Cofnodion

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 24ain Ionawr, 2022 3.00 pm

Lleoliad arfaethedig: Virtual Meeting

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Graham Berry, Malcolm Linton, Ibrae Hayat a Mark Whitcutt.  Enwebwyd y Cynghorydd John Richards fel Cadeirydd y cyfarfod.  

 

2.

Datgan diddordeb

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 431 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 29ain Tachwedd 2021 fel cofnod gwir a chywir.

 

Nodwyd bod aros o hyd o ran y wybodaeth y gofynnwyd amdani am blannu coed ledled y Ddinas.  Bydd yr Ymgynghorydd Craffu yn cysylltu â'r Rheolwr Gwasanaeth – Yr Amgylchedd a Hamdden.

 

4.

Cyllideb 2022-23 ac Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canolig pdf icon PDF 387 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-       Meirion Rushworth - Pennaeth Cyllid

-       Robert Green – Pennaeth Cyllid Cynorthwyol

-       Paul Jones – Cyfarwyddwr Strategol – Amgylchedd a Chynaliadwyedd

-       Rhys Cornwall – Cyfarwyddwr Strategol – Trawsnewid a'r Ganolfan Gorfforaethol

-       Gareth Price - Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio

-       Tracey Brooks - Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai

-       Amie Garwood-Pask – Rheolwr Gwasanaeth Cyfrifeg – Partneriaeth Busnes Cyllid

-       Alistair Hopkins – Uwch Bartner Busnes Cyllid – Lle a Chorfforaethol

 

Rhoddodd y Pennaeth Cyllid drosolwg byr o'r adroddiad a dywedodd ei fod wedi bod yn broses gyllidebol wahanol eleni.  Ar ôl cael setliad cymharol hael eleni, roedd y gyllideb arfaethedig yn fwy optimistaidd i gyllideb blynyddoedd blaenorol, heb fod angen dod o hyd i arbedion sylweddol.  Roedd dull mwy esgynnol wedi'i fabwysiadu ac roedd y cynllun ariannol tymor canolig wedi'i lunio a bu'n rhesymol ddoeth tybio na fyddai angen nodi arbedion sylweddol yn y gyllideb. Roedd cyfanswm y cyllid ar gyfer y flwyddyn ganlynol i fod i gael ei gynyddu ychydig dros £27 miliwn, fodd bynnag, roedd y Gweinidog wedi tynnu sylw at nifer o feysydd i ymdrin â hwy a oedd yn cynnwys talu swm i ddarparwyr gofal er mwyn iddynt dalu'r cyflog byw i'w staff yn hytrach na'r isafswm cyflog.  Byddai Yswiriant Gwladol hefyd yn codi i gyflogwyr, ynghyd â rhai codiadau yn y cynllun pensiwn.

 

Ni fyddai unrhyw gynigion cyllideb newydd i graffu arnynt yn yr adroddiad hwn ond rhoddwyd y dasg i'r Pwyllgor yn hytrach o ganolbwyntio ar fuddsoddiadau arfaethedig yn y gyllideb, y cynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor, a ffioedd a thaliadau arfaethedig.  Nodwyd mai'r blaenoriaethau allweddol ar gyfer buddsoddi oedd: 

- Cyllid ysgolion 

- Gweithgareddau / gwasanaethau Ymyrraeth Gynnar ac Atal 

- Canol y Ddinas 

 

Gwnaeth yr Aelodau'r sylwadau canlynol a gofyn y cwestiynau canlynol:-

 

·         Roedd yn braf i'r Aelodau nad oeddent eleni'n gorfod trafod unrhyw doriadau angenrheidiol i wasanaethau.  Ceisiwyd eglurder ynghylch y cyfraniadau carlam a wnaed tuag at fargen Dinas-ranbarth Caerdydd a'r cyfeiriad at allu gweithgynhyrchu uwch ledled y rhanbarth.

 

Dywedodd y Pennaeth Cyllid ein bod wedi cyfrannu ychydig o dan 10% o gostau'r Fargen Ddinesig ochr yn ochr â'r Cynghorau eraill a'r trysorlys.  Roedd y Fargen Twf Dinas yn un uchelgeisiol o ran buddsoddi a thwf economaidd.  Roedd y cynllun busnes a oedd ar waith yn golygu bod y Cabinet wedi cyflymu ei fuddsoddiadau ac felly bu'n rhaid i'r holl gynghorau gynyddu eu cyfraniadau er mwyn talu am y llif arian tymor byr ac felly roeddent yn ariannu'r prosiectau nes i arian y trysorlys ddod i law.  Fel rhan o'r setliad i Gymru, roedd mwy o arian ar gyfer y Fargen Ddinesig hefyd. 

 

O ran y gallu gweithgynhyrchu uwch, aeth hyn y tu hwnt i'r cyfleuster Lled-Ddargludydd yn y rhanbarth.  Esboniodd y Pennaeth Buddsoddi a Thai Adfywio mai dyma un o'r ffactorau sy'n sbarduno twf cyffredinol yn y rhanbarth. Ochr yn ochr â rhai o'r busnesau sefydledig sydd yng Nghasnewydd a gweddill y rhanbarth ar hyn o bryd, yr oedd yn farchnad darged i  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 375 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

-       Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu’r Flaenraglen Waith, a dywedodd wrth y Pwyllgor am y pynciau oedd i’w trafod yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor:

 

Dydd Llun 13 Tachwedd 2021 am 4pm, eitemau'r agenda; -

-       Strategaeth Twf Economaidd a Chynllun Adfer Economaidd – Monitro Argymhellion

 

-       Cynllun Rheoli Carbon – Monitro Cynnydd

 

b) Taflen Gweithredoedd

 

Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor fod y sylwadau a'r argymhellion a wnaed yn y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 29ain Tachwedd 2021 wedi cael eu hanfon ymlaen i Benaethiaid Gwasanaeth a Chabinet ar 30ain Tachwedd 2021.