Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 8fed Medi, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 143 KB

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 28 Gorffennaf 2023 yn gofnod gwir a chywir. 

Holodd y Pwyllgor a oedd diweddariad ar y llythyr at y Brifysgol. 

         Cadarnhaodd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid fod y llythyr wedi'i anfon gan y Cyfarwyddwr Strategol - Trawsnewid a Chorfforaethol.              Gofynnodd y Pwyllgor am gopi o'r llythyr. 

Diolchodd y Pwyllgor i Bennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid am y wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth hyfforddiant a gofynnodd pryd y byddai'r cofrestru untro yn cael ei roi ar waith.   

         Nododd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid fod gwaith wedi'i wneud i sicrhau bod llwyfan hyfforddiant y GIG yn haws ei ddefnyddio a dywedodd y byddai'r Pwyllgor yn cael diweddariad pellach yn y dyfodol. 

         Dywedodd Rheolwr Gwasanaethau Digidol fod gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd ar y swyddogaeth cofrestru untro ond nad oeddent yn gallu darparu amserlen ar gyfer cwblhau.

 

3.

Adroddiad Digidol Blynyddol 22-23 pdf icon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

Tracy McKim (Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid)

Mark Bleazard - Rheolwr Gwasanaethau Digidol

Dominic Gibbons (Rheolwr Prosiectau Digidol)

Tariq Slaoui – Rheolwr Gwybodaeth

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

Samantha Turnbull – Rheolwr Prosiectau Digidol

Cyflwynodd y Cynghorydd Dimitri Batrouni, yr Aelod Cabinet dros Drawsnewid Sefydliadol, a Phennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid yr adroddiad a rhoddodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol grynodeb o'r adroddiad.

Cwestiynau:

Canmolodd y Pwyllgor yr arddull adrodd a'r system rheoli fersiynau. 

Holodd y Pwyllgor a oedd partner â phrofiad da o brofiad defnyddwyr wedi'i ddewis i weithio ar brosiect ailddatblygu'r wefan.  Holodd y Pwyllgor a oedd hygyrchedd a defnyddioldeb y wefan newydd hefyd wedi cael eu hystyried yn y brîff ac a fyddai hyn yn rhywbeth a fyddai'n cael ei wirio'n rheolaidd. 

       Nododd Rheolwr Gwasanaethau Digidol fod y partner wedi'i ddewis trwy broses gaffael a oedd yn amlygu hygyrchedd, defnyddioldeb a chynaliadwyedd fel gofyniad ac ychwanegodd eu bod wedi cael eu synnu ar yr ochr orau gyda gwaith y cyflenwr a ddewiswyd. 

       Dywedodd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid, er nad oedd y wefan bresennol ymysg y gorau posib, ei bod yn cydymffurfio o ran hygyrchedd.   Nododd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid eu bod wedi holi am y lliwiau a gynlluniwyd i sicrhau bod opsiynau hygyrchedd ac ychwanegodd y byddent yn hapus i rannu enghreifftiau o wefannau yr oedd y prosiect yn anelu at gyrraedd eu hansawdd.  

Nododd y Pwyllgor y byddai ailddatblygu'r wefan ond yn optimaidd pe bai rheolaeth a chynnwys y wefan yn cael eu diweddaru.  

       Pwysleisiodd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid eu bod wedi bod yn gweithio gyda meysydd gwasanaeth fel y byddai arbenigwyr yn y maes hwnnw yn gyfrifol am gynnwys y wefan a’r gwaith o’i chynnal.

       Ychwanegodd Rheolwr Gwasanaethau Digidol y gallai technoleg fod yn rhwystr ac mai'r gobaith oedd y byddai'r ailddatblygiad yn cael gwared ar rai rhwystrau.

       Dywedodd Rheolwr Prosiectau Digidol fod gwaith wedi'i wneud o ran integreiddio ac y byddai rhai agweddau'n cael eu hawtomeiddio gan eu bod yn dymuno i'r gwasanaeth fod yn symlach ac yn fwy effeithlon.  

Holodd y Pwyllgor ai arbenigwyr gwasanaeth oedd y bobl orau i oruchwylio pa wybodaeth y dylid ei chynnwys ar y wefan.

       Dywedodd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid wrth y Pwyllgor y byddai'r Tîm Cyfathrebu yn parhau i fod yn gyfrifol am y wefan ond gyda chymorth arbenigol gan feysydd gwasanaeth.  Amlygodd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid hefyd eu bod yn gofyn i bobl ymuno â fforwm ar-lein ar ddatblygiad y wefan.

Holodd y Pwyllgor a fyddai parhad rhwng yr ap, y dudalen we symudol a'r dudalen we bwrdd gwaith a sut y byddai'r rhain yn cysylltu â'i gilydd. 

       Nododd Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid fod yr ailddatblygiad yn canolbwyntio ar y wefan yn hytrach na'r ap ond amlygodd y byddai adolygiad Gwasanaethau Cwsmeriaid i dynnu sylw at sut mae trigolion yn rhyngweithio ac yn cysylltu â'r  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 139 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

a)   Camau Gweithredu sy'n Codi (Atodiad 1) 

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu y dilynwyd i fyny ar ymatebion ynghylch camau heb eu cymryd. 

b)   Diweddariad ar y Flaenraglen Waith (Atodiad 2)

Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor fod 2 eitem wedi eu hychwanegu at y Flaenraglen Waith ar ôl i'r agenda gael ei chyhoeddi - y Cynllun Pobl a Diwylliant a'r Cynllun Asedau. 

 

5.

Digwyddiad Byw

Cofnodion: