Agenda and minutes

Pwyllgor Archwilio - Dydd Llun, 28ain Medi, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Canolfan Dinesig

Cyswllt: Pamela Tasker  Swyddog Llywodraethu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 95 KB

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2020 yn gofnod gwir.

 

Eitem 5: Diweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol (Chwarter 2) a Pholisi Rheoli Risg

Dywedodd y Rheolwr Partneriaeth Polisi a Chyfranogiad fod papur yn cael ei baratoi ar gyfer cyfarfod y Cabinet ym mis Hydref ar Brexit, ynghyd â diweddariad ar adferiad COVID, gan fod y ddau wedi'u hadlewyrchu yn y gofrestr risg gorfforaethol.  Byddai’r Pwyllgor yn cael copi o’r ddau adroddiad pan fyddant wedi’u cwblhau, erbyn diwedd yr wythnos hon.

 

Gofynnodd y Cadeirydd hefyd am y wybodaeth ddiweddaraf am gyllid Ysgol Gyfun Caerllion gan y Pennaeth Cyllid. Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid ar ran y Pwyllgor fod yr her yn sylweddol o hyd ond bod yr ysgol wedi datblygu cynllun adfer, sydd wedi gwella’r sefyllfa'n sylweddol ac wedi lleihau gorwariant yn ystod y flwyddyn.  Roedd diffyg o hyd ac roedd gwaith ar y gweill o hyd.

 

3.

Diweddariad am y Gofrestr Risg Gorfforaethol Q4 pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd Cofrestr Risg Gorfforaethol y Cyngor yn monitro risgiau a allai atal y Cyngor rhag cyflawni ei Gynllun Corfforaethol neu rhag darparu gwasanaethau i'w gymunedau a'i ddefnyddwyr gwasanaeth yng Nghasnewydd.

 

Yn Chwarter 4, mae gan y Gofrestr Risg Gorfforaethol 13 risg, yr ystyrir eu bod yn cael effaith sylweddol ar gyflawni amcanion y Cyngor ac yn haeddu monitro gan Uwch Dîm Arwain a Thîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor.   Ar ddiwedd chwarter 4, cafwyd bod 8 risg lefel uchel (sgorau risg 15 i 25); 3 risg canolig (sgorau risg 10 i 14) a 2 risg isel (0 i 9) fel y nodir yn yr adroddiad.  Roedd y Gofrestr Risg Gorfforaethol hefyd yn cynnwys risg sy'n gysylltiedig â Covid 19.

 

Rôl y Pwyllgor Archwilio oedd adolygu a monitro'r trefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli risg sydd ar waith, gyda sylwadau ac argymhellion y Pwyllgor ar y broses risg yn cael eu hystyried gan y Cabinet.

 

Fel y soniwyd eisoes, roedd gwybodaeth a diweddariadau Brexit yn cael eu monitro'n ofalus yn ogystal â Covid-19, byddai adroddiad yn cael ei anfon at y Pwyllgor ar y ddau fater.

 

Amlinellodd y Partner Perfformiad ac Ymchwil Busnes fod y risgiau wrth fynd i 2021 wedi'u hadolygu fel rhan o'r broses cynllunio gwasanaethau ac roedd y Cyngor wedi adolygu'r risg o fewn y cynllun gwasanaeth a'r gofrestr risg gorfforaethol yng ngoleuni Covid-19 a Brexit.

 

Roedd y trafodaethau'n cynnwys y canlynol:

 

·         A oedd y gofrestr risg yn unol â Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan mewn perthynas â'r pandemig.  Fel rhan o fforwm gwydnwch lleol, roedd Cyngor Dinas Casnewydd yn rhan o gynllun pandemig Cymru Gyfan o'r cychwyn cyntaf ac felly roedd yr ymateb yn seiliedig ar y cynllun ar y cyd.

·         Dywedodd y Pennaeth Cyllid y gallai fod risgiau i'r Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2021 pe na bai adran archwilio mewnol y Cyngor yn cyflawni ei rôl oherwydd y cyfnod cloi.  Gyda hyn mewn golwg, a fyddai angen ei ychwanegu at y gofrestr risg yn ei rinwedd ei hun, gan y byddai'r Cyngor am osgoi atal staff archwilio rhag gwneud eu gwaith arferol, wrth gael eu lleoli mewn mannau eraill fel Tracio ac Olrhain yn ystod y cyfnod cloi. Roedd y Cadeirydd o'r farn y gallai fod ymyriad bach ond na fyddai hyn yn cael effaith enfawr.  Dywedodd y Pennaeth Cyllid felly y byddai'r adran Archwilio Mewnol yn cwblhau’r cynllun hyd eithaf ei gallu ond ailadroddodd fod diffyg archwilio oherwydd ail-leoli staff yn ystod y cyfnod cloi. Roedd y Cadeirydd yn edrych ar y ffordd yr oedd risgiau'n cael eu rheoli ac am sicrwydd yn y strategaeth risgiau bod Covid yn cael ei ystyried ac os nad eir i'r afael ag ef, byddai'n cael ei nodi fel problem.  Gallai hyn felly fod yn broblem ariannol wrth symud ymlaen. 

·         Ailadroddwyd bod Cyngor Dinas Casnewydd yn rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent, bod cynllun ar waith ac roeddem yn rhan ohono.  Yn ail, dywedwyd bod y Cyngor wedi gweithredu fis cyn y cyfnod cloi a bod yr ymateb brys  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cynllun archwilio mewnol diwygiedig 2020/21 pdf icon PDF 210 KB

Cofnodion:

Roedd archwilio mewnol yn weithgaredd sicrwydd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol a gynlluniwyd i ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau sefydliad.  Helpodd sefydliad i gyflawni ei amcanion drwy roi dull systematig a disgybledig ar waith er mwyn gwerthuso a gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu.”

 

Gwnaeth archwilio a gwerthuso’n wrthrychol addasrwydd rheoli mewnol gan adrodd arno fel cyfraniad at y broses o ddefnyddio adnoddau’n gywir, yn economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol.

 

Yr adroddiad amgaeedig yw'r Cynllun Archwilio Mewnol Gweithredol Diwygiedig ar gyfer 2020/21 yn seiliedig ar asesiad o risg a'r adnoddau archwilio sydd ar gael ar gyfer y 6 mis sy'n weddill o'r flwyddyn ariannol hon.  Roedd y cynllun yn seiliedig ar gynnal 626 o ddiwrnodau archwilio.

Roedd Covid19 wedi cael effaith sylweddol ar yr adran Archwilio Mewnol a'i gallu i gyflawni'r cynllun blwyddyn lawn wreiddiol.  Yn gorfforaethol, canolbwyntiwyd ar ddarparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol i ddelio â'r pandemig.  Cefnogodd y tîm Archwilio Mewnol y broses grantiau busnes a gwnaeth waith gwrth-dwyll helaeth tra bod yr archwiliadau rheolaidd wedi'u gohirio am gyfnod dros dro.

 

Swyddog Adran 151 y Cyngor sydd â'r cyfrifoldeb cyfreithiol dros Archwilio Mewnol.

 

Roedd y trafodaethau'n cynnwys y canlynol:

 

·         Ydych chi wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio a chynnal archwiliadau'n wahanol?  Ydyn a byddwn ni’n symud ymlaen o’r wythnos nesaf ymlaen.  Defnyddio cyfarfodydd Teams yn fwy, ond problemau gyda rhannu gwybodaeth h.y. byddai copiau papur a samplu’n wahanol.  Byddai angen defnyddio mwy o systemau o fewn y Cyngor i gynnal archwiliadau'n fwy effeithlon h.y. defnydd o system recriwtio Adnoddau Dynol, canfod eu cryfderau a'u gwendidau ac adrodd arnynt fel sy’n briodol.

·         Beth yw'r effaith wrth symud ymlaen o ran capasiti?  Proses gynllunio ar sail gylchol a phob blwyddyn, rydym yn ailflaenoriaethu ac yn cael trafodaethau gyda Phennaeth y Gwasanaeth.  Canolbwyntiwyd bellach ar feysydd risg allweddol ac erbyn mis Ionawr 2021 byddai'r ffocws ar gynllunio ar gyfer archwiliadau 2021/22. Bydd gwaith yn cael ei wneud lle bydd yn briodol

·         Gofynnodd y Cynghorydd White sut gallwch chi gael yr adnoddau ar gyfer gwaith archwilio? Rhoddodd Pennaeth Archwilio Mewnol wybod am y trefniant presennol sydd ar waith gyda darparwr archwilio allanol a thrafodaethau gydag Adnoddau Dynol wrth lenwi'r swydd archwilio wag.

·         Dywedodd y Cadeirydd fod Covid wedi cael effaith enfawr a gofynnodd a fyddai pryderon sicrwydd ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan fod cyfyngiad cwmpas o ran cael defnyddio system ac y gallai fod risg bosibl yn hyn o beth.  Dywedodd y Prif Archwilydd Mewnol y byddent yn ceisio rhoi cymaint o sicrwydd â phosibl yn seiliedig ar waith a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac roedd gobaith i fynd i ysgolion yn gynnar yn nhymor y gwanwyn nesaf ond byddai rhai gwasanaethau na fyddent yn cael sylw yn 2020/21 ond y rhoddir sylw iddynt yn 2021/22.

 

Cytunwyd:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi a'i gymeradwyo gan Bwyllgor Archwilio'r Cyngor

 

5.

Archwiliad Mewnol - Cynnydd yn erbyn Barn Archwilio anffafriol pdf icon PDF 144 KB

Cofnodion:

Nododd yr adroddiad amgaeedig gynnydd cyfredol systemau neu sefydliadau, a oedd wedi cael barn archwilio anfoddhaol neu ansicr yn flaenorol.  Byddai pryderon bob amser ynghylch adolygiadau â barn archwilio anfoddhaol neu ansicr, caniatawyd digon o amser i reolwyr fynd i'r afael â'r problemau a nodwyd a gwella'r rheolaethau ariannol mewnol o fewn eu meysydd cyfrifoldeb.

 

Yn ystod 2017/18, cyhoeddwyd 40 barn archwilio yr oedd 6 ohonynt yn Anfoddhaol, nid oedd unrhyw un ohonynt yn Ansicr.

 

Yn ystod 2018/19, cyhoeddwyd 48 barn archwilio yr oedd 10 ohonynt yn Anfoddhaol, roedd 1 yn Ansicr.

 

Yn ystod 2019/20, cyhoeddwyd 32 barn archwilio yr oedd 6 ohonynt yn Anfoddhaol, nid oedd unrhyw un ohonynt yn Ansicr.

 

Roedd y trafodaethau'n cynnwys y canlynol:

 

·         Roedd proses y contract arlwyo ysgolion yn Anfoddhaol yn y ffordd y cafodd y contract ei dendro. Fodd bynnag, ni ellir asesu hyn yn iawn nes yr eir i gontract newydd.

·         Symudodd Glanhau Strydoedd mewn Gwasanaethau’r Ddinas o Anfoddhaol i Resymol, a oedd yn newyddion cadarnhaol.

·         Adolygwyd Canolfan Gyflawni'r Bont yn 2018/19 a chwblhawyd yr adroddiad ym mis Chwefror 2019. Cafodd gyfle i unioni pethau ac wedi hynny mae wedi gwella; byddai hyn yn cael ei adrodd yn ôl i'r pwyllgor maes o law.

·         Cyfeiriodd y Cadeirydd at y Taliadau Gorchymyn Gwarchodaeth Arbennig (GGA)/Perthynas (1.05) "Roedd diffyg o ran cydgysylltu’n ganolog y broses asesu ariannol GGA gan nad oedd rolau na chyfrifoldebau wedi'u diffinio'n glir.  Nid oedd gan unrhyw un rheolwr gyfrifoldeb cyffredinol am y swyddogaeth hon er bod y gyllideb dros £950k"  Ac roedd o'r farn y dylai Pennaeth y Gwasanaeth gymryd cyfrifoldeb am gadarnhau cyllideb ei wasanaeth ei hun.   Eglurodd y Pennaeth Cyllid y byddai unigolyn penodol i ddelio gyda’r gyllideb a byddai Pennaeth y Gwasanaeth yn sicrhau y byddai'r person cyfrifol yn cael ei ddwyn i gyfrif. Roedd y mater Archwilio Mewnol yn gadarn.  ?? Byddai'r Pennaeth Cyllid yn ymchwilio'n fanylach i hyn ac yn dychwelyd at y Cadeirydd.  Fodd bynnag, roedd y Cadeirydd o'r farn y dylid gwahodd Pennaeth y Gwasanaeth a'r swyddogion perthnasol i gyfarfod nesaf y pwyllgor i drafod y farn archwilio Anfoddhaol a chyfrifoldeb am y gyllideb.

 

·         Cyfeiriodd y Cadeirydd at Wasanaethau Cymorth Cerddoriaeth Gwent "Nid oedd rhestr gyfoes o asedau ar waith yn nodi’r holl eitemau a gedwir ym Mhencadlys Cerddoriaeth Gwent neu leoliadau eraill.  Nid oedd asedau wedi’u cadw yn yr uned storio wedi'u hyswirio" yn ogystal â hyn, roedd diffyg rheolaeth ynghylch y cynllun benthyca offerynnau.  Roedd y Cyngor yn berchen ar yr offerynnau cerdd, fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn cael eu cadw gan aelodau o Wasanaeth Cymorth Cerddoriaeth Gwent.  Awgrymodd y Cadeirydd y dylai'r pwyllgor wahodd y Prif Swyddog Addysg i'r pwyllgor nesaf mewn perthynas â'r farn archwilio Anfoddhaol a'r problemau uchod ynghylch diffyg stocrestr.

·         Teimlodd y Pwyllgor Archwilio fod angen sicrwydd pellach y byddai gwelliannau'n cael eu

gwneud i’r amgylchedd rheoli yn dilyn barnau archwilio anffafriol.

 

 

Cytunwyd:

Y dylai’r Pwyllgor nodi’r adroddiad, ynghyd â’r canlynol:

·         Byddai Pennaeth y  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Adroddiad Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol ISA260 pdf icon PDF 832 KB

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad ar yr Archwiliad o Gyfrifon – Cyngor Dinas Casnewydd a Gr?p Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer y flwyddyn 2019-20.

 

Diolchodd Swyddogion Archwilio Cymru i’r adran Cyllid am eu gwaith caled a'u cydweithrediad â'r adroddiad.

 

Roedd y Pennaeth Cyllid hefyd yn hynod falch o'r tîm cyllid o dan yr amgylchiadau a soniodd hefyd yn ei dro am waith caled tîm Archwilio Cymru.

 

Gwahoddodd y Cadeirydd Gyfarwyddwr Archwilio Cymru i gyflwyno'r adroddiad.

 

Trafodwyd y prif faterion sy'n codi o ganfyddiad ISA260 gan ganolbwyntio ar y camddatganiadau nas haddaswyd a amlygwyd gan Archwilio Cymru.

 

Roedd y trafodaethau'n cynnwys y canlynol:

 

·         Pam na fu addasiadau ar gyfer addasiadau benthyciadau a benthyciadau meddal yn unol gan arfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA)  Esboniwyd bod y Cyngor wedi sicrhau arian am y benthyciadau meddal gan ddefnyddio eu gwerth arian parod yn hytrach na'u disgowntio fel sy'n ofynnol gan God CIPFA.  Y rheswm yw y byddai'r cofnodion cyfrifyddu yn y ddau achos sydd eu hangen i gywiro'r gwerthoedd hyn yn y cyfrifon terfynol yn gymhleth iawn o ystyried y gwerth anaeddfed perthnasol.  Eglurodd Swyddog Archwilio Cymru ei fod hefyd yn dechnegol iawn ei natur, byddai cyfeiriad hefyd at yr esboniad yn yr adroddiad canlynol ar yr eitem agenda ond roedd yn hapus siarad â Swyddogion Cyllid Cyngor Dinas Casnewydd ynghylch yr adroddiadau parhaus ar y camddatganiad. Byddai'n rhaid i'r swyddogion lunio barn ond gellid addasu hyn a'i roi drwy'r cyfrifon fel rhan o broses gyfrifyddu'r flwyddyn nesaf.

·         Roedd angen egluro’r wybodaeth i’r Pwyllgor a gofynnodd y Pwyllgor pwy fyddai'n cadarnhau’r penderfyniad yn unol ag arferion cwmnïau.  Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid y byddai ef yn cadarnhau’r cyfrifon yn ogystal ag Archwilio Cymru.  Ailadroddodd Archwilio Cymru nad oedd hwn yn fater pwysig ac er mwyn darparu datganiad cyfrifon roedd angen i Archwilio Cymru ei ddwyn i sylw'r Pwyllgor a dyna'r cyfan.  Felly, gellid cadarnhau’r cyfrifon.

·         Cafwyd trafodaeth ar y camddatganiadau a gywirwyd a nododd y Cadeirydd fod nifer o wallau gwerth uchel, yn enwedig o ran y ffigurau a chywerthoedd arian parod, benthyciadau a buddsoddiadau. Rhoddodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol esboniad ar nifer o'r camddatganiadau a gywiriwyd gan gynnwys y ffaith bod nifer o'r gwallau o natur ddynol a bod gweithio o bell oherwydd Covid yn effeithio ar amgylchedd o gydweithio a gwiriadau syml.  Byddai hyn yn rhan o wersi a ddysgwyd a phrosesau a roddir ar waith. 

·         Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod manteision o ran cydweithio'n agosach ag Archwilio Cymru; person wrth berson wrth ddelio â datganiad cyfrifon o safbwynt archwilio ac yn ystod y cyfnod cloi, nid oedd hyn yn bosibl.

·         Dywedwyd wrth y Cadeirydd, ar ôl gofyn am eglurhad ar yr amserlen mewn perthynas â 'Thymor Byr' ar gyfer dosbarthu arian parod a chywerthoedd arian parod, mai llai na thri mis oedd y cyfnod amser, ond byddai hyn yn amodol ar edrych ar bob eitem fesul achos.

 

Cytunwyd:

Nododd y Pwyllgor fod y camau gweithredu a'r materion o fewn ISA 260 ac awdurdododd y Pennaeth Cyllid a'r  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Datganiad Terfynol Cyfrifon 2019/20 pdf icon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyhoeddwyd y Cyfrifon ar 6 Gorffennaf 2020 gan y Pennaeth Cyllid ac ychwanegwyd nhw at wefan y Cyngor bryd hynny. Roedd hyn ychydig dros dair wythnos ar ôl y dyddiad cau statudol, sef 15 Mehefin 2020, ond roedd hyn o ganlyniad i gau cyfrifon a pharatoi'r datganiadau ariannol yn ystod y cyfnod cloi oherwydd pandemig Covid-19, a achosodd fwy o gymhlethdodau ac anawsterau.  Roedd y Cyfrifon ar gael i'r cyhoedd graffu arnynt, fel sy'n ofynnol gan Reoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd), am gyfnod o 20 diwrnod gwaith a ddaeth i ben ar 28 Awst 2020.

 

Er nad oedd y sefyllfa bresennol o weithio o bell yn ddelfrydol i ni ein hunain nac i Archwilio Cymru, roedd ein harchwilwyr wedi adolygu Datganiad Cyfrifon drafft 2019/20 yn fanwl, a nodwyd nifer o newidiadau gofynnol. Dangosodd adroddiad atodol Archwilio Cymru grynodeb o'r newidiadau y cytunwyd arnynt. Cyflwynodd Atodiad A y Cyfrifon diwygiedig y gwahoddwyd yr aelodau i'w hadolygu a'u cymeradwyo wedyn yn unol â rheolau sefydlog y Cyngor. Byddai cynrychiolwyr o Archwilio Cymru a staff cyllid ar gael i egluro unrhyw bwyntiau sy'n codi o'r newidiadau archwilio a chynnwys y Cyfrifon yn ôl y gofyn.

 

Diolchodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol i'r tîm ac Archwilio Cymru am eu gwaith caled yn llunio'r datganiad cyfrifon.

 

Diolchodd y Cadeirydd hefyd i bawb a oedd yn ymwneud â hyn am eu gwaith caled a'u hymdrech.

 

Roedd y trafodaethau'n cynnwys y canlynol:

 

·         Mewn ymateb i ymholiad y Cadeirydd, cadarnhawyd bod y Pwyllgor Archwilio wedi'i awdurdodi dan y Cylch Gorchwyl i gymeradwyo'r Datganiad Cyfrifon.  Felly gofynnwyd i’r Pwyllgor dderbyn a chymeradwyo Datganiad Cyfrifon Blynyddol y Cyngor yn unol â'r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio.

·         Codwyd cysondeb ag arddull yr adroddiad naratif gan y Cadeirydd ac argymhellodd y dylid defnyddio arddull mewnol.  Roedd y tîm Cyllid wedi anfon yr adroddiad naratif at gydweithwyr â chefndir anariannol i gael adborth a chafodd yr adroddiad ei ddiweddaru'n unol â hynny cyn i'r cyfrifon drafft gael eu cyhoeddi.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at y llithriant cyfalaf yn y rhaglen gyfalaf, er enghraifft yn 2019, roedd cyfanswm llithriant o £8.5M, roedd hyn wedi bod yn llithro flwyddyn ar ôl blwyddyn, gofynnodd y Cadeirydd sut y gellid rheoli hyn.  Dywedodd y Pennaeth Cyllid wrth y Pwyllgor eu bod wedi cwblhau proses ail-broffilio’r rhaglen gyfalaf yn ddiweddar gan fod Cyllid hefyd wedi codi'r un materion a bod yn rhaid i'r sefydliad fod yn realistig o ran lefel y gwariant. Roedd y tîm Cyllid yn ail-gyflwyno'r rhaglen yn gyson gan wario'r proffil yn gywir.  Roedd her yn y gwasanaethau yn ogystal â Norse ac unwaith eto cynhaliwyd y broses ail-broffilio i atal mwy o lithriant fel y gwelwyd mewn blynyddoedd blaenorol.

 

·         Cyfeiriodd y Cadeirydd at d122 o'r pecyn gan nodi y gallai'r esboniad am fenthyca cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio ar gyfer Friars Walk fod wedi'i wneud yn gliriach.

Cyfeiriodd y Cadeirydd hefyd at Berfformiad Ariannol ar d117, rhoddodd yr adroddiad naratif ddarlun gwell i ddarllenwyr ddeall y cynnwys a sut gwnaeth hyn  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

Adroddiad Cynaliadwyedd Ariannol Archwilio Cymru pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fel rhan o'r rhaglen weithgarwch rheoleiddio, ac yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, ymgymerodd Archwilio Cymru (AC) â rhaglen waith i sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau dan y Ddeddf.  Amlinellodd yr adroddiad ganfyddiadau AC o'r adolygiad a daeth i'r casgliad canlynol: "Roedd gan y Cyngor sefyllfa ariannol gymharol gryf, ond yn ddiweddar roedd wedi cydnabod yr angen i ddatblygu dull mwy strategol a chynaliadwy o atgyfnerthu ei sefyllfa".

 

Roedd y trafodaethau'n cynnwys y canlynol:

 

·         Dywedodd Cyfarwyddwr Archwilio Cymru fod y tirlun ariannol wedi newid a diolchodd i'r Pennaeth Cyllid am ei waith ar yr adroddiad.

·         Roedd yr adroddiad yn ymdrin â'r prif ganfyddiadau ac i grynhoi, roedd yr adroddiad wedi gwneud yn dda i fodloni'r gyllideb yn y gorffennol.

·         Arhosodd y materion yn gyson ac mae'n bosibl y gallai Covid ychwanegu at yr anawsterau.

 

Cytunwyd:

Bod y Pwyllgor yn nodi canlyniad yr adolygiad ac ymateb y Cyngor gan weithredu'r camau angenrheidiol a godwyd. 

 

 

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 84 KB

Cofnodion:

Diben blaenraglen waith oedd helpu i sicrhau bod Cynghorwyr yn drefnus ac yn canolbwyntio wrth gynnal ymholiadau drwy swyddogaeth y Pwyllgor Archwilio. 

 

Cyflwynodd yr adroddiad hwn y rhaglen waith gyfredol i'r Pwyllgor er gwybodaeth a manylodd ar yr eitemau sydd i'w hystyried yn nau gyfarfod nesaf y Pwyllgor.

 

Cytunwyd:

Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r amserlen arfaethedig ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, y rhestr o bobl yr hoffai eu gwahodd ar gyfer pob eitem ac yn nodi a oes angen unrhyw wybodaeth neu ymchwil ychwanegol, fel y nodir isod:

·         Byddai Pennaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol (Oedolion) a swyddogion perthnasol yn cael eu gwahodd i gyfarfod nesaf y pwyllgor i drafod barnau archwilio Anfoddhaol olynol mewn perthynas â Thaliadau GGA/Perthynas.

·         Byddai'r Prif Swyddog Addysg a swyddogion perthnasol yn cael eu gwahodd i gyfarfod nesaf y pwyllgor i drafod barn archwilio Anfoddhaol Gwasanaeth Cerddoriaeth Gwent.

·         Adroddiad Diweddaru ar y Cod Llywodraethu Corfforaethol.