Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 16eg Ionawr, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Y Cynghorydd Drewett a'r Cynghorydd Townsend

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 102 KB

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2023 yn gofnod gwir a chywir.

4.

Cyllideb 2024-25 a Rhagolygon Ariannol Tymor Canolig pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Meirion Rushworth – Pennaeth Cyllid

-       Robert Green – Pennaeth Cynorthwyol Cyllid

-       Sally Ann Jenkins – Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol

-       Mary Ryan – Pennaeth Gwasanaethau Oedolion

-       Natalie Poyner – Pennaeth Gwasanaethau Plant

-       Caroline Ryan-Phillips – Pennaeth Atal a Chynhwysiant

-       Mandy Shide – Rheolwr Gwasanaeth

-       Rhianydd Williams – Rheolwr Gwasanaeth Cymorth Integredig i Deuluoedd

-       Sarah Morgan – Prif Swyddog Addysg

-       Sarah Davies – Dirprwy Brif Swyddog Addysg

 

Cyflwynodd Pennaeth Cynorthwyol Cyllid drosolwg byr o broses y gyllideb.

Pwysau a Buddsoddiadau Newydd

Trafodwyd y canlynol:

·   Holodd y Pwyllgor am y galw yn y ddarpariaeth AAA y Tu Allan i'r Sir a Lleol a nodwyd y cynnydd o 4 lle yn Sporting Chance a Catch 22 a gofynnwyd am ragor o wybodaeth am hyn. Dywedodd y Prif Swyddog Addysg wrth y Pwyllgor bod y Cyngor bellach yn cyflenwir galw cyllidebol am Addysg ac mae hyn yn edrych ar yr angen i gefnogi plant a allai orfod mynd allan o'r sir oherwydd anghenion cymhleth. Sicrhaodd y Prif Swyddog Addysg y Pwyllgor fod gwaith yn cael ei wneud i sefydlu darpariaeth leol lle bo hynny'n bosibl a bydd y contractau gyda darparwyr presennol yn cael eu cynnal wrth iddynt ddarparu tua 30 o leoedd, ond bydd hyn yn darparu 4 lle ychwanegol os bydd angen.  Dywedodd y Prif Swyddog Addysg wrth y Pwyllgor, pe na baent yn cael eu defnyddio, y byddai'n cael ei ystyried yn danwariant yn y Gyllideb, ond bod  angen y lleoedd, a'u bod yn sicr y çânt eu defnyddio. Mae monitro cyson yn digwydd o ran pwy sydd angen lleoedd a beth sydd ar gael i ni ac wrth gontractio lleoedd ychwanegol mae gwiriadau Sicrwydd Ansawdd yn cael eu cynnal i sicrhau lles disgyblion a bod cymarebau athrawon i fyfyrwyr yn gywir.

 

·   Holodd y Pwyllgor am y ddarpariaeth ADY ar gyfer ysgolion a nodwyd bod cyllid y llynedd i'w gadarnhau ac nad oeddem yn gallu ateb gofynion ADY a hoffai’r Pwyllgor gael sicrwydd y bydd y buddsoddiad hwn yn bodloni'r gofynion.  Dywedodd y Prif Swyddog Addysg wrth y Pwyllgor fod pwysau costau wedi bod o gwmpas disgyblion ADY erioed ac mae hyn wedi'i nodi yn fwy nag erioed o'r blaen.  Dywedodd y Prif Swyddog Addysg wrth y Pwyllgor, oherwydd rhagor o gymhlethdodau gyda phlant a phobl, nad yw'r buddsoddi hwn yn golygu y bydd o reidrwydd yn diwallu pob angen, ond mae gan ysgolion gyfrifoldeb gyda chyllidebau cyfannol i ddarparu ar gyfer pob plentyn, felly mae'r buddsoddiad hwn yn ychwanegol at gyllidebau ysgolion unigol. Dywedodd y Prif Swyddog Addysg wrth y Pwyllgor eu bod yn gwybod beth yw’r galw ar ysgolion, ac na fydd hyn o reidrwydd yn darparu popeth, ond mae'n un cam ychwanegol i gefnogi'r heriau cydnabyddedig hynny. Dywedodd y Pwyllgor ei bod yn beth da bod y buddsoddiad ychwanegol hwn ar gael i gefnogi myfyrwyr ADY.

 

Cymorth gofal cartref i'w gyfoethogi drwy gyfrwng technoleg gynorthwyol i leihau'r lefelau o oriau gofal sydd eu hangen.

 

·   Holodd y Pwyllgor sut y bydd  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Cofnodion:

Sylwadau i'r Cabinet ar y cynigion canlynol:

 

a)    Nododd y Pwyllgor y cynigion cyllidebol oedd yn berthnasol i’r Gyfarwyddiaeth Pobl a chytuno i anfon y cofnodion at y Cabinet fel crynodeb o’r materion a godwyd.

 

b)    Roedd y Pwyllgor am wneud y sylwadau canlynol i'r Cabinet ar y Cynigion ym maes y Gyfarwyddiaeth Pobl:


 

Pwysau a Buddsoddiadau Newydd

·   Dywedodd y Pwyllgor fod y buddsoddiad ADY yn dda i fyfyrwyr ag anghenion cymhleth a bod y Pwyllgor yn falch ei fod bellach yn cael ei adlewyrchu yn y Gyllideb.

Cymorth gofal cartref i'w gyfoethogi drwy gyfrwng technoleg gynorthwyol i leihau'r lefelau o oriau gofal sydd eu hangen.

·   Roedd y Pwyllgor eisiau sicrhau bod cefnogaeth ddigonol gan deuluoedd pan fo gofal cynorthwyol yn cael ei disodli gan ofal cynorthwyol.

·   Roedd y Pwyllgor eisiau sicrhau bod gwasanaethau pwysig yn cael eu darparu heb effaith ac am bwysleisio pwysigrwydd parhad darpariaeth gwasanaethau o ansawdd.

Nododd y Pwyllgor eu bod yn fodlon i’r cynigion fynd yn eu blaen fel y maent.

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 141 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

a)    Camau Gweithredu

Rhoddodd y Cynghorydd Craffu ddiweddariad i'r Pwyllgor ar y camau gweithredu sydd eto i’w gwneud ac mae'r ffigur ar gyfer y 1.2% o weithwyr Addysg wedi'i ddosbarthu i'r Pwyllgor. 

b)    Blaenraglen Waith

Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor mai dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor yw'r 20 Chwefror ar gyfer Adroddiadau’r Gwasanaethau a Reoleiddir a bod cyfarfod olaf eleni ar 26 Mawrth ar gyfer yr Adroddiadau Recriwtio a Cadw ac eitem ychwanegol a Ddeilliannau Cyfnod Allweddol 4.

 

 

7.

Recordiad o'r Cyfarfod

Cofnodion: