Cofnodion

Pwyllgor Archwilio - Dydd Iau, 25ain Mai, 2023 5.00 pm

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker  Swyddog Llywodraethu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mawrth. 

 

Soniodd Dr Barry nad oedd dyddiadau cau ar y tabl camau gweithredu ac awgrymodd hefyd y dylid nodi'r tabl camau gweithredu yn y Cofnodion a'i fod yn teimlo bod hyn yn arfer da.

 

3.

Penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd Mr Chapman ei enwebu fel Cadeirydd, eiliwyd gan Mr Reed, a gafodd ei enwebu a'i eilio fel Dirprwy Gadeirydd.

 

4.

Diweddariad ar Ffurflenni Datganiad Partïon Cysylltiedig Aelodau Etholedig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd diweddariad ar lafar gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol i'r Pwyllgor.

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol wrth y Pwyllgor fod 50 allan o'r 51 aelod a oedd wedi cyflwyno eu ffurflenni wedi'u cwblhau a disgwylir y byddai'r aelod sydd ar ôl yn cwblhau ac yn cyflwyno ei ffurflen erbyn y diwrnod canlynol.

 

Gofynnodd y Cadeirydd a ellid hysbysu'r Pwyllgor pan gyflwynwyd pob ffurflen fel arall, os oedd un ffurflen yn dal i fod yn ddyledus, gellid dod â'r Cynghorydd i'r pwyllgor nesaf ym mis Gorffennaf i esbonio pam na chyflwynodd y ffurflen.

 

5.

Galw i mewn Cyfarwyddwr Strategol Trawsnewid a Chorfforaethol a'r Pennaeth Cyllid parthed Cardiau Prynu (Trafodion) yn arwain at Farn Anfoddhaol pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn dilyn barn anfoddhaol gan Archwilio Mewnol mewn perthynas â Thrafodion Cardiau Prynu (P-Card), gwahoddwyd y Cyfarwyddwr Strategol a'r Pennaeth Gwasanaeth sy'n gyfrifol am y system P-Card i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i roi sicrwydd bod gwelliannau priodol o fewn darpariaethau gwasanaeth a'r amgylchedd rheoli wedi'u gwneud. 

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr esboniadau a'r sicrwydd a ddarparwyd gan y Cyfarwyddwr Strategol a'r Pennaeth Gwasanaeth mewn perthynas â'r pryderon a godwyd gan Archwilio Mewnol ar gyfer Trafodion Cardiau Prynu, bod gwelliannau wedi'u gwneud o ran darparu gwasanaethau yn dilyn barn archwiliad anfoddhaol.

 

Roedd yr archwiliad blynyddol hwn wedi'i gwblhau gydag adroddiad a chynllun gweithredu ar waith ac fe'i cyhoeddwyd yn derfynol ym mis Mawrth 2023.

 

Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod hyn wedi cael ei drafod yn y Tîm Rheoli Corfforaethol (TRhC) a'r bwrdd gweithredol.  Felly, roedd hwn yn gynllun gweithredu ehangach ac roedd wedi derbyn y lefel uchaf o sylw a byddai'n destun dilyniant blynyddol ac roedd disgwyl gwelliant sylweddol yn y gwasanaeth pan gaiff ei ystyried eto.

 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol ar gyfer Trawsnewid a Chorfforaethol gyd-destun drwy gynghori bod yr archwiliad wedi'i gynnal ar ddiwedd y pandemig ac nad oedd staff yn gweithredu yn gwbl wahanol nag y byddent fel arfer yn gwneud hynny.  Roedd hefyd yn bwysig esbonio bod y defnydd o Gardiau Prynu o fewn y Cyngor oherwydd bod rhaid i lawer o weithgarwch fod yn ymatebol ar sail o ddydd i ddydd a dileu'r angen am arian mân a bod Cardiau Prynu yno i sicrhau bod parhad o dan yr amgylchiadau i helpu gyda gwariant. Mae'r polisi wedi cael ei adolygu a'i ailgyhoeddi.  Roedd hyfforddiant ar-lein newydd ar gael, o 15 Mai gyda dyddiad cau 23 Mehefin i bob awdurdodwr, goruchwyliwr a defnyddiwr ei gwblhau, byddai Cardiau Prynu’r rhai a oedd wedi methu â chwblhau'r hyfforddiant yn cael eu canslo. Hyd yma roedd 77 allan o 217 wedi ymgymryd â'r hyfforddiant ac felly fe'i cymerwyd o ddifrif.  Yn ogystal, roedd yr holl gamau gweithredu a roddwyd ar waith wedi'u cwblhau.

 

Sylwadau'r Aelodau Pwyllgor:

 

§  Roedd gan Dr Barry hyder yn yr hyn yr oedd swyddogion wedi ei ddweud ac roeddent wedi cymryd y materion hyn o ddifrif, fodd bynnag, nid oedd yn derbyn ei fod oherwydd Covid gan y dylid dilyn polisi beth bynnag. Wrth fynd drwy'r rhestr weithredu, roedd Dr Barry o'r farn nad mater gallu oedd hwn ond mater disgyblu. Roedd yn dda clywed bod hyfforddiant wedi'i gymryd a'r gobaith oedd y byddai'n mynd i'r afael ag achos sylfaenol y broblem.  Roedd Dr Barry yn teimlo bod angen rheolaeth a goruchwyliaeth gref, gyda sicrwydd bod y polisi yn gadarn.  Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Strategol ar gyfer Trawsnewid a Chorfforaethol at rai o'r camau rheoli, yn enwedig Atodiad 2 lle rhoddwyd archwiliadau misol ar waith i sicrhau bod staff yn cadw at bolisi. Gan gyfeirio at Covid, roedd staff yn gweithredu o bell, felly roedd rhai pethau'n anoddach i'w gwneud nag o'r blaen, a gafodd effaith ar reolaeth  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Diweddariad ar Gontractau Tacsi PTU yn arwain at Ail Farn Anfoddhaol - Ionawr 2023 pdf icon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cynhaliwyd yr archwiliad dilynol yn ystod mis Chwefror a mis Mai 2022 gyda'r gwendidau a'r camau rheoli y cytunwyd arnynt wedi'u crynhoi yn y nodyn briffio sydd ynghlwm wrth bapurau'r agenda.  Roedd y gwasanaeth wedi gwneud gwaith i weithredu pob un o'r camau a amlinellir yn y nodyn briffio a nodwyd bod y camau hyn bellach wedi'u cwblhau.

 

Roedd y tabl uchod ar dudalennau 41 i 45 yn crynhoi'r gwendidau unigol oedd ar ôl a nodwyd yn ystod yr adolygiad dilynol.

 

Sylwadau'r Aelodau Pwyllgor:

 

§  Roedd Dr Barry yn poeni am reoli hyn yn y dyfodol, er enghraifft yr hyn oedd yn cael ei wneud i sicrhau bod gwiriadau'r GDG yn gyfredol a'i fod eisiau sicrwydd y byddai'n cael ei reoli'n iawn yn y dyfodol.  Yn ogystal, roedd tri aelod o staff i'w cyflogi i wirio trwyddedau gyrru tra bod y cyngor yn torri'r adnoddau yn archwilio.  Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau’r Ddinas fod achos busnes wedi'i gyflwyno i'r bwrdd gweithredol mewn perthynas ag UTT, y pryderon a lle roedd llwyth gwaith wedi cynyddu. Penderfynwyd bod angen yr adnodd ychwanegol, nid yn unig ar gyfer gwirio trwyddedau gyrwyr ond swyddogaethau ychwanegol ar draws y UTT. Yn ogystal, nid oedd y system gyfrifiadurol yn ddigon i gyhoeddi rhybuddion pan oedd gwiriadau GDG a thrwydded yn ddyledus. Felly, datblygwyd system wythnosol i roi digon o amser i yrwyr adnewyddu eu ffurflenni GDG cyn iddynt ddod i ben.

 

§  Gofynnodd y Cynghorydd Jordan pa mor hir ymlaen llaw fyddai atgoffa am GDG yn digwydd.  Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau’r Ddinas y byddai'r nodyn atgoffa yn digwydd chwe wythnos ymlaen llaw, roedd hyn ar ffurf e-bost a galwad ffôn dilynol.

 

§  Cyfeiriodd y Cadeirydd at hyfforddi hebryngwyr ac roedd eisiau sicrwydd bod pob hebryngwr wedi ymgymryd â hyfforddiant.  Rhoddwyd gwybod i'r Cadeirydd mai gwiriad wythnosol oedd y rhain a'u bod yn gyfredol.

 

Mewn perthynas â chyfathrebu ag Addysg, UTT a rhanddeiliaid, a oedd yn cyfarfod yn rheolaidd, gofynnodd y Cadeirydd pryd y cyfarfu'r gr?p ddiwethaf.  Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau’r Ddinas eu bod yn cyfarfod yn gynharach yn yr wythnos a thrafodwyd materion yn y gr?p, cynhaliwyd y cyfarfodydd hyn bob mis.  Mynychodd y Pennaeth Diogelu Corfforaethol y gr?p hwn hefyd.

 

§  Soniodd D Reed ei bod yn dda gweld y cynnydd a oedd yn mynd rhagddo.

 

§  Diolchodd y Cadeirydd hefyd i'r Pennaeth Gwasanaeth a rhoi clod i'r tîm am eu cynnydd.  Gofynnodd y Cadeirydd hefyd am ddiweddariad gan Bennaeth Gwasanaethau’r Ddinas yn y Pwyllgor nesaf ym mis Gorffennaf a'r pwyllgor canlynol ar eu cynnydd parhaus.

 

Penderfynwyd:

 

Nododd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio y wybodaeth ddiweddaraf gan Bennaeth Gwasanaethau’r Ddinas a gofynnodd am ddiweddariadau pellach ar gyfer y ddau gyfarfod pwyllgor nesaf.

 

7.

Diweddariad ar Alw i Mewn gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phennaeth Gwasanaeth ynghylch yr Archwiliad Mewnol o Lwfansau Mabwysiadu yn arwain at Ail Farn Anfoddhaol - Ionawr 2023

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd diweddariad llafar i'r Pwyllgor gan y Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro, a gyfarfu am gyfnod byr gyda'r Cyfarwyddwr Strategol, y Pennaeth Gwasanaeth a'r Rheolwyr Gwasanaeth y diwrnod cyn y pwyllgor hwn.

 

§  Roedd capasiti ychwanegol bellach ar gael.

 

§  Roedd rhai heriau staffio yn cael eu datrys.

 

§  Roedd trafodaethau'n parhau o ran lle goruchwyliwyd Lwfansau Mabwysiadu. 

 

§  Roedd ail adroddiad dilynol Archwilio yn dal i fod ar ffurf drafft. Roedd Rheolwyr Gwasanaeth yn cyfarfod i gytuno ar gamau rheoli. Byddai'r Tîm Archwilio yn cyfarfod â nhw yn fuan i gytuno ar y cynllun gweithredu a'r amserlenni ar gyfer gweithredu ac yna cwblhau'r adroddiad archwilio.

 

§  Deallwyd bod y Cyfarwyddwr Strategol a'r Pennaeth Gwasanaeth wedi eu gwahodd i gyfarfod y pwyllgor ym mis Gorffennaf i roi'r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Dywedodd y Cadeirydd fod gan aelodau'r pwyllgor gyfle i holi'r Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol yn y cyfarfod nesaf ym mis Gorffennaf.

 

Penderfynwyd:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi sylwadau'r Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro ac y byddai'r Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei wahodd i'r cyfarfod nesaf ar 27 Gorffennaf.

 

8.

Adroddiad Diwedd Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2022/2023 pdf icon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol â'r Strategaeth Rheoli Trysorlys y cytunwyd arni, parhaodd y cyngor i fod yn fuddsoddwr arian parod byrdymor ac yn fenthyciwr i reoli llif arian parod o ddydd i ddydd. Roedd y rhagolygon cyfredol yn dangos y gallai fod angen benthyca dros dro yn y dyfodol i ariannu gweithgareddau llif arian arferol o ddydd i ddydd a byddai benthyca tymor hwy yn cynyddu i ariannu ymrwymiadau yn y rhaglen gyfalaf bresennol, yn ogystal ag effaith llai o gapasiti ar gyfer 'benthyg mewnol'.

 

Buddsoddodd yr Awdurdod hefyd mewn tri bond wedi’u hyswirio o fewn 2022-23, cyfanswm o £10m, yn unol â Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor, a ddywedodd y byddai'r Cyngor yn ystyried buddsoddiadau hirdymor o hyd at £10m.

 

Yn ystod y flwyddyn, roedd cyfanswm benthyg y Cyngor wedi gostwng o £142.1m i £138.6m a gostyngodd cyfanswm y buddsoddiadau o £58.3m i £47.2m, sy'n golygu bod benthyg net y Cyngor yn gyffredinol wedi cynyddu gan £7.6m i £91.4m ar 31 Mawrth 2023.

 

Cadarnhaodd yr adroddiad y cydymffurfiwyd â'r holl ddangosyddion darbodus yn ystod 2022/23. 

 

Sylwadau'r Aelodau Pwyllgor:

 

§  Gofynnodd y Cynghorydd Cocks sut roedd llithriad yn cael ei reoli mewn perthynas â'r Rhaglen Ysgolion Cyfalaf, gan fod hyn wedi'i ohirio oherwydd Covid.  Soniodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol fod y Rhaglen Gyfalaf yn gyffredinol wedi'i gosod a'i chytuno gan y Cabinet a'i bod wedi'i phroffilio mor realistig ag y gallai fod.  Roedd y tîm Cyllid yn edrych ar y trefniadau llywodraethu i reoli'r risg o lithro mewn ffordd well. Roedd Covid yn ffactor yn ogystal â chwyddiant ond roedd yna waith cydbwyso fodd bynnag roedd yn cael ei reoli a'r gobaith oedd na fyddai cymaint o sôn am lithriadau yn y dyfodol.

 

Aeth y Cynghorydd Cocks ymlaen i ofyn a fyddai Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i helpu'r Cyngor.  Dywedodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol fod Llywodraeth Cymru bob amser yn agored i drafodaethau a chyfleoedd i ddarparu mwy o gyllid. 

 

§  Atgoffodd y Cadeirydd y Cynghorydd Cocks mai rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio oedd sicrhau bod rheolwyr trysorlys a dangosyddion darbodus o dan reolaeth. Fel pwyllgor roedd angen cael sicrwydd bod modd ariannu'r rhaglen i gyflawni'r ymrwymiadau priodol a bod swyddogion yn monitro unrhyw newidiadau.

 

§  Dywedodd Dr Barry ei fod yn bapur rhagorol ac roedd yn rhoi sicrwydd i Aelodau'r Pwyllgor a diolchodd i'r Pennaeth Cyllid Cynorthwyol. Cyfeiriodd Dr Barry at y £10.6M o eiddo sy'n eiddo i'r Cyngor a gofynnodd oedd y capasiti yn cael ei adolygu wrth symud ymlaen ac a oedd yna unrhyw gyfle i gynhyrchu refeniw.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol Trawsnewid a Chorfforaethol fod yr asedau ar draws Casnewydd yn natur weithredol a bod y mwyafrif helaeth o'r asedau yn ysgolion, diwydiannol masnachol a thir.  Roedd prosiect ar waith i ddatblygu strategaeth asedau newydd a gwneud y mwyaf o'r incwm sy'n gysylltiedig â'r asedau, drwy ail-bwrpasu, gwaredu a throsglwyddo asedau.  Ychwanegodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol hefyd fod y £10.6M yn eiddo buddsoddi yn bennaf, a fyddai'n cynhyrchu elw ohono.

 

§  Cyfeiriodd D Reed at  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2022-2023 pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd Archwilio Mewnol Cyngor Dinas Casnewydd yn weithgaredd ymgynghori sicrwydd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol a gynlluniwyd i ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau sefydliad.  Helpodd sefydliad i gyflawni ei amcanion drwy roi dull systematig a disgybledig ar waith er mwyn gwerthuso a gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu.”

 

Paratowyd yr adroddiad hwn yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. Rhoddodd farn gyffredinol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd rheolaethau mewnol y Cyngor Dinas yn ystod 2022/23, a oedd yn Rhesymol - Rheoli'n ddigonol er bod risgiau wedi'u nodi a allai beryglu’r amgylchedd rheoli cyffredinol; gwelliannau gofynnol; lefel rhesymol o sicrwydd.

 

Ar gyfer 2022/23 roedd y farn gyffredinol yn seiliedig ar y cynllun Archwilio Mewnol Diwygiedig a gymeradwywyd ar gyfer 2022/23 (Gorffennaf 2022). Roedd y cynllun blwyddyn gyfan yn seiliedig ar gynnal 1073 o ddiwrnodau archwilio. Ystyriwyd hefyd y ddibyniaeth ar waith archwilio'r blynyddoedd blaenorol wrth gyrraedd y farn eleni na fu unrhyw systemau na newidiadau sylweddol i'r staff.

 

Roedd ail ran yr adroddiad yn ymwneud â pherfformiad yr Adran Archwilio Mewnol a pha mor dda y cafodd ei thargedau allweddol yn y flwyddyn eu cyrraedd. Cwblhawyd 77% o'r cynllun archwilio cymeradwy ar gyfer y flwyddyn yn erbyn targed o 80%.

 

Sylwadau'r Aelodau Pwyllgor:

 

§  Soniodd Dr Barry ei fod yn adroddiad da gyda pherfformiad cyffredinol da yn ystyried staff yn ymestyn ar adnoddau.  Dywedodd y Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro y byddai unrhyw faterion yn cael eu cyfeirio at y Pennaeth Gwasanaeth pe bai angen, yn ogystal â'r rheolwyr gweithredol. Mae archwiliad yn sicrhau bod eu Cylch Gorchwyl yn cael eu dosbarthu ymlaen llaw i gael pawb i ymuno. Weithiau roedd anawsterau ond roedd mecanweithiau ar waith i oresgyn hyn os oedd angen.  Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol dros Drawsnewid a Chorfforaethol gyda sylwadau pellach Dr Barry fod hyn yn bryder ac y byddai'n rhwystro archwilio i wneud eu gwaith.  Awgrymodd y Cadeirydd os oedd problemau gydag uwchgyfeirio archwiliadau y dylid ei gyfeirio at y cyfarfod pwyllgor nesaf.

 

Roedd Dr Barry yn pryderu nad oedd archwilio’n gallu cael mynediad at staff lefel benodol a dogfennau, ni weithredwyd 9% o'r camau yn yr adroddiadau a hynny oherwydd materion adnoddau, nad oedd unrhyw sicrwydd bod camau gweithredu wedi'u cyflawni. Nodwyd hyn gan y Pennaeth Cyllid.

 

Nid oedd Dr Barry yn cofio'r wybodaeth am y Fenter Twyll Genedlaethol (MTG) a ddaeth i'r pwyllgor hwn ac yn meddwl tybed a ddylai wneud hynny. Dywedodd y Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro nad oedd yr archwiliad wedi darparu unrhyw adroddiad manwl ynghylch y MTG.  Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid y byddai hyn yn cael ei ddwyn gerbron y pwyllgor yn dilyn yr ymarfer nesaf; Roedd hyn yn rhedeg bob dwy flynedd.  Ychwanegodd y Cadeirydd fod Archwilio Cymru yn cynnal adolygiad o'r awdurdod a'r MTG ac y byddai adroddiad ar gael o fewn y chwech i wyth wythnos nesaf.

 

§  Gofynnodd D Reed oedd unrhyw reswm pam na ddylai'r pwyllgor fod yn galw mewn adroddiad anniogel.  Dywedodd y Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro fod yr adroddiad wedi'i  ...  view the full Cofnodion text for item 9.

10.

Cynllun Blynyddol Archwilio Mewnol 2023-2024 pdf icon PDF 488 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd Archwilio Mewnol Cyngor Dinas Casnewydd yn weithgaredd ymgynghori sicrwydd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol a gynlluniwyd i ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau sefydliad. Helpodd sefydliad i gyflawni ei amcanion drwy roi dull systematig a disgybledig ar waith er mwyn gwerthuso a gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu.”

 

Gwnaeth archwilio a gwerthuso’n wrthrychol addasrwydd rheoli mewnol gan adrodd arno fel cyfraniad at y broses o ddefnyddio adnoddau’n gywir, yn economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol.

 

Yr adroddiad amgaeedig oedd y Cynllun Archwilio Mewnol Gweithredol ar gyfer 2023/24 yn seiliedig ar asesiad o risg a'r adnoddau archwilio sydd ar gael ar gyfer y 12 mis o'r flwyddyn ariannol hon. Roedd y cynllun yn seiliedig ar gynnal 862 o ddiwrnodau archwilio.

 

Swyddog Adran 151 y Cyngor oedd â'r cyfrifoldeb cyfreithiol dros Archwilio Mewnol.

 

Sylwadau'r Aelodau Pwyllgor:

 

§  Cyfeiriodd D Reed at Atodiad 3 a gofynnodd a ellid cynnwys y golofn risg hefyd ac, yn ogystal, o'r un Atodiad, roedd 74 maes na chawsant eu harchwilio erioed a 223 eitem na chawsant eu harchwilio ar ôl 2019/20; Pa mor sylweddol oedd hyn?  Eglurodd y Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro nad oedd rhai meysydd byth yn cael eu harchwilio ond y tu ôl i'r cynllun archwilio roedd gwybodaeth a thrafodaethau o ran sut y cyrhaeddodd yr archwiliad y cynllun archwilio a'i fod yn seiliedig ar y dyddiau sydd ar gael. Cynhelir trafodaethau gyda Phenaethiaid Gwasanaethau i weld pa feysydd oedd o flaenoriaeth ac mae rhai meysydd yn cael eu gwthio i’r ochr. Cafodd Covid effaith, ac roedd archwilio wedi cael trafferth gyda swyddi gwag, a gafodd effaith gronnol.  Roedd blaenoriaethu swyddi yn oddrychol, roedd cydbwysedd parhaus. Cynhaliwyd trafodaethau bob blwyddyn i gyrraedd y cynllun archwilio hwn.

 

§  Gofynnodd y Cynghorydd Cocks ai’r Pennaeth Gwasanaeth a benderfynodd lefel y risg.  Dywedodd y Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro fod gan y Pennaeth Gwasanaeth ddylanwad dros y cynllun archwilio yn ogystal â'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, gan gynnwys ffactorau eraill, megis y bwrdd gweithredol a'r adolygiad annibynnol cyn iddo gael ei gymeradwyo, gan gynnwys y Pennaeth Cyllid. 

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Cocks mai cyllideb y cyngor oedd canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i'r rhai mwyaf agored i niwed ac yn meddwl tybed sut roedd hyn yn chwarae i'r cynllun, er enghraifft, roedd y cytundeb prydau ysgol yn cael ei archwilio ond roedd y Cynghorydd Cocks yn teimlo bod meysydd eraill y gellid eu harchwilio mewn perthynas â phobl agored i niwed, fel Plant ag ADY a lleoliadau y tu allan i'r sir, a fyddai'n peri cryn bryder ynghylch y cyfyngiadau ariannol.  Soniodd y Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro fod llawer o ffactorau dylanwadu ac roedd gan Benaethiaid Gwasanaeth gyfle i gyfrannu at gynllun archwilio.  Efallai nad yw'r materion allweddol a grybwyllwyd yn rhan o'r Cynllun Archwilio ond gallent fod yn adolygiadau mewnol eraill o wasanaethau sy'n digwydd lle byddai dyblygu yn cael ei osgoi fel ESTYN neu Archwilio Cymru, cymerwyd y materion hyn i ystyriaeth.

 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol hefyd fod y Cyngor yn cynnal gweithdy bob blwyddyn  ...  view the full Cofnodion text for item 10.

11.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diben blaenraglen waith oedd helpu i sicrhau bod Aelodau’n drefnus ac yn canolbwyntio wrth gynnal ymholiadau drwy swyddogaeth y Pwyllgor Archwilio. Cyflwynodd yr adroddiad hwn y rhaglen waith gyfredol i'r Pwyllgor er gwybodaeth a manylodd ar yr eitemau sydd i'w hystyried yn nau gyfarfod nesaf y Pwyllgor.

 

Penderfynwyd:

 

Y dylai’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gymeradwyo'r amserlen arfaethedig ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, gan gadarnhau’r rhestr o bobl yr hoffai eu gwahodd ar gyfer pob eitem a nodi a oedd angen unrhyw wybodaeth neu ymchwil ychwanegol.

 

Ychwanegir arian diogelu plant at y Rhaglen Waith ar gyfer cyfarfod nesaf y pwyllgor.

 

Bod adroddiad blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael ei ychwanegu at y Rhaglen Waith, i'w drafod gyda'r Cyfarwyddwr Strategol ar gyfer Trawsnewid a Chorfforaeth.

 

 

12.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Byddai’r cyfarfod nesaf ar 27 Gorffennaf 2023 am 5pm.