Agenda and minutes

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 12fed Ionawr, 2023 5.30 pm

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2022 yn gofnod gwir a chywir.

 

4.

Materion yn codi

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd G. Nurton fod y pwyllgor wedi cael y data ar nifer y Cynghorwyr a oedd wedi cwblhau'r hyfforddiant Cod Ymddygiad ac yn falch bod sesiwn hyfforddi arall wedi'i threfnu ar gyfer yr ychydig gynghorwyr a oedd yn weddill. Holodd G. Nurton a allai'r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol ddarparu gwybodaeth am yr hyfforddiant sefydlu a'r hyn yr oedd yn ei gynnwys erbyn y cyfarfod nesaf.

 

Nododd y Cynghorydd Cockeram fod llawer o'r Aelodau'n newydd ac efallai y bydd angen hyfforddiant arnynt ar ddiben a rôl y pwyllgor Safonau a nododd fod y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn mynychu un o'r seminarau arfaethedig.

 

Gofynnodd yr Is-gadeirydd a fu unrhyw ddiweddariadau yngl?n â'r Cynghorwyr nad oeddent wedi cwblhau'r hyfforddiant. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol fod sesiwn hyfforddi cod ymddygiad arall i fod i ddigwydd ac y byddai adroddiad am yr hyfforddiant yn cael ei roi i'r pwyllgor ar ôl hynny.

 

Gofynnodd G. Nurton a fu unrhyw adborth gan y Pwyllgor Safonau Cenedlaethol. Dywedodd y Cadeirydd wrth y pwyllgor fod hyn wedi'i aildrefnu ar gyfer mis Ionawr ac ychwanegodd y byddai'n rhoi adborth ohono yn y cyfarfod nesaf.

 

Nododd y Cadeirydd mai rhan bwysig o gael yr Arweinwyr i ddod i’r cyfarfod nesaf yw gallu eu herio fel y gall fod yn sicr bod 100% o'r Cynghorwyr wedi cwblhau'r hyfforddiant Cod Ymddygiad. Holodd y Cadeirydd beth mae’r Arweinwyr yn ei wneud os nad yw eu Cynghorwyr yn mynychu'r hyfforddiant.

 

Ailadroddodd yr Is-gadeirydd ei bod yn bwysig gwybod pa Gynghorwyr nad oeddent wedi cwblhau'r hyfforddiant a holodd beth oedd y cam nesaf os nad yw'r Cynghorwyr yn mynychu'r ddau fformat (yn bersonol ac ar-lein) sydd ar gael iddynt.

 

Dywedodd Pennaeth y Gyfraith a Safonau mai'r cyfan y gallant ei ofyn yw bod yr Arweinwyr yn rhoi pwysau arnynt a nododd fod modiwl a hunan-arweinir y gallent ei gwblhau yn eu hamser eu hunain wedi'i godi ac ychwanegodd y gallent ei wneud yn fwy rhyngweithiol neu gael cwis y gellid ei farcio ar gyfer yr ychydig sy'n methu â chwblhau'r hyfforddiant.

 

Mynegodd y Cynghorydd Cockeram y byddai ef yn ffafrio’r Cynghorwyr yn cwblhau'n bersonol yn hytrach na rhithwir gan fod llawer o hyfforddiant ar-lein yn amlddewis ac felly gellir dyfalu atebion. Ychwanegodd y Cynghorydd Hussain fod MS Teams yn iawn, fodd bynnag cytunodd na ddylent gael un y gellid ei gwblhau yn eu hamser eu hunain. Ychwanegodd y Cynghorydd Hussain, pe byddent yn ei gwblhau yn eu hamser eu hunain, na fyddent yn gallu codi unrhyw gwestiynau na sylwadau a allai fod ganddynt. Cytunodd y Cadeirydd a dywedodd mai'r broblem gydag e-ddysgu yw nad oes neb i ateb cwestiynau a allai ddod i'r meddwl a bod diffyg rhannu gwybodaeth a phrofiadau. Nododd y Cadeirydd y byddai'n rhaid i'r pwyllgor fod yn ofalus wrth beidio â gorfodi eu hewyllys yn ddiangen ar y Cynghorwyr a gofynnodd am arweiniad gan Bennaeth y Gyfraith a Safonau.

 

Nododd P. Worthington y dylai 100% o'r Cynghorwyr fod wedi cwblhau'r hyfforddiant Cod Ymddygiad ac ychwanegodd mai rhan o  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

To receive any announcements the Chair wishes to make.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw gyhoeddiadau yr oedd y Cadeirydd yn dymuno’u gwneud.

6.

Cwynion pdf icon PDF 108 KB

The Monitoring Officer will report on any complaints received since the last meeting.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

RhoddoddPennaeth y Gyfraith a Safonau ddiweddariad ar un g?yn nad oedd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi ei chadarnhau oherwydd nad oedd yn dystiolaeth o dorri cod ymddygiad gan y Cynghorydd dan sylw. Ychwanegodd Pennaeth y Gyfraith a Safonau fod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi dweud, er nad oedd yr ymddygiad yn gyfystyr â thorri, fod yr ymddygiad y cwynwyd amdano yn anghwrteisi a'i fod yn ymwneud yn hytrach ag anghymwysrwydd yr aelod i gyflawni ei rôl, a oedd yn fater i'r blwch pleidleisio. 

 

7.

Coflyfr Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2022-2023 pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Cadeirydd fod y llawlyfr wedi'i ychwanegu at yr Agenda at ddibenion gwybodaeth ond agorodd ar gyfer unrhyw gwestiynau neu sylwadau gan y pwyllgor.

 

Nododd P. Worthington fod y llawlyfr yn cynnwys llawer iawn o gynnwys ynghylch iechyd ond nododd mai un o'r negeseuon allweddol oedd materion cyfathrebu. Dywedodd P. Worthington fod materion cyfathrebu yn aml wrth wraidd cwynion ac er ei fod yn ymwneud ag amgylchiadau penodol mae'n cynnwys gwers dda.

8.

PSOW Data Safonau Cwynion Ebrill i Medi 2022 pdf icon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd yr eitem. Gofynnodd y Cynghorydd Cockeram am eglurhad yngl?n â’r bwrdd a sut roedd y rhifau'n cydberthyn. Eglurodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol fod tri cham yn ystod y weithdrefn gwyno a’r trydydd yw cysylltu â'r Ombwdsmon. Dywedodd Pennaeth y Gyfraith a Safonau fod y niferoedd ychydig yn wahanol oherwydd bod rhai achosion o flynyddoedd blaenorol wedi cau.

 

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

Thursday 12 April 5.30pm – 7pm

Committee Room 1

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

13 Ebrill 2023 – 5.30pm

 

Ystafell Bwyllgor 1

 

Holodd G. Nurton a ellid ychwanegu eitem agenda i'r cyfarfod nesaf am flaenraglen waith. Nododd G. Nurton fod un yn yr adroddiad blynyddol ond nad oedd yn gyfredol. Nododd G. Nurton y gallai'r pwyllgor edrych ar archwiliad safonau moesegol ac ethnigrwydd Cynghorwyr newydd o dan yr ardal Safonau Moesegol.

 

Ychwanegodd G. Nurton fod y pwyllgor wedi penderfynu’n flaenorol i edrych ar adolygiad o Gynghorau Cymuned ac awgrymodd y gallai'r pwyllgor fynychu cyfarfod o'r Cyngor Cymuned i weld sut maen nhw'n gweithredu. Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol hefyd fod y Cynghorau Cymuned wedi gofyn am fwy o wybodaeth am y pwyllgor Safonau.

 

 

10.

digwyddiad byw

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: