Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 3ydd Chwefror, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Cynghorwyr Routley a Cleverly yn sgil eu rolau Cadeirio i’r Pwyllgorau Pwyllgorau Craffu Perfformiad a Phobl a Lle yn y drefn honno.

 

2.

Datgan diddordeb

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

30 Medi 2022

Gofynnodd y Pwyllgor p’un a dderbyniwyd ymateb mewn perthynas â'r pryderon ynghylch niferoedd myfyrwyr y Brifysgol. Gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r Brifysgol yn gallu mynychu'r Pwyllgor ac egluro pam fod nifer y myfyrwyr yn isel.  

·       Cadarnhaodd y Swyddog Craffu y byddai'r Pennaeth Adfywio a Datblygu Economaidd yn darparu ateb ar y pwnc hwn maes o law.  

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol nad oedd gan y Pwyllgor bwerau i alw'r Brifysgol i mewn, er bod modd estyn gwahoddiad, ac y gellid cyflwyno'r pwnc hwn i’r Pwyllgor Craffu perthnasol.

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 30 Medi 2022 yn gofnod gwir a chywir.

Cofnodion 25 Hydref 2022

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ynghylch geiriad diweddariad llafar yr Adroddiad Blynyddol Craffu. 

Gofynnodd y Pwyllgor pryd y byddent yn derbyn Adroddiad Blynyddol Craffu 2021-22. 

·       Cadarnhaodd y Swyddog Craffu fod yr adroddiad hwn gyda'r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol ac y byddai'n dod i'r Pwyllgor ar gyfer sylwadau cyn iddo fynd i'r Cyngor.

 

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 25 Hydref 2022 yn gofnod gwir a chywir.

 

4.

Cynllun Ariannol Tymor Canolig a'r Gyllideb 2023-24 pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol – Trawsnewid a'r Ganolfan Gorfforaethol)

Tracy McKim (Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid) 

Meirion Rushworth, (Pennaeth Cyllid)


Trosolwg a Proses y Gyllideb

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad i'r Pwyllgor a rhoddodd gyd-destun ynghylch gosod cynlluniau wrth gefn mewn argyfwng i reoli risgiau a'r pwyntiau o bwys.


Cwestiynau:

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ynghylch sensitifrwydd RSG, lle tybiwyd bod elfen fawr o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn gynnydd o 3% ers y llynedd.  Gofynnodd y Pwyllgor hefyd, gan fod y cynnydd canrannol bellach wedi'i egluro i fod yn 8.9%, beth oedd hyn yn ei olygu mewn perthynas â maint presennol y bwlch cyllid. 

·       Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid bod cynnydd o 3.5% ar y ffigwr oedd yn wreiddiol yn ei ddisgwyl; Dywedodd yr adroddiad a aeth i'r Cabinet ym mis Rhagfyr 2022 fod y bwlch disgwyliedig yn £16 miliwn bryd hynny, ond nid oedd unrhyw arbedion ysgol wedi'u cynnwys.  Daeth y setliad ychwanegol i £11.7 miliwn, sy'n gynnydd o ychydig o dan 9%.


Gofynnodd y Pwyllgor am ddiweddariad ynghylch statws presennol y diffyg. 

·       Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid y byddai'r Cabinet yn cyhoeddi'r manylion a'r penderfyniadau terfynol yn y cyfarfod Cabinet sydd ar ddod. 

Gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r Cabinet yn ceisio llenwi bwlch o £15 miliwn. 

·       Nododd y Pennaeth Cyllid fod y bwlch yn llawer llai na £15 miliwn a'r gyllideb derfynol i'w chyhoeddi yng nghyfarfod y Cabinet ar 15 Chwefror 2023.

Gofynnodd y Pwyllgor sut roedd trafodaethau'n mynd gyda phartneriaid a chontractwyr i wneud arbedion, a faint o hyder oedd y gellid cyflawni’r arbedion dan sylw. 

·       Cadarnhawyd y byddai'r Pwyllgor yn cael ateb ysgrifenedig gan nad oedd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor hwn. 

Gofynnodd y Pwyllgor am oleuadau stryd gan nodi bod yr arbedion cyllidebol fel pe baen nhw wedi’u cyfuno. Holodd faint a arbedwyd o ran cyllideb cynnal a chadw.

·       Cadarnhawyd y byddai'r Pwyllgor yn cael ateb ysgrifenedig gan nad oedd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor hwn. 

Ymgysylltu â'r Cyhoedd ar y Gyllideb

Cyflwynodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid yr adroddiad.  Nododd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid: 

·       Fod hyn yn rhan o ymgynghoriad gydol y flwyddyn ar wahanol bethau, gyda 40 o weithgareddau'r llynedd.

·       Y cafodd y lefel uchaf o ymateb ers sawl blwyddyn a hwn oedd y cyfnod ymgynghori hiraf posibl a gynhaliwyd. 

·       Bod y gweithgareddau a gynhaliwyd yn cynnwys arolygon ar-lein, arolwg atodol ar Wi-Fi’r bysiau (gydag opsiwn ymateb mwy cynnil i arolygon ar-lein nag atebion ie neu na yn unig), hyrwyddiadau cyfryngau cymdeithasol gyda 39 o bostiadau cyfryngau cymdeithasol a datganiadau i'r wasg a hyrwyddo trwy ysgolion. Cynhaliwyd ymgynghoriadau hefyd gyda staff y cyngor, gan adlewyrchu'r nifer sylweddol o staff sy'n byw yng Nghasnewydd a digwyddiadau cymunedol eraill a fynychwyd. 

·       Cynhaliwyd sawl cyfarfod gydag ymgysylltu cyn y gyllideb yn yr Hydref i ymgynghori ar y Cynllun Corfforaethol a'r cynigion cyllidebol.

·       Roedd disgwyl ymateb hefyd gan y Comisiwn Tegwch, a chyfarfuwyd undebau llafur drwy'r Fforwm Partneriaeth Gweithwyr.  Mynychwyd hyn gan arweinwyr gwasanaethau ac undebau llafur, ac fe'i cadeiriwyd gan  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Cofnodion:

Croesawodd y Pwyllgor yr ymgynghoriad gwell, yn enwedig y dulliau cynyddol o ymgynghori trwy wahanol sianeli a chynnwys yr ymgynghoriad cyn y gyllideb, a gynhaliwyd cyn drafftio cynigion cyllidebol. 

Nododd y Pwyllgor y byddai'n ddefnyddiol cael mynediad at ddata ymgynghori cyn i'r cyfarfod ddigwydd, fodd bynnag, roedd y Pwyllgor yn gwerthfawrogi'r cyfyngiadau y mae'r Cyngor yn gweithio ynddynt ynghylch argaeledd gwybodaeth sy'n bwydo i mewn i'r broses o osod cyllideb ac amserlenni ymgynghori statudol. 

Croesawodd y Pwyllgor ddefnydd y Cyngor o'r cyfnod ymgynghori hiraf posibl ond teimlai y dylid cael cyfnod o hysbysebu'r ymgynghoriad cyn iddo ddigwydd.

 

Roedd y Pwyllgor yn teimlo, er y dylai adnoddau ganolbwyntio ar bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau y mae'r cynigion yn effeithio arnynt, y gallai fod ymgysylltiad yn cael ei ehangu i'r rhai sydd â rhyngweithio cyfyngedig â'r Cyngor a'i wasanaethau i greu darlun ehangach. 

 

Teimlai'r Pwyllgor y dylid defnyddio mwy o ymgynghori wyneb yn wyneb. 

 

Argymhellodd y Pwyllgor y dylid dod â chanlyniadau'r ymgynghoriad yn ôl i'r Pwyllgor fel diweddariad gwybodaeth yn unig.  Gofynnodd y Pwyllgor hefyd y dylid dod â chymhariaeth meincnod o ran perfformiad mewn ymgysylltiad rhwng Cyngor Dinas Casnewydd ac Awdurdodau Lleol eraill yn ôl i'r Pwyllgor.  Nododd y Pwyllgor hefyd y dylid dod â'r wybodaeth ddiweddaraf am y 'Gwersi a Ddysgwyd' ar ôl yr ymgynghoriad (lle caiff proses yr ymgynghoriad ei hadolygu i lywio gwelliant parhaus) yn ôl i'r Pwyllgor.

 

Argymhellodd y Pwyllgor gynyddu ymgysylltiad a chyfranogiad drwy gydol y flwyddyn lle gallai preswylwyr ddarparu adborth ar effeithiau cynigion y gyllideb.

 

Argymhellodd y Pwyllgor hefyd fod mwy o sylw yn canolbwyntio ar gasglu a dadansoddi data o alwadau ac ymholiadau unigol a godir drwy sianeli fel y ganolfan gyswllt neu'r gwe-ffurflenni.

 

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 141 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Camau Gweithredu sy'n Codi (Atodiad 1)

·       Y Swyddog Craffu ar 2 weithred eithriadol sef manylion y 38 o fusnesau a dderbyniodd gyllid grant a diweddariad ar yr arian a neilltuwyd gan y Cyngor ar gyfer prosiectau adfywio a byddai diweddariad yn cael ei ddarparu ar y rhain yn fuan. 

Diweddariad ar y Flaenraglen waith (Atodiad 1)

·       Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor fod yr eitem i'w thrafod yn ystod y cyfarfod nesaf (3Rd Mawrth 2023) yn awr yn cael ei gwthio yn ôl i’r cyfarfod ar 28 Ebrill 2023 ar gais awdur yr adroddiad.

·       Gofynnodd y Cynghorydd Craffu i'r Pwyllgor a hoffent wahodd swyddogion yn ôl i gyflwyno'r wybodaeth bellach y gofynnwyd amdani yn y cyfarfod hwn ar y 3 sydd bellach yn wag yn y cyfarfod ar 3 Mawrth 2023.

·       Teimlai'r Pwyllgor y byddai'n fwy effeithlon cael 2 eitem ar 28 Ebrill 2023.

Nodwyd mai dyddiad y cyfarfod nesaf oedd 3 Mawrth 2023 am 10am.

 

7.

Digwyddiad Byw

Cofnodion: