Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 25ain Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Y Cynghorydd R Howells a C Townsend

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd W Routley fuddiant fel Cadeirydd Elusen David Bomber Pierce.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 109 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2023 yn gofnod gwir a chywir.

4.

Adroddiadau Diwedd Blwyddyn - 22/23 pdf icon PDF 146 KB

1. Atodiad 1 – Gwasanaethau Plant

2. Atodiad 2 – Gwasanaethau Oedolion

3. Atodiad 3 – Gwasanaethau Atal a Chynhwysiant

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

Sally Ann Jenkins (Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol)

Mary Ryan - Pennaeth Gwasanaethau Oedolion

Caroline Ryan-Phillips - Pennaeth Atal a Chynhwysiant

Rhianydd Williams – Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Cymorth Integredig i Deuluoedd

Atodiad 1 – Gwasanaethau Plant

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol yr adroddiad.

Cwestiynau:

Nododd y Pwyllgor fod agenda Dileu yn gwaethygu'r sefyllfa o ran lleoliadau ac amlygwyd hyn drwy adroddiad y Gwasanaethau Plant. Er bod tîm rhanbarthol yn cael ei ddatblygu, roedd y Pwyllgor yn teimlo bod agenda Dileu yn cael effaith negyddol. Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad pellach am hyn.

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod agenda Dileu yn sbardun polisi cryf a bod y tîm rhanbarthol yn ei le. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y Pwyllgor fod Casnewydd yn rheoli'r tîm, gan sicrhau bod y 5 Awdurdod Lleol yn ardal Gwent yn barod ar gyfer agenda Dileu ac yn adeiladu ein gallu i faethu.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod hwn yn amgylchedd heriol o ran lleoliadau a’n bod bob amser yn chwilio am ofalwyr maeth. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod gweithio mewn partneriaeth yn allweddol.

·       Amlygodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol fod Casnewydd yn un o'r unig awdurdodau lleol yng Nghymru a oedd wedi gwneud cais am gyllid grant ac wedi ei dderbyn, a oedd yn caniatáu arloesi yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i gynorthwyo gyda darparu gwasanaethau.

Amlygodd y Pwyllgor fod yr adran oedd yn nodi canlyniad y pandemig yn parhau i ddod i'r amlwg gyda chymhlethdod atgyfeiriadau ond mae hefyd yn datgan bod nifer y plant sy'n derbyn gofal yn parhau'n sefydlog, sydd yn gwrthddweud hyn. Holodd y Pwyllgor a ymdriniwyd â'r cynnydd hwn mewn ffordd wahanol.

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod llawer o waith wedi'i wneud gyda data ar atgyfeiriadau yn dod i mewn yn erbyn faint a droswyd yn waith parhaus gyda theuluoedd felly roedd yn ymddangos bod anghysondeb. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod niferoedd y plant sy’n derbyn gofal yn aros yr un fath yn ogystal â nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ond nid oedd hyn yn adlewyrchiad llwyr o’r hyn sy'n cael ei wneud gan fod y niferoedd hyn newid gyda phlant yn symud ar y gofrestr ac oddi arni. Amlygodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y ffigurau hyn yn cydnabod ansawdd y gwaith sy'n cael ei wneud mewn gwasanaethau, ond nid yw hon yn sefyllfa hawdd i'w chynnal ac mae'n cael effaith ar staff.

·       Nododd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol fod plant wedi cael eu haddysgu gartref yn ystod y pandemig, felly aeth y ffigurau hyn i fyny pan ailagorodd ysgolion ac roedd mwy o gyswllt, a arweiniodd at fwy o atgyfeiriadau.

Nododd y Pwyllgor, er ei fod yn drist bod yn rhaid ariannu Plant sy'n Ceisio Lloches, roedd y Pwyllgor eisiau canmol y Gwasanaethau Cymdeithasol am eu gwaith caled parhaus yn y maes hwn.

Nododd y Pwyllgor fod 40% o staff wedi cael mynediad at hyfforddiant a gofynnwyd a oes problem neu a oedd hyn oherwydd amseriad y gweithredu.  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Cofnodion:

Roedd y Pwyllgor yn fodlon gydag adroddiadau ac eisiau nodi eu diolch i'r holl staff am eu gwaith caled parhaus.

Argymhellodd y Pwyllgor er mwyn cyflwyno gwybodaeth decach a mwy cywir, y dylid newid data Gweithredu ynghylch Atal a Chynnwys ar gyfer technoleg gynorthwyol (Amcan 1 Cyfeirnod 1) i adlewyrchu eu gwaith cydweithredol â gwasanaethau eraill, sy'n dangos canran cwblhau uwch Cam Gweithredu tebyg o fewn Adroddiad y Gwasanaethau Oedolion (Amcan 1 Cam Gweithredu 4).

Argymhellodd y Pwyllgor gyfathrebu gyda phob Aelod ynghylch sefyllfa bresennol Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DOLS) a Threfniadau Amddiffyn Rhyddid (LPS).

Croesawodd y Pwyllgor a derbyn awgrym y Swyddogion o sesiwn sefydlu ar gyfer Aelodau ar y dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael a gofynnodd am drefnu ymweliad safle â Marchnad Casnewydd.

Gofynnodd y Pwyllgor am ddiweddariad ysgrifenedig ynghylch statws a gwaith y Tîm Ymateb Cyflym ac ar Leoliadau Maethu Arbenigol.

Gofynnodd y Pwyllgor am adroddiad gwybodaeth ynghylch Camfanteisio ar Blant.

Gofynnodd y Pwyllgor am rannu mwy o wybodaeth am ddarpariaeth ieuenctid gyda'r Pwyllgor i ddangos pa wasanaethau sydd ar gael ym mhob ward.

Gofynnodd y Pwyllgor i rannu gwybodaeth am y twrnamaint sydd i ddod gyda'r holl Aelodau cyn gynted â phosibl.

Gofynnodd y Pwyllgor am rannu data pellach gyda'r Pwyllgor i ddangos yr effaith ar ddefnyddwyr gwasanaeth o uno'r timau Atal a Chymunedau Cryf.

 

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

1.      

Camau Gweithredu sy'n Codi (Atodiad 1)

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu nad oedd unrhyw gamau gweithredu i adrodd arnynt.

 

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith (Atodiad 2)

 

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu nad oedd unrhyw newidiadau i'r Flaenraglen Waith. Nodwyd mai dyddiad y cyfarfod nesaf yw 27 Medi 2023. 

 

7.

Digwyddiad Byw

Cofnodion: