Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 10fed Gorffennaf, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

2.

Datgan diddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 Nododd y Cynghorydd Howells fod ganddo ddatganiad buddiant ar bwnc diweddarach y byddai'n ei godi ar yr adeg briodol.

 

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 17 Ebrill yn gofnod gwir a chywir.

 

4.

Adolygiadau Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2022-23 pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Iechyd yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd

Gwahoddedigion:

-          Y Cynghorydd Yvonne Forsey, yr Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a Bioamrywiaeth

-          Paul Jones, Cyfarwyddwr Strategol yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd  

-          Silvia Gonzalez-Lopez, Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd

 

Canmolodd y Cadeirydd y swyddogion am wella'r adroddiad a nododd ei fod yn gliriach ac yn haws i bobl ei ddarllen. Rhoddodd yr Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a Bioamrywiaeth grynodeb byr o’r adroddiad ac amlygodd y pwyntiau perthnasol i'w phortffolio. Yna rhoddodd Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd drosolwg o'r adroddiad.

 

Trafodwyd y canlynol:

 

·        Gofynnodd y Cadeirydd am statws cwblhau rhai camau gweithredu sy'n gysylltiedig â gwaith. Eglurodd y Pennaeth Gwasanaeth fod gan rai camau gweithredu ddyddiadau terfyn penodol, ond efallai y byddant yn mynd y tu hwnt i fis Mawrth 2024, ac y bydd cynlluniau gwasanaeth bellach ar sail dreigl.

·        Holodd y Pwyllgor am adborth neu faterion yn ymwneud â'r casgliad biniau bob 3 wythnos newydd. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth nad oedd cynnydd ar gasgliadau biniau yn cael sylw yn yr adroddiad, a bod angen mwy o amser i adrodd yn ôl. Roedd yr ymateb cychwynnol i'r newid wedi bod yn gadarnhaol.

·        Cododd y Pwyllgor g?yn am ailgylchu cardbord a gofynnodd a oedd yn effeithio ar gasgliadau biniau. Eglurodd y Pennaeth Gwasanaeth fod bagiau yn cael eu defnyddio ar gyfer ailgylchu cardbord yn y gorffennol, ond gallai preswylwyr barhau i ddefnyddio biniau cyn belled â bod gwastraff yn cael ei ddidoli'n gywir. Dylai unrhyw faterion gael eu hadrodd.

·       Gofynnodd y Pwyllgor am gylchredeg gwybodaeth am wastraff a chasgliadau i ysgolion. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod ymgysylltu ag ysgolion wedi bod yn digwydd ers amser maith.

·       Holodd y Pwyllgor am ddiweddaru nodiadau atgoffa am gasgliadau ar wefan y Cyngor. Cadarnhaodd y Pennaeth Gwasanaeth y byddai hyn yn cael ei wneud, a bod calendrau papur eisoes wedi'u dosbarthu.

·       Gofynnodd y Pwyllgor am bolisi ar ddisodli coed sydd wedi'u torri. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod polisi disodli coed yn barod. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol efallai na fydd coed yn cael eu disodli yn yr un lle, ond y byddent yn ceisio gwneud hynny os yn hyfyw. Awgrymodd y Pwyllgor roi cyhoeddusrwydd i'r polisi.

·       Gofynnodd y Pwyllgor am gynlluniau i uwchraddio parcdir ym Mharc Tredegar a pha ardaloedd oedd dan reolaeth y Cyngor. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y t? dan warcheidiaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond bod y parcdir yn dal dan reolaeth y Cyngor. Gellid rhoi adborth i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol pe bai angen.

·       Gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu a chymeradwyo gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus newydd. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod cynnydd wedi’i wneud ond soniodd am rywfaint o oedi. Byddent yn rhoi dyddiad i'r pwyllgor.

·       Gofynnodd y Pwyllgor am argaeledd toiledau cyhoeddus. Eglurodd y Pennaeth Gwasanaeth fod Diogelu’r Cyhoedd a'r strategaeth toiledau wedi cael eu symud i dai, ond bod gwaith wedi'i wneud ar ddiweddaru'r strategaeth. Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol i roi diweddariad ysgrifenedig ar fentrau newydd.

·       Mynegodd y Pwyllgor yr angen  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Rhaglen Gwaith Cychwynnol Flynyddol Ddrafft 2023-24 pdf icon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

- Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu Fersiwn Ddrafft Blaenraglen Waith Flynyddol 2023-24 i'r Pwyllgor, a manylodd ar yr adroddiadau’n dod yn y flwyddyn galendr nesaf.  Cynhyrchwyd Fersiwn Ddrafft y Flaenraglen Waith Flynyddol yn dilyn adolygiad gyda Phenaethiaid Gwasanaeth, ac mae'n cynnwys adroddiadau statudol sy'n cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor yn flynyddol.

 

Camau Gweithredu:

1.   Cymeradwyodd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith Flynyddol, yr amser dechrau ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor a'r amserlen arfaethedig o gyfarfodydd, a oedd yn cynnwys y pynciau i’w trafod yn y ddau gyfarfod nesaf:

 

Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023, yr eitem ar yr agenda;

·   Adolygiadau Perfformiad Diwedd y Flwyddyn 2022-23

 

Dydd Llun 11 Medi 2023, yr eitem ar yr agenda;

·   Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Strategaeth a Ffefrir

 

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 130 KB

a) Cynllun Gweithredu (Atodiad 1)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

-          Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

a)    Taflen Weithredu

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y daflen weithredu i'r Pwyllgor a dywedodd fod pob cam gweithredu fel y nodir yn y tabl yn gyfredol ac eithrio un ar gyfraniad landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i'r gwasanaeth Warden Diogelwch Cymunedol a nododd y bydd ymateb yn cael ei anfon ymlaen i'r pwyllgor cyn gynted ag y bydd wedi'i dderbyn.

 

7.

Recording

Dogfennau ychwanegol: