Agenda and minutes

Pwyllgor Archwilio - Dydd Iau, 29ain Gorffennaf, 2021 5.00 pm

Cyswllt: Pamela Tasker  Swyddog Llywodraethu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim

2.

Cofnodion Y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 255 KB

Cofnodion:

O ran camau gweithredu, dywedodd y Pennaeth Cyllid ei fod wedi codi'r materion gyda'r cais am gymhorthdal budd-daliadau tai gyda'r Prif Weithredwr a'r Aelod Cabinet, a bod gweithgor rhwng Cyllid a Thai yn dod at ei gilydd i fynd i'r afael â'r materion hyn a byddant yn adrodd yn ôl. Mae'r mater hwn bellach ar y gweill. 

Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod gwir a chywir. Dywedodd y Cynghorydd Gail Giles nad oedd hi'n bresennol o'r blaen felly ni allai wneud sylw.

 

3.

Datganiad Cyfrifon 2020/2021 pdf icon PDF 3 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid Rob Green fel rhan o'i dîm.  Daeth Rob o Gyngor Caerdydd lle'r oedd ganddo rôl gyllid uwch. 

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid Laura Mahoney, yr Uwch Bartner Busnes Cyllid, a fydd yn cyflwyno prif agweddau'r cyfrifon.  Mae'n amlwg bod hon wedi bod yn flwyddyn anodd; bu rhywfaint o oedi wrth gyflwyno'r cyfrifon. Mae wedi bod yn 12 mis anodd o ran delio â materion Covid-19 sydd wedi cael effaith fawr ar y cyfrifon.  Bydd y cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar gronfeydd wrth gefn, darpariaethau, amodau a rhwymedigaethau.  Dyma'r prif risgiau o ran yr arian sy’n cynnal y Cyngor. 

Cyflwynodd yr Uwch Bartner Busnes Cyllid yr eitem hon.  Mae'r cyfrifon drafft yn cynnwys cyfrifon endid unigol a chyfrifon grwp.  Ni chafodd y cyfrifon eu hawdurdodi i'w cyhoeddi tan 2 Gorffennaf 2021 (dylai fod wedi bod yn 31 Mai). Gohiriwyd hyn, oherwydd i arian gael ei dderbyn o gronfa galedi Llywodraeth Cymru a oedd yn gofyn am lawer o waith i ddelio ag ef. Roedd rhai absenoldebau staff hefyd o fewn y tîm a effeithiodd ar awdurdodi'r cyfrifon.  Mae'r tîm bellach yn gweithio tuag at gyflwyno'r cyfrifon terfynol. 

Un o'r negeseuon allweddol yw bod gan y gyllideb refeniw danwariant o £14 miliwn, oherwydd bod y Cyngor wedi derbyn cyllid untro gan Lywodraeth Cymru. Nid yn unig yn gyfyngedig i wariant ond hefyd yn hawlio colli incwm oherwydd Covid-19.  Hefyd, tanwariant ym mhob maes gwasanaeth oherwydd gostyngiad yn y weinyddiaeth, a newid i gynlluniau gwaith arferol na ellid eu cyflawni oherwydd Covid-19.  Roedd tanwariant hefyd o ganlyniad i gynllun gostyngiadau'r dreth gyngor ac incwm y dreth gyngor. 

Daeth y Rhaglen Gyfalaf allan yn £26.2 miliwn, gan gario £7.1 miliwn ymlaen oherwydd llithriant i 2021/22.  Mae'r prif resymau dros lithriant yn deillio o werth £763,000 o fenthyciadau sy’n ddyledus i gwmnïau allanol ac roedd oedi ar ddechrau'r flwyddyn ariannol yn lleihau'r gallu i symud y rhain yn eu blaen. Roedd £4 miliwn o grantiau teithio llesol - cafwyd  cymeradwyaeth i gario nifer o grantiau drosodd o 2021/22. Mae'r tîm yn profi oedi wrth brosesu llythyrau gwobrwyo a all ohirio dechrau prosiectau. Roedd £1 miliwn o lithriant hefyd yn Addysg, unwaith eto oherwydd oedi mewn prosiectau.  

Cynyddodd y cronfeydd wrth gefn o £21.2 miliwn net, sy'n bennaf yn cynnwys tanwariant ysgol o £8.5 miliwn sydd wedi'i drosglwyddo i gronfeydd wrth gefn ysgolion, a thanwariant cyffredinol o £14 miliwn sydd wedi'i drosglwyddo i gronfeydd wrth gefn cyffredinol.

Effaith Covid-19 ar y datganiad yw ei fod wedi oedi paratoi cyfrifon. Cafodd hefyd effaith sylweddol ar y tybiaethau a wnaed am y dyfodol.  Fel yr oedd llynedd, adroddwyd am brisio eiddo gweithredol ar sail ansicrwydd prisio materol. Derbyniodd y Cyngor nifer o grantiau hefyd o ganlyniad i Covid-19.  Cyfanswm y cymorth ariannol yn 2020/21 a gafwyd ar draws pob maes ardal oedd £27.3 miliwn. Yn ogystal â chymorth ariannol uniongyrchol, gweithredodd y Cyngor hefyd fel asiant i Lywodraeth Cymru, er enghraifft wrth weinyddu grantiau cymorth busnes a grantiau cychwyn busnes.  Dosbarthwyd y cynlluniau hyn fel  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 148 KB

Cofnodion:

·       Dywedodd y Cadeirydd fod y mater o ddyblygu rhai eitemau yn y rhaglen waith

o   Y Tîm Gwasanaethau Democrataidd yn cytuno i ddiwygio hyn

 

5.

Gwe-ddarllediad