Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Tachwedd 2022 yn gofnod gwir a chywir.

 

4.

Cynllun Ariannol Tymor Canolig a'r Gyllideb 2023-24 pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol drosolwg byr.

Cwestiynau

Holodd aelod pam mae'r rhagolygon chwyddiant yn uwch na'r hyn a ragwelwyd o'r blaen i’r blynyddoedd nesaf.

·       Nododd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol fod chwyddiant yn cael ei ragweld gan gydnabod ei fod yn dal yn debygol o fod yn uwch nag yn y flwyddyn flaenorol. Ychwanegodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol y bydd y mater o chwyddiant uchel yn cael ei waethygu am fwy nag un flwyddyn yn unig gan ei bod yn debygol y bydd cynnydd pellach mewn costau a bydd cyllid yn gostwng.

Gofynnodd aelod a oedd unrhyw ymgynghoriadau wedi bod gyda'r ysgolion ynghylch cynigion. 

·       Dywedodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol wrth yr aelod bod trosolwg o'r gyllideb wedi'i rhoi i ysgolion ac aelodau o'r undebau yn ystod yr wythnos flaenorol yn y Fforwm Cyllideb Ysgolion.  Mae'r fforwm hwn yn cynnwys trawstoriad eang o randdeiliaid a fydd yn cyfrannu'n ffurfiol at yr ymgynghoriad os ydynt yn dymuno, ond gall unrhyw ysgol neu unigolyn hefyd ychwanegu at yr ymgynghoriad fel rhan o'r broses.

Gofynnodd yr aelod wedyn am y pwysau gwahanol sy'n wynebu ysgolion fel costau ynni yn cynyddu, ac a fyddai unrhyw fylchau cyllideb yn ystod y flwyddyn yn cael eu llenwi.

·       Nododd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol fod y pwyntiau hyn hefyd yn cael eu trafod yn y Fforwm Cyllideb Ysgolion uchod.  Mae ysgolion yn deall pa elfennau sy'n cael eu hariannu yn y cynigion, a pha rai a fyddai'n cael eu hamsugno gan ysgolion. Ni fyddai'r codiadau hyn yn ystod y flwyddyn yn cael eu talu, ond byddai'r Cabinet yn penderfynu ar y costau i’w talu wrth fynd.

 

Gofynnodd aelod a allai Penaethiaid Gwasanaeth roi cyd-destun ynghylch effaith ddisgwyliedig y cynigion ar drigolion Casnewydd. 

·       Amlinellodd Cyfarwyddwr Strategol y Gwasanaethau Cymdeithasol y bydd yna effeithiau anochel o arbedion arfaethedig, ond y ffocws yw gwella effaith yr arbedion y mae angen i ni eu gwneud wrth weithio mor effeithiol ag y gallwn.

 

Cynigion Buddsoddi:

Holodd aelod y bwlch ariannu mewn perthynas â Phrosiect Aspire. 

·       Rhannodd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant fanylion am y cynlluniau i ailfodelu ac ailsefydlu'r prosiect uchelgeisiol i symud ymlaen o'r trefniant etifeddiaeth presennol, a'i wneud yn fwy diogel drwy nodi ffrydiau cyllido gydag Addysg.  Ar hyn o bryd, mae trefniant ad-hoc rhwng addysg a gwasanaeth ieuenctid ond bod angen trefniant mwy cadarn ar waithGan gynnwys edrych ar ddarparwr amgen sy'n gallu goruchwylio'r contract yn ei gyfanrwydd, yn hytrach na'r trefniant ad-hoc presennol. 

Gofynnodd aelod am fwy o wybodaeth am y cynnig ynghylch staff Anghenion Dysgu Ychwanegol, a sut y byddai hyn yn effeithio ar leoedd ADY yn ysgolion Casnewydd.

·       Rhoddodd y Pennaeth Addysg Cynorthwyolwybod i'r aelod bod cyllid yn dod o ffynonellau drwy grantiau, fodd bynnag, nid yw'n glir faint o gyllid grant fydd ar gael yn y flwyddyn nesaf

Gofynnodd aelod pe bai gostyngiad mewn lleoedd ADY, ble byddai'r plant hynny'n cael eu lleoli?

·       Cadarnhaodd y Pennaeth Addysg Cynorthwyol nad oedd cynlluniau i leihau lleoedd ADY.

 

Gofynnodd aelod am eglurhad ynghylch gordaliadau technegol  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y pwyllgor yn gwerthfawrogi bod penderfyniadau anodd i'w gwneud o ystyried yr hinsawdd bresennol. 

Gofynnodd y pwyllgor am ragor o wybodaeth yn esbonio'r oedi rhwng costau a ysgwyddwyd a'r taliadau Adran Gwaith a Phensiynau a dderbyniwyd gan y Cyngor. 

Pwysleisiodd y pwyllgor bwysigrwydd Growing Spaces a chododd ei bryder yn gryf am yr effaith y byddai cyfyngu ar y gwasanaeth yn ei chael ar drigolion sydd angen defnyddio'r gwasanaethau hyn.   Mynegodd y pwyllgor bryder pellach am yr effaith y byddai lleihau'r gwasanaeth yn ei chael ar gyllid a gwasanaethau yn y dyfodol fel y sectorau iechyd a gofal.  Argymhellodd y pwyllgor y dylid adolygu hyn a'i ailystyried.  

Mynegodd y pwyllgor bryder cryf am yr effaith ar breswylwyr oherwydd gostyngiad yn y gwasanaethau yn y cynnig arbedion gwasanaethau yn yr Oaklands a gwasanaethau seibiant byr.   Roedd y pwyllgor yn pryderu am yr effaith nid yn unig ar y trigolion a oedd yn defnyddio'r gwasanaeth hwn, ond y preswylwyr a oedd yn gallu maethu gyda chymorth y gwasanaeth hwn ac yn teimlo y gallai gael effaith ar nifer y gofalwyr maeth yng Nghasnewydd.   Roedd y pwyllgor hefyd yn teimlo y byddai effaith ariannol hirdymor oherwydd pwysau cynyddol mewn meysydd eraill fel y gwasanaeth gofal a'r gwasanaeth iechyd.   Argymhellodd y pwyllgor y dylid adolygu hyn a'i ailystyried.

Roedd y pwyllgor yn bryderus iawn am y cynnig arbed ynghylch y gwasanaeth seibiannau byr i oedolion h?n (a elwid gynt yn gyfleoedd dydd).  Roedd y pwyllgor yn teimlo y byddai'r gostyngiad yn cael effaith ddifrifol ar y gwasanaeth a phawb sy'n ei ddefnyddio.  Argymhellodd y pwyllgor i hyn gael ei adolygu a'i ailystyried gan fod y cynnig arbed yn rhy fawr. 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)    Actions Arising (Appendix 1)

b)    Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Mynegodd y Cadeirydd i'r Cyfarwyddwr Strategol fod camau gweithredu rhagorol o gyfarfodydd blaenorol a bod angen y wybodaeth y gofynnodd y pwyllgor amdani cyn diwedd tymor y cyfarfodydd. 

Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol i'w ddarparu cyn gynted â phosibl. 

Cyflwynodd y Cynghorydd Craffu y Cynllun Gweithredu a'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 28 Chwefror 2023 am 10am

 

7.

Digwyddiad Byw

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: