Agenda and minutes

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 20fed Hydref, 2022 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

John Davies Bishton community council

 

Nigel Hallet Langstone community council

 

Brian Miles Wentlooge Community Council

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf: 23 Mehefin 2022 pdf icon PDF 139 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir.

3.

Materion yn codi

Cofnodion:

dim materion yn codi

4.

Gorfodi Cynllunio

Presentation by Neil Gunther Senior Planning Enforcement Officer

Cofnodion:

Cyflwynwyd gan Neil Gunther (Uwch Swyddog Gorfodaeth Cynllunio)

Prif bwyntiau

Cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol gyda Maerun cyn y cyflwyniad hwn.

Amlygwyd mai pwrpas y cyflwyniad hwn oedd rhoi darlun eang o orfodi cynllunio ar draws Casnewydd yn hytrach na chanolbwyntio ar un ardal yn unig.

Rhestrodd yr Uwch Swyddog Gorfodi Cynllunio y gwahanol fathau o gamau gweithredu sy'n gofyn am orfodi cynllunio sydd fel a nodwyd.

-          Gwaith adeiladu neu beirianneg anawdurdodedig, newid materol neu ddefnydd tir neu adeiladau, peidio â chydymffurfio ag amodau cynllunio, tir neu adeiladau hyll, hysbysebion anawdurdodedig, gwaith anawdurdodedig i adeilad rhestredig a gwaith anawdurdodedig ar goed gwarchodedig

Cadarnhaodd yr Uwch Swyddog Gorfodi Cynllunio ar y sleid nesaf bod y tîm gorfodi wedi'i leoli yn y ganolfan ddinesig yn ogystal ag arddangos eu cyfeiriad e-bost a'u rhif swyddfa.

Trafododd y Swyddog yn fyr ddeddfwriaeth allweddol fel "Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990" a sut mae’n ymwneud â gorfodi cynllunio.

Nid yw cynllunio anawdurdodedig yn gwbl anghyfreithlon ond yn hytrach y camau gweithredu sy'n deillio o'r hysbysiadau a gyflwynir a allai beri cyflawni trosedd.

Soniwyd yn gryno am ddeddfwriaeth allweddol fel "Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990" yn ogystal â "Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014" ond nid yw’n ymwneud â chynllunio’n unig.

Nid yw cynllunio anawdurdodedig yn gwbl anghyfreithlon ond mae'n caniatáu rhoi hysbysiad.

"Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11 24 Chwefror 2021" yw'r ddogfen gyffredinol ar gyfer polisi yng Nghymru.

Rhoddodd yr Uwch Swyddog Gorfodi Cynllunio ddyfyniad o adran 14.2.3 y Llawlyfr Rheoli Datblygu (adolygiad 2 Mai 2017) lle tynnodd sylw at y ffaith y dylid canolbwyntio ar unioni'r sefyllfa yn hytrach na chosbi'r person.

Disgrifiwyd y camau gweithredu fel a ganlyn.

·         Yn gyntaf, ymweliad safle i weld a oes achos o dorri rheolau

·         Yn dilyn yr ymweliad, anfonir llythyr sy'n cwmpasu cyfnod o 28 diwrnod ac sy'n esbonio sut i unioni'r sefyllfa

·         Os ystyrir yn ddoeth ac er budd y cyhoedd, bydd ymweliad safle pellach yn digwydd

·         Dilynir gan lythyr 14 diwrnod

·         Ac yn olaf ymweliad safle arall

Dylid nodi y gellid ar unrhyw adeg yn y broses ystyried nad yw achos yn ddoeth nac er budd y cyhoedd ac yna ni fyddai unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd. Hefyd, o ran "hysbysiadau" mae'r broses ychydig yn wahanol ond eglurodd y Swyddog mai dyma'r broses ar gyfer y rhan fwyaf o achosion.

Gellir apelio i'r rhan fwyaf o hysbysiadau, gyda'r apêl yn cael ei thrin gan PCAC.

"Mae hysbysiadau gorfodi A.172 yn nodi mai niwed i'r cyhoedd ynghyd â thoriad yw'r meini prawf allweddol ar gyfer rhoi'r hysbysiad.

·         Mae peidio â chydymffurfio yn drosedd gyda dirwy o hyd at £20,000 yn yr ynadon neu ddirwy diderfyn yn Llys y Goron

·         Gellir cymryd camau gweithredu uniongyrchol hefyd

·         Mae rhai achosion o dorri rheolau sy'n gallu arwain at hysbysiadau sydd â chyfyngiadau amser cyn i imiwnedd gael ei roi am y tramgwydd

Cwestiynau

 Gofynnodd y Cynghorydd Forsey beth oedd "camau gweithredu uniongyrchol" yn ei olygu?

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Cynllunio mai camau gweithredu uniongyrchol oedd  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Holodd Cynrychiolydd Maerun eu bod wedi dechrau ymgyrch bws i gael llwybr parhaol yn eu tref ond bod dim byd wedi symud ymlaen. Gofynnodd y Cynrychiolydd a oedd yn gallu siarad â rhywun o’r adran drafnidiaeth?

Eglurodd y Cadeirydd mai’r cwmni bysus sy’n delio â'r llwybrau ac nad oes pwyllgor yn y cyngor sy'n delio â’r mater.

Hoffai Cynrychiolydd Maerun wybod pwy sy’n gwneud y penderfyniadau yn y pen draw fel y gallant drafod gyda hwy?

Nododd y Cadeirydd mai dim ond llwybrau â chymhorthdal y mae'r cyngor yn delio â hwy ac mae’r cwmnïau bysus sy’n penderfynu ar y llwybrau. Dywedodd y Pennaeth mai Richard Cope fyddai'r unig un fyddai’n gallu cadarnhau pwy sydd â'r penderfyniad terfynol.  Rhoddwyd y cyfeiriad e-bost ar lafar.

Dywedodd y Cadeirydd wrth y cynrychiolydd y byddai’n holi ei swyddfa fel bod ymateb yn cael ei roi.

Gofynnodd y Cynghorydd Forsey pa eitemau fyddai ar yr agenda nesaf? 

Dywedodd y Cadeirydd wrth y pwyllgor y byddai'r cyfarfod nesaf ym mis Ionawr.

Dywedodd y Swyddog Cymorth Llywodraethu hefyd wrth y pwyllgor y byddai aelod newydd o'r tîm yn cymryd drosodd y cyfarfod nesaf, felly dylid anfon unrhyw ymholiadau at yr unigolyn hwnnw.

Gofynnodd Cynrychiolydd Gwynll?g am yr hyfforddiant cod ymddygiad.

Nododd y Cadeirydd os hoffent gael mwy o hyfforddiant y gellir trefnu hynny. Dywedodd hefyd wrth y pwyllgor y byddai'n ymddeol ym mis Rhagfyr ac roedd eisiau diolch i'r pwyllgor am yr holl waith maen nhw wedi'i wneud.

Gofynnodd Cynrychiolydd Graig a oedd yr aelodau'n hapus i gael cyfarfodydd hybrid wrth symud ymlaen. 

Dywedodd yr Aelodau y byddent yn hapus gyda hyn.

Mae'r Cadeirydd yn ansicr pwy fydd yn ei ddisodli yn y cyfarfod nesaf ond dywedodd wrth y pwyllgor, os nad oes pennaeth newydd, mai Elizabeth Bryant neu Leanne Rowlands fydd y Cadeirydd.

Diolchodd Cynrychiolydd Graig i Gareth am yr holl waith mae wedi'i wneud.

Diolchodd aelodau eraill o'r pwyllgor iddo hefyd.

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

19 January 2023 at 6pm

Cofnodion:

19 Ionawr 6pm 2023

 

7.

Webcast of Meeting