Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 6ed Mehefin, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Mary Ryan (Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion)

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol - 22/23 pdf icon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Cwestiynau:

Gofynnodd y Pwyllgor a oedd unrhyw gymorth ariannol wedi bod ar gyfer plant oedd yn cyrraedd  ar eu pen eu hunain.

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y Pwyllgor bod cymorth yn cael ei ddarparu gan y Swyddfa Gartref.

 

Holodd y Pwyllgor am y ffigwr yn yr adroddiad o 300 o atgyfeiriadau’r mis i’r gwasanaethau cymdeithasol.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod y rhan fwyaf o atgyfeiriadau yn cael eu gwneud gan aelodau'r teulu neu gymdogion.  Nododd y Cyfarwyddwr Strategol nad oes gan nifer uchel o atgyfeiriadau unrhyw gamau gan eu bod yn cael eu cyfeirio at y gwasanaethau cywir fel cysylltwyr cymunedol, cymorth i ofalwyr ac ati.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol y 300 o atgyfeiriadau’r mis yn ymwneud â'r Gwasanaethau Plant ond derbyniodd y Gwasanaethau Oedolion niferoedd tebyg.

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y pwyllgor nad oes modd gweithredu rhai atgyfeiriadau oherwydd bod pobl sy’n teimlo'n gryf eu meddwl yn gwrthod gwasanaeth.

 

Roedd y Pwyllgor yn gwerthfawrogi'r pwysau sydd ar y gwasanaethau cymdeithasol. 

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol y fraint o helpu pobl a'r pethau cadarnhaol sydd yn y swydd er gwaethaf y straen.

 

Holodd y Pwyllgor pa ddata sy'n cael ei gasglu mewn perthynas â llais y cleient.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol nad yw data caled yn cael ei gasglu'n benodol.  Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod yr adborth yn cael ei gofnodi ar eu system ond roedd yn gwerthfawrogi y gellid ei olrhain a'i gyflwyno'n fwy effeithlon. 

·       Amlygodd y Cyfarwyddwr Strategol fod holl staff y gwasanaeth yn gwrando ar y rhai y maent yn eu helpu.

 

Nododd y Pwyllgor sylwadau am y nifer cynyddol o gartrefi gofal preswyl.

·       Amlygodd y Cyfarwyddwr Strategol fod pobl h?n ag anghenion sylweddol yn cael eu rhoi yn y mathau hyn o gartrefi y gallai'r Cyngor, elusennau neu landlordiaid preifat eu rhedeg.  Nododd y Cyfarwyddwr Strategol hefyd fod rhai pecynnau gofal yn cael eu cynnig yng Nghasnewydd drwy gwmnïau allanol.  Amlygodd y Cyfarwyddwr Strategol fod llawer o ofalwyr cartref a ddefnyddir yn fusnesau lleol yng Nghasnewydd.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol, o ganlyniad i bandemig Covid-19, lle nad oedd digon o ofal ar gael, fod yr angen am ofal preswyl wedi cynyddu. 

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y Pwyllgor fod 1 pecyn gofal rhagorol yng Nghasnewydd a phwysleisiodd fod angen cael pecynnau gofal yn gyflymach yn y gaeaf ar ôl i gleifion gael eu gollwng o’r ysbyty oherwydd natur y tymor.

·       Rhoddodd y Cyfarwyddwr Strategol fanylion am y gwaith y mae'r tîm yn ei wneud gyda'r preswylydd a'r teulu i sicrhau eu bod yn teimlo'n gyfforddus wrth ddewis pa fath o ofal sydd fwyaf priodol yn eu barn nhw.

 

Nododd y Pwyllgor fod mater data wedi codi mewn cyfarfod blaenorol gyda’r Cyfarwyddwr Strategol.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol her data ystumiedig o ganlyniad i'r blynyddoedd blaenorol a phandemig Covid-19, yn ogystal â gofynion Llywodraeth Cymru.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol hefyd, er bod llawer o ddata yn cael ei ddarparu i'r Pwyllgor, heb wybodaeth helaeth amdano, y gallai  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·       Roedd y Pwyllgor am ddiolch i'r Gwasanaethau Cymdeithasol am eu gwaith caled parhaus.

·       Teimlai'r Pwyllgor y gellid egluro'r term "cydgynhyrchu" wrth gyfeirio at becynnau gofal yn yr adroddiad. 

·       Argymhellodd y Pwyllgor y dylid cynnwys data defnyddwyr gwasanaeth ynghylch gwybodaeth fel hil, ethnigrwydd, oedran ac ati yn yr adroddiad fel y gallent ddeall y rhai sy'n defnyddio gwasanaethau yn well. 

·       Nododd y Pwyllgor y dylai myfyrio ar danwariant a gorwariant y blynyddoedd blaenorol lywio penderfyniadau cyllidebol ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

·       Roedd y Pwyllgor yn fodlon â’r adroddiad. 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Arising (Appendix 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor fod ambell eitem yn dal heb eu trin, ond bod y rhain yn dal i gael eu hymchwilio.

Manylodd yr Ymgynghorydd Craffu ar y Blaenraglen Waith.

·       Roedd y Pwyllgor yn fodlon â'r Rhaglen Waith hon. 

Nodwyd dyddiad y cyfarfod nesaf sef 11 Gorffennaf 2023.

7.

Digwyddiad Byw

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: