Agenda and minutes

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Mercher, 15fed Medi, 2021 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Cllr Paul Gregory Graig CC 

Nigel Hallett Michaelston y Fedw CC

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf: 10 Mehefin 2021 pdf icon PDF 120 KB

Cofnodion:

Agreed:

Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir.

 

3.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Casnewydd

Trafodaeth gyda Matthew Sharp-Rheolwr Datblygu ac Adfywio

Cofnodion:

Cyflwynodd Matthew Sharp, Rheolwr Datblygu ac Adfywio yr eitem hon i'r cyfarfod. 

Esboniodd Matthew fod y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn cynnwys dyraniadau ar gyfer tai, cyflogaeth ac ysgolion mewn ardaloedd lle'r oedd y Cyngor yn bwriadu hyrwyddo twf. Roedd hyn hefyd yn cynnwys ardaloedd lle'r oeddem yn bwriadu diogelu cefn gwlad ac amrywiol ardaloedd o asedau hanesyddol ac amgylcheddol.

Pwyntiau i'w nodi:

·         Roedd y CDLl presennol yn ymdrin â’r cyfnod rhwng 2011 a 2026 ac fe'i mabwysiadwyd ym mis Ionawr 2015.

·         Ers dechrau cyfnod y cynllun ym mis Ebrill 2011, mae 6,500 o gartrefi newydd wedi'u hadeiladu gyda dros 20% o'r rheiny yn dal i fod yn fforddiadwy, gyda 94% ar dir llwyd. Roedd 26 hectar o dir cyflogaeth hefyd wedi dod ymlaen.

·         Mae'r CDLl presennol dros 6 oed felly roedd angen ei adolygu. Cafwyd trafodaethau anffurfiol ar y marc pedair blynedd, gyda'r cyfraddau cyflawni mewn perthynas â thai yn eithaf llwyddiannus. Fodd bynnag, gan fod chwe blynedd wedi mynd heibio, roedd amser i adolygu.

·         Roedd dadl bod angen cyflwyno safleoedd mwy strategol. Yn gynharach yn y flwyddyn, cyhoeddwyd Cynllun Datblygu Cenedlaethol Cymru’r Dyfodol gan Lywodraeth Cymru, a dyma'r lefel uchaf o gynllun strategol yng Nghymru.

·         Nododd y cynllun hwn fod Casnewydd a'r ardal gyfagos yn ardal o dwf cenedlaethol.

·         I grynhoi, bydd adolygu'r CDLl yn helpu i hybu adferiad economaidd a’i gysylltu'n fwy cynhenid â'n cynllun lles.

·         Lluniwyd cytundeb cyflawni a oedd yn amserlen ar gyfer cyflawni'r CDLl diwygiedig. Roedd hyn hefyd yn cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau sy'n nodi pryd a sut y bydd y Cyngor yn ymgynghori ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid, ar ba gamau, y cofnodion i’w cynnwys ynghyd ag ymgysylltu â'r Cynghorau Cymuned.

·         Cymeradwywyd y cytundeb cyflawni ym mis Mai 2021 sy'n cynnwys cynllun cynnwys cymunedau sy'n nodi pryd a sut y bydd y Cyngor yn ymgynghori ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid gan gynnwys y cyhoedd.

·         Gofynnwyd i'r cyhoedd pa safleoedd yr hoffent eu cyflwyno fel rhan o'r cynllun newydd. 

·          Cam 3- Dyma fyddai drafft cyntaf y CDLl a byddai digon o gyfleoedd i ymgynghori â'r cyhoedd - Awst 2022.

·         Yna byddai'r cynllun Adneuo yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w archwilio yn Haf 2024 gyda thrafodaethau. Gall gwrthwynebwyr a chefnogwyr anfon eu syniadau ymlaen, ac mae hyn yn annog ymgysylltu. 

·         Yn y pen draw, bydd adroddiad yr arolygydd yn cael ei ryddhau yn 2025 ac yna byddai hynny'n cael ei fabwysiadu fel y cynllun newydd. Roedd yn broses hir, felly roedd ymgysylltu yn bwysig.

Y Camau Nesaf:

Y cam nesaf fyddai ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i ddarganfod beth oedd y dyheadau, gydag amrywiaeth o senarios ac opsiynau twf a byddai'r rhain yn cael eu rhannu â'r cyhoedd i nodi lefel y twf yng Nghasnewydd i'w gyflawni; mae'r CDLl presennol yn gosod targed tai o 10,000 o anheddau newydd.

·         Byddai Asesiadau Ffiniau Pentrefi hefyd yn cael eu hystyried yn fuan. O fewn y ffin drefol roedd cyfleusterau cymunedol a datblygiad a oedd yn dderbyniol mewn egwyddor, a byddai hyn yr un  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Gwirfoddoli Casglu Sbwriel

Trafodaeth gyda Christine Thomas- Rheolwr Masnach a Gorfodaeth

5.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Cofnodion:

Dywedodd y Rheolwr Gorfodi Masnach ei fod yn hapus i fynd i'r afael â'r pwyntiau a wnaed yn y cyfarfod diwethaf ac ateb unrhyw gwestiynau.

O ran y casgliadau bagiau a gwrthod casglu mewn rhai ardaloedd a grybwyllwyd yn ail baragraff y cofnodion, roedd hyn yn ymwneud â'r teiars niferus y bu'n rhaid eu symud o'r ardal.

Esboniodd y Rheolwr Gorfodi Masnach nad oedd y tîm eisiau peidio â chasglu ond nid oedd yn ddyletswydd statudol ac roedd prosesau hefyd ar waith ar gyfer casglu yr oedd angen eu dilyn. Fodd bynnag, roedd y tîm eisiau cefnogi'r gwirfoddolwyr a gweithio gyda nhw. Os oedd y mater yn ymwneud â thir preifat, roedd prosesau ar waith ar gyfer camau gorfodi a gweithio gyda'r tirfeddiannwr i sicrhau bod y gwastraff yn cael ei glirio o safle'r tirfeddiannwr a byddai’r tîm yn gwneud hyn yn agos iawn ochr yn ochr â Cadwch Gymru'n Daclus.

Esboniwyd yn ystod COVID y sylweddolwyd bod llawer o bobl yn treulio llawer mwy o amser allan yn casglu sbwriel, ac addasodd y tîm yn gyflym iawn i helpu i fodloni hynny cystal ag y gallai, o ystyried yr adnoddau cyfyngedig oedd ganddo. Roedd yn rhaid iddo flaenoriaethu’r gwasanaeth rheng flaen, sef casglu sbwriel, ond llwyddodd i roi proses ar waith i gefnogi'r gwirfoddolwyr.

Cydnabu'r Rheolwr Gorfodi Masnach ei bod yn anodd efallai i wirfoddolwyr nodi mathau o dir a gallai'r tîm gynorthwyo gyda hynny i helpu gwirfoddolwyr i wybod a yw'n rhywbeth y gellir ei gefnogi neu a ddylid cysylltu â'r tirfeddiannwr i sicrhau ei fod yn cydymffurfio.

Nid oedd y ffos a grybwyllwyd yn flaenorol yn eiddo i'r Cyngor gan ei bod yn breifat ac felly pe bai'r Cyngor yn casglu o ffosydd preifat, yna byddai hyn yn cael ei waredu fel gwastraff dinesig. O ran gwaredu teiars, nid oedd gan y tîm gyfleuster na thrwydded ar y safle i wneud y rhain, felly yn y pen draw, y cyhoedd wedyn sy'n talu am waredu teiars y tirfeddiannwr trwy ffrwd gwastraff dinesig Cyngor Dinas Casnewydd.

 

Trafodwyd hefyd o gofnodion y cyfarfod blaenorol gasgliadau bagiau ac roedd y Rheolwr Gorfodi Masnach am gefnogi hyn ond gwnaeth sylw ar 50 o fagiau wedi'u pentyrru ar gornel ffordd 50 milltir yr awr, y byddai angen i'r tîm eu symud, nad oedd yn dderbyniol gan y byddai angen defnyddio mesurau rheoli traffig ac mae hyn yn ddrud iawn gan fod y tîm eisiau gweithio'n ddiogel.

Dywedwyd bod cyfathrebu'n allweddol ac os oedd sesiwn casglu sbwriel mawr wedi'i gynllunio, efallai mai'r peth gorau fyddai rhoi gwybod i'r Cyngor am hyn yn ogystal â Cadwch Gymru'n Daclus, gan ei bod yn bwysig i wirfoddolwyr weithio'n ddiogel.

Dywedodd cynrychiolydd Maerun ei fod wedi mynychu sesiwn Cadwch Gymru'n Daclus lle roedd wedi dysgu bod prosiect newydd Caru Cymru wedi dechrau, gan hyrwyddo gweithio gyda phobl sy'n casglu sbwriel a'r awdurdodau lleol. Roedd hefyd angen cyfathrebu gwell o'r ddwy ochr.

Cadarnhaodd Matthew o Cadwch Gymru'n Daclus fod y prosiect yn rhedeg ar hyn o bryd gyda  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cyfathrebu Cyffredinol

Cofnodion:

Dywedodd cynrychiolydd Gwynll?g nad yw'r ganolfan alwadau yn dod yn ôl ato a bod anhawster cael help a oedd yn rhwystredig. Esboniwyd ei fod am siarad â rhywun am gasgliad sbwriel a fethwyd ac esboniodd gweithredwr y ganolfan alwadau nad oedd unrhyw un i siarad ag ef ac i adael y sbwriel allan am 48 awr arall ond roedd trigolion yn cwyno am wastraff ar y ffordd.  Awgrymwyd hefyd gan y gweithredwr y gallai'r gwastraff gael ei gludo i'r ganolfan ailgylchu ond y byddai'n rhaid i bawb yn y stryd drefnu hyn yn unigol.

Teimlwyd y gellid osgoi hyn gyda mwy o gyswllt 2 ffordd a drwy gynnig mwy o ffynonellau cymorth.

Dywedodd y Cadeirydd y gallai'r wybodaeth hon gael ei bwydo'n ôl i Paul Jones, Pennaeth Gwasanaeth a Rheolwr y Gwasanaethau Cwsmeriaid, Kerry Foot. 

Esboniodd cynrychiolydd Gwynll?g fod Covid yn amlygu bod pobl yn cnocio’r drws i gwyno am faterion amrywiol ond ei bod yn anodd rhoi ateb iddyn nhw.

Dywedodd cynrychiolydd Maerun ei fod wedi adrodd llawer o ddigwyddiadau ar yr ap lle addawyd y byddai rhywun yn cysylltu ag ef mewn 5 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, nid yw hyn wedi digwydd ar unrhyw adeg.

Argymhellodd y Cadeirydd y gallai'r Swyddog Cymorth Llywodraethu ofyn i gynrychiolydd o‘r gwasanaethau cwsmeriaid fynychu cyfarfod yn y dyfodol i siarad â'r cynghorau am y materion hyn.

7.

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Dywedodd cynrychiolydd Maerun fod cwpl o faterion a gyflwynwyd gan y clerc a gafodd eu hanfon i Briffyrdd ac adrannau eraill ond ni chafwyd ymateb. Cadarnhaodd y Cadeirydd y gallai clercod cynghorau cymuned gysylltu â'r swyddog cymorth Llywodraethu pe bai problem gyda chyfathrebu ond na allai ddelio â chwynion unigol.

Gofynnodd cynrychiolydd Langstone a oedd cyfeiriadur swyddogion ar gyfer clercod cymuned.

Cadarnhaodd y Cadeirydd nad oedd cyfeiriadur gan fod pobl yn cael eu hannog i fynd drwy'r ganolfan gyswllt a bod llyfr ffôn mewnol, ond roedd hwn at ddefnydd staff yn unig. Roedd yn anodd rhoi manylion cyswllt unigol o fewn gwasanaethau penodol gan fod popeth yn cael ei sianelu drwy'r ganolfan gyswllt.

Dywedodd cynrychiolydd Maerun ei fod wedi cael ei grybwyll yn y cyfarfod diwethaf ynghylch gorfodaeth yn yr ardal, ond mae'r cyngor cymuned wedi sefydlu cyfarfod gyda Matthew a Neil Gunther ym mis Hydref a oedd yn egluro'r pwynt hwnnw yn y cofnodion.

Soniodd cynrychiolydd Maerun am gyflwr yr A48 o'r ffatri LG i'r ffin â Chaerdydd a gofynnodd a oedd unrhyw gynlluniau arfaethedig i wella'r rhan hon o'r ffordd.

Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai hyn yn cael ei nodi a'i basio ymlaen i wasanaethau'r ddinas.  

 

 

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

9 Rhagfyr 2021 am 6pm

Cofnodion:

9 Rhagfyr 2021 am 6pm