rhwng y rhai a oedd yn derbyn prydau ysgol am ddim (PYADd) a'r rhai nad oeddent yn eu derbyn.  Roedd dadansoddiad fforensig, a oedd yn ystyried perfformiad unigol a sut y cafodd pob myfyriwr ei gefnogi orau i gyflawni'r deilliannau hyn, yn elfen annatod wrth ddefnyddio'r data hwn yn effeithiol. Roedd pob ysgol yn unigryw mewn perthynas â nifer y plant a oedd yn derbyn PYADd, y rhai ar gynlluniau datblygu unigol a nifer y plant a oedd yn byw mewn amddifadedd, felly roedd y wybodaeth gymharol ar gyfer ysgolion o ran eu teulu yn bwysig gan ei bod yn rhoi cyd-destun.   Roedd yn bwysig deall sut roedd eraill yn lleihau'r bwlch mewn perfformiad ac a oedd eu myfyrwyr yn cyflawni'r deilliannau disgwyliedig. Rhoddodd feincnod ar fesurau y gallai ysgolion eu defnyddio i ddeall eu deilliannau'n well. Felly, dylid cymharu perfformiad ysgolion yng Nghasnewydd yn unig yn ofalus, roedd gan bob ysgol ei chyd-destun a'i heriau ei hun.  Roedd yr ALl a'r GAS yn deall hyn, ac yn bwysicach fyth, roedd ganddynt ffydd bod ysgolion yn deall eu data eu hunain a'u bod yn defnyddio hyn yn ddadansoddol i wella deilliannau myfyrwyr.

 

Penderfyniad:

Gwnaeth y Cabinet ystyried a nodi cynnwys yr adroddiad.

 

 

5.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol pdf icon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Gynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor ar gyfer 2024-2028.

 

Dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010), rhaid i awdurdodau lleol yng Nghymru ddatblygu a chyhoeddi Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol (CCSau) a oedd yn nodi’r amcanion a’r blaenoriaethau yr oeddent yn dymuno eu cyflawni dros gyfnod o bedair blynedd.

 

Roedd y cynllun hwn yn nodi blaenoriaethau a gweledigaeth strategol y Cyngor ar gyfer y pedair blynedd nesaf ac yn cynnwys Amcanion Cydraddoldeb a oedd yn ein cefnogi i gyflawni’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus.

 

Datblygwyd Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor mewn partneriaeth â rhanddeiliaid mewnol ac allanol allweddol ac roeddent yn amodol ar ymgysylltu cymunedol helaeth. Er bod y Cynllun yn cyflawni gweledigaeth strategol ar gyfer cydraddoldeb yng Nghasnewydd, sicrhaodd cynnwys cymunedau llawr gwlad ei fod hefyd yn sicrhau canlyniadau diriaethol i'n cymunedau.

 

Cafodd y CCS ar gyfer 2024-2028 ei adolygu gan Bwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu y Cyngor ar 8 Mawrth a chynhwyswyd ei sylwadau yn yr adroddiad a ystyriwyd gan y Cabinet.

 

Cyflwynodd y pedair blynedd diwethaf heriau sylweddol i staff a chymunedau ledled Casnewydd, gan gynnwys anawsterau digynsail a achoswyd gan y pandemig byd-eang, gwrthdaro rhyngwladol, a'r argyfwng costau byw. Effeithiodd y digwyddiadau hyn yn anghymesur hefyd ar grwpiau penodol gan amlygu ymhellach yr anghydraddoldebau a oedd yn bodoli o fewn cymunedau.

 

Fel Cyngor, rhaid i ni ddysgu o'r heriau sy'n dod i'r amlwg a pharhau i ymdrechu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus teg i'r holl drigolion.

 

Mae'r CCS yn gyfle i adeiladu ar gyflawniadau'r Cyngor fel cyflogwr a darparwr gwasanaeth, edrych i'r dyfodol, a nodi blaenoriaethau i hyrwyddo cydraddoldeb i bawb sy'n byw neu'n gweithio yng Nghasnewydd.

 

Mae'r Amcanion Cydraddoldeb yn y CCS hwn yn adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd mewn cynlluniau blaenorol gan nodi canlyniadau a chamau gweithredu clir a gymerwyd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus teg.

 

Mae ein Hamcanion Cydraddoldeb yn taro cydbwysedd da rhwng amcanion â ffocws mewnol yn seiliedig ar hunan-fyfyrio, fel yr ymrwymiad i wella cynrychiolaeth ar bob lefel o'r sefydliad ac amcanion â ffocws allanol gyda'r nod o wella cydraddoldeb mewn meysydd allweddol o gymdeithas, gan wella cydlyniant cymunedol ledled y ddinas.

 

Cyfeiriodd yr Arweinydd at gynnig unfrydol diweddar y Cyngor i fabwysiadu profiad o fod mewn gofal fel nodwedd warchodedig ac roedd yn falch o ddweud bod hyn wedi'i ymgorffori yn y gwaith o gyflawni'r cynllun.

 

Roedd y strategaeth yn gam cadarnhaol ymlaen i Gyngor Dinas Casnewydd ac yn cefnogi'r weledigaeth o Gasnewydd fwy cyfartal, lle caiff pawb eu trin yn deg, a lle caiff anghenion trigolion o bob cefndir eu hystyried.

 

Diolchodd yr Arweinydd i'r Cynghorydd Batrouni, yr Aelod Cabinet dros Drawsnewid Sefydliadol, am ei gyfraniadau at y gwaith o ddatblygu'r cynllun hwn a Gr?p Cydraddoldeb Strategol y Cyngor.

 

Sylwadau Aelodau’r Cabinet:

 

§  Diolchodd y Cynghorydd Batrouni i'r Arweinydd ac ychwanegodd na fyddai wedi bod yn bosibl heb yr Arweinydd yn llywio'r Cyngor yn ystod y digwyddiadau byd-eang anodd a oedd yn wynebu trigolion.  Diolchodd y Cynghorydd Batrouni hefyd i bawb a oedd wedi bod yn rhan o'r cynllun, gan gynnwys staff, partneriaid  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Pwysau Allanol Cyngor Dinas Casnewydd (CDC) - Costau Byw pdf icon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr adroddiad olaf ddiweddariad ar yr heriau a oedd yn wynebu ein trigolion a'n Cyngor, gan gynnwys yr argyfwng costau byw a'r pwysau ar wasanaethau tai a digartrefedd ledled Casnewydd.

 

Fel bob amser, roedd cydweithio a gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i gefnogi ein dinasyddion. Rhoddodd yr adroddiad hwn wybodaeth am sut mae'r ffordd hon o weithio yn galluogi mwy o fynediad i'n trigolion at gymorth, cyngor ac arweiniad.

 

Rhoddodd yr adroddiad hefyd enghreifftiau o weithgareddau a chymorth a oedd yn cael eu cynnig yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys dosbarthu bwyd hanfodol, nwyddau glanhau a hylendid, a thalebau siopa bwyd.

 

Roedd swyddogion o bob rhan o'r Cyngor wedi cydweithio'n agos a gyda phartneriaid i gydlynu cymorth i blant a phobl ifanc dros wyliau'r Pasg a byddai diweddariad ar hyn yn cael ei roi yn yr adroddiad fis nesaf.  

 

Nododd yr adroddiad hefyd y cymorth a roddwyd i ddisgyblion ysgol trwy gynnal clybiau brecwast mewn deugain o'r 45 ysgol gynradd, gyda bron i 300,000 brecwast wedi'u darparu ers mis Medi 2023.

 

Parhaodd y pwysau ar wasanaethau tai a digartrefedd yn y ddinas yn bryder, a rhoddodd yr adroddiad hwn ddiweddariad ar y strategaeth i fynd i'r afael â'r heriau hyn gan gynnwys drwy ymuno â Chynllun Prydlesu Llywodraeth Cymru i sicrhau mwy o eiddo yn y sector rhent preifat.

 

Anogodd yr Arweinydd unrhyw un a oedd mewn angen i fynd i’r digwyddiadau galw heibio 'Meddwl yn Ddoeth – Byw yn Ddoeth' a oedd yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad yn gysylltiedig â chostau byw ar bynciau fel cyllidebu, rheoli biliau nwy/d?r/trydan a chyngor rhent.

 

Parhaodd Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd Casnewydd yn Un i eirioli dros weithio mewn partneriaeth fel rhywbeth sy'n hanfodol i gefnogi trigolion a busnesau a diolchodd i bawb a oedd yn gysylltiedig â hyn oll.

 

Penderfyniad:

Ystyriodd y Cabinet gynnwys yr adroddiad ar weithgarwch y Cyngor i ymateb i'r ffactorau allanol ar gymunedau, busnesau a gwasanaethau cyngor Casnewydd.

 

7.

Dogfen Gryno Casnewydd yn Un (er gwybodaeth/ymwybyddiaeth)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Tynnodd yr Arweinydd sylw at ddogfen gryno Casnewydd yn Un, a gynhwyswyd yn yr agenda er ymwybyddiaeth.

 

Rhoddodd y ddogfen y wybodaeth ddiweddaraf am waith Partneriaeth Casnewydd yn Un.

 

8.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Tynnodd yr Arweinydd sylw at y rhaglen waith a gofynnodd am dderbyn y rhaglen wedi'i diweddaru.

 

Byddai cyfarfod y Cabinet ar 15 Mai yn cael ei gynnal am 10am ac nid 4pm.

 

Penderfyniad:

Cytunodd y Cabinet ar Raglen Waith y Cabinet.