Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 12fed Gorffennaf, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2022 fel cofnod gwir a chywir.

4.

Adroddiad Diwedd Blwyddyn y Gwasanaethau Addysg 2021-22 pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cynghorydd Davies gyflwyniad byr i'r adroddiad a gofynnodd i'r adroddiad gael ei ystyried yn ei gyd-destun yn ôl perfformiad yr ysgolion yn ystod y pandemig. Rhoddodd y Cynghorydd Davies ganmoliaeth i waith caled a chyflawniadau'r maes gwasanaeth gydol yr adroddiad.

Cwestiynau:

 

Gofynnodd y pwyllgor pam fod dangosydd Risg y Maes Gwasanaeth sy'n ymwneud ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn oren.

 

-        Dywedodd y Pennaeth Addysg wrth y pwyllgor eu bod yn aros am gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru parthed ADY.

-        Ychwanegodd y Pennaeth Addysg bod hyfforddiant a gwaith wedi bod yn mynd rhagddo o fewn y grwpiau clwstwr a oedd wedi'i anelu at ymyrraeth gynnar. Dywedodd y Pennaeth Addysg wrth y pwyllgor eu bod yn diogelu at y dyfodol.

 

Dywedodd aelod o'r pwyllgor y gellid cyflwyno'r graffiau a ddangosir ar dudalen 6 o'r adroddiad yn well.

 

Roedd aelod o'r pwyllgor yn falch o weld fod tanwariant net wedi bod, a gofynnodd sut y cyflawnwyd hyn a ph'un a oeddynt wedi bwriadu tanwario.

 

-        Eglurodd y Pennaeth Addysg fod y tanwariant o £800,000yn gysylltiedig â'r lleoliadau y tu hwnt i ffiniau'r sir o ganlyniad i'r pandemig. Ychwanegodd y Pennaeth Addysg y bu ysgolion ar gau am gyfnod yn ystod y pandemig ac nad oedd achosion plant ag anghenion dwys yn symud yn eu blaenau drwy'r system, ac felly nid oeddynt wedi'u nodi i fynd i leoliadau y tu hwnt i ffiniau'r sir, a oedd yn gostus iawn i'r Cyngor. Hysbysodd y Pennaeth Addysg y pwyllgor mai'r nod oedd sicrhau'r gwerth gorau am arian, a chyflawnwyd hyn trwy ddod o hyd i ddarpariaeth leol yn hytrach nag anfon plant i leoliadau y tu hwnt i ffiniau'r sir, a oedd hefyd yn profi i fod yn fwy buddiol i'r plant dan sylw.

-        Hysbysodd y Pennaeth Addysg y pwyllgor y byddai'r tanwariant yn cael ei drosglwyddo i gronfa gyffredinol Cyngor Dinas Casnewydd i gael ei ddefnyddio lle bo angen.

 

 

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor am ddiweddariad ar y cynllun Ysgolion yr 21ain Ganrif.

 

-        Dywedodd y Pennaeth Addysg wrth y pwyllgor eu bod ar y trywydd iawn gyda phrosiect Ysgol Basaleg ac y byddant wedi cwblhau'r gwaith ymhen oddeutu 18 mis.

-        Ychwanegodd y Pennaeth Addysg fod prosiect Ysgol Gyfun Gwent Iscoed hefyd yn cyflawni’r holl derfynau amser ar hyn o bryd. #

-        Nododd y Pennaeth Addysg fod oedi wedi bod yn yr ysgol newydd yn Whitehead. Nid oedd hwn yn fater lleol, ond yn hytrach yn fater a oedd yn ymwneud â throsglwyddo tir, a oedd yn golygu bod y dyddiad cwblhau a ragwelwyd bellach wedi'i symud i dymor yr hydref 2023.

 

Holodd aelod o’r pwyllgor am y sylw a wnaed nad oedd unrhyw gamau pellach y gellid eu cymryd o ran Llwybrau Cerdded Diogel i’r Ysgol.

 

-        Eglurodd y Pennaeth Addysg nad y Maes Gwasanaeth Addysg fyddai'n arwain ar y mater bellach ac mai Gwasanaethau'r Ddinas fyddai'n gyfrifol am y gwaith cynllunio yn ymwneud â theithio llesol yn y dyfodol. Dywedodd y Pennaeth Addysg wrth y pwyllgor fod  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

-          Teimlai'r pwyllgor fod yr adroddiad yn gynhwysfawr ac yn llawn gwybodaeth.

-          Nododd y pwyllgor y gellid addasu’r graff a’r tabl ar dudalen 6 o’r adroddiad er eglurder.

-          Awgrymodd y pwyllgor y gellid addasu'r wybodaeth am gamau “cyflawn” amherffaith i adlewyrchu’r sefyllfa’n fwy cywir.

-          Awgrymodd y pwyllgor y dylid darparu esboniad yn yr adroddiad pan fydd mesurau perfformiad ar goll yn y dyfodol.

-          Nododd y pwyllgor y dylid ymchwilio i'r gwaith partneriaeth gyda Norse Casnewydd ac y dylid darparu diweddariad am gefnogaeth Norse i waith atgyweirio ac uwchraddio.

-          Awgrymodd y pwyllgor y dylid crynhoi camau gweithredu sy’n ymwneud ag argymhellion Estyn gyda’i gilydd er eglurder.

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 136 KB

a)      Actions Arising

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Hysbyswyd y pwyllgor y cynhelir y cyfarfod nesaf ar 26 Gorffennaf 2022 am 10am.

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

26 Gorffennaf 2022 am 10am.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

26 Gorffennaf 2022 am 10am