Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 6ed Medi, 2021 4.00 pm

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Chris Evans, Ibrahim Hayat, Graham Berry a Mark Whitcutt

 

2.

Datgan diddordeb

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2021 a 21 Mehefin pdf icon PDF 461 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2021 a 21 Mehefin 2021 fel cofnod gwir a chywir.

 

 

4.

Cymorth i Staff yn ystod Covid-19 pdf icon PDF 1018 KB

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-       Rhys Cornwall - Pennaeth Pobl a Newid Busnes

-       Rachael Davies - Rheolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

 

Rhoddodd y Pennaeth Pobl a Newid Busnes gyflwyniad byr i'r adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa cyn y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020 a'r camau cyffredinol dilynol a gymerwyd gan y Cyngor, gan ganolbwyntio'n benodol ar yr agweddau Iechyd a Diogelwch, cymorth ar gyfer lles gweithwyr a chyfathrebu. 

Cyflwynwyd y Rheolwr Adnoddau Dynol a'r Rheolwr Datblygu Dynol i roi mwy o fanylion.  Ym mis Mawrth 2020, yr ymateb uniongyrchol oedd rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl a chynnal cysylltiadau cyfathrebu da â'r staff.  Y prif amcan oedd cymryd camau i ystyried y ffordd orau o ddiogelu a chefnogi'r gweithlu.  Yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, rhoddwyd canllawiau i'r holl staff a oedd yn gallu gweithio gartref i wneud hynny, tra bod y rhai nad oeddent yn gallu gweithio gartref ond a oedd mewn mwy o berygl o niwed posibl oherwydd cyflwr iechyd sylfaenol, neu a oedd ag aelod o'r teulu a oedd yn agored i niwed, i aros gartref a pheidio â mynychu eu gweithle. 

 

Diweddarwyd y system AD/Cyflogres bresennol i gofnodi manylion hunanynysu, gofynion gwarchod, a hefyd achosion o Covid-19 a mynd i'r ysbyty.  Gwnaeth y gr?p Gorchymyn Aur benderfyniadau ynghylch y ffordd y cymhwyswyd telerau ac amodau er mwyn cefnogi'r gweithlu.  Adolygwyd cyfraddau goramser a'r cynllun oriau hyblyg a defnyddiwyd newidiadau i alluogi gwasanaethau gweithredol i barhau a chynyddu hyblygrwydd i staff yr oedd angen cymorth arnynt i gydbwyso eu gwaith a'u bywydau cartref yn ystod gofynion y pandemig.  Un ystyriaeth bwysig yn ystod y cyfnod hwn oedd sut i gefnogi staff sy'n gweithio gartref.  Cyflwynwyd gohebiaeth Asesiad Sgrin Arddangos o Bell gan y Tîm Iechyd a Diogelwch.  Roedd rhestrau gwirio o gyfarpar priodol ac angenrheidiol ar gael i'r staff a phan oedd angen, roeddent naill ai'n cael eu danfon i gyfeiriad y cartref neu i'w casglu'n ddiogel o'r Ganolfan Ddinesig.

 

Roedd y Tîm Iechyd a Diogelwch wedi bod yn gweithio'n llawn amser ar faterion yn ymwneud â Covid gan fod maint y gwaith yn ddigynsail tra hefyd yn delio â llawer o'r iechyd a diogelwch yn y gwaith o ddydd i ddydd, adrodd am ddamweiniau ac ymchwiliadau, asesiadau lles a darparu cymorth i reolwyr a staff hefyd wedi parhau.  Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau Iechyd Galwedigaethol lle'r oedd angen cymorth clinigol ar gyfer cyflogeion sy'n dioddef effeithiau'r pandemig, naill ai'n uniongyrchol neu o ganlyniad i broblem gydag aelodau o'r teulu a oedd wedi effeithio ar eu lles corfforol neu feddyliol.  Lle y bo'n bosibl, roedd cymorth iechyd a diogelwch yn parhau i gael ei gynnig yn ystod y cyfnod interim hyd nes y gellid cynnal apwyntiad iechyd galwedigaethol.  Fodd bynnag, ar gyfer llawer o achosion roedd angen cymorth clinigol ar gyfer achosion lle nad oedd cyswllt yn gysylltiedig â gwaith.

 

Aeth y Rheolwr AD a Datblygu Sefydliadol ymlaen i adrodd ar hyfforddiant staff yn ystod y pandemig gan nodi bod yr holl gyrsiau personol wedi  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 375 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig 

-       Neil Barnett – Cynghorydd Craffu

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu’r Flaenraglen Waith, a dwedodd wrth y Pwyllgor am y pynciau oedd i’w trafod yn y ddau gyfarfod pwyllgor nesaf:

 

Dydd Llun 1 Tachwedd 2021 am 4pm, eitemau'r agenda;

· Adolygiad Canol Blwyddyn Cynlluniau Gwasanaeth 2021-22 ar gyfer:

 - Y Gyfraith a Rheoleiddio

 - Pobl a Newid Busnes

 

Dydd Llun 15 Tachwedd 2021 am 4pm, eitemau'r agenda;

· Adolygiad Canol Blwyddyn Cynlluniau Gwasanaeth 2021-22 ar gyfer:

 - Adfywio, Buddsoddi a Thai

 - Gwasanaethau’r Ddinas

 - Cyllid

 

Holodd yr Ymgynghorydd Craffu’r Pwyllgor a fyddent yn caniatáu i'r ddau gyfarfod gael eu newid i ddyddiad ychydig yn ddiweddarach er mwyn i wasanaethau allu darparu eu data. Y dyddiadau newydd arfaethedig fyddai:

 

Dydd Llun 15 Tachwedd 2021 am 4pm, eitemau'r agenda;

· Adolygiad Canol Blwyddyn Cynlluniau Gwasanaeth 2021-22 ar gyfer:

 - Y Gyfraith a Rheoleiddio

 - Pobl a Newid Busnes

 

Dydd Llun 29 Tachwedd 2021 am 4pm, eitemau'r agenda;

· Adolygiad Canol Blwyddyn Cynlluniau Gwasanaeth 2021-22 ar gyfer:

 - Adfywio, Buddsoddi a Thai

 - Gwasanaethau’r Ddinas

 - Cyllid

 

Yna, dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor pe byddai'r diwygiadau hyn yn cael eu cytuno, yna byddai angen newid y cyfarfod wedyn hefyd i -

 

Dydd Llun 13 Rhagfyr 2021 am 4pm, yr eitem ar yr agenda;

· Strategaeth Twf Economaidd a Chynllun Adfer Economaidd – Monitro Argymhellion

 

Cytunodd y Pwyllgor y dyddiadau newydd ar gyfer cyfarfodydd Tachwedd a Rhagfyr. Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor y byddai'r Flaenraglen Waith yn cael ei diweddaru ac y byddai gwahoddiadau cyfarfod yn cael eu hanfon yn fuan.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 5.15pm