Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Llun, 9fed Hydref, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 133 KB

Cofnodion:

Gofynnodd y Pwyllgor a dderbyniwyd ymateb yn dilyn y llythyr a anfonwyd at Brifysgol De Cymru. 

 

Hysbysodd y Cyfarwyddwr Strategol - Trawsnewid a Chorfforaethol y Pwyllgor ei fod wedi derbyn ymateb ar unwaith gan PDC a oedd yn dweud y byddai trafodaeth fewnol a chytunodd i ofyn am gamau dilynol.   

 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 8 Medi 2023 yn gofnod gwir a chywir. 

 

3.

Adroddiad Hunanasesu Cynllun Corfforaethol Blynyddol 2022/23 pdf icon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:        Y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd y Cyngor,

Beverly Owen (Prif Weithredwr),

Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol – Trawsnewid a                  Chorfforaethol),

Sally Ann Jenkins (Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol)  

Paul Jones (Cyfarwyddwr Strategol yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd)   

  

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor yr adroddiad, a rhoddodd y Prif Weithredwr grynodeb o'r adroddiad.   

  

Amcan Lles 1

  

Rhoddodd y Prif Weithredwr grynodeb o'r amcan hwn.             

  

Cwestiynau:    

  

Holodd y Pwyllgor sut cyfrifwyd niferoedd yr ymwelwyr.  

  

   Dywedodd y Prif Weithredwr wrth y Pwyllgor fod y niferoedd hyn yn seiliedig ar ddangosydd cenedlaethol.  Cytunodd y Prif Weithredwr i ddarparu ateb y tu allan i'r cyfarfod ar gyfer y Pwyllgor.   

  

Dywedodd y Pwyllgor nad oeddent wedi gallu dod o hyd i ddiweddariad ar gyfer y Strategaeth Economaidd 

ac Uwchgynllun Canol y Ddinas ac roeddent yn teimlo ei bod hi'n anodd cymharu heb hyn. Amlygodd y Pwyllgor fod yr adroddiad yn ymwneud ag adfywio'r llyfrgell ganolog a Gwesty’r Mercure ond nad oedd yn cynnwys unrhyw ddatblygiad mawr yng nghanol y ddinas. Teimlai'r Pwyllgor y dylid archwilio cydweithio â'r Celtic Manor a’r ICC i ddenu busnesau i'r ardal.  Teimlai'r Pwyllgor nad oedd enghreifftiau o lwyddiannau na meysydd i'w gwella o fewn yr adroddiad.  

  

   Nododd yr Arweinydd fod y Strategaeth Twf Economaidd ac Uwchgynllun Canol y Ddinas yn adroddiadau ar wahân.   Cytunodd yr Arweinydd fod pwynt y Pwyllgor ynghylch dim diweddariad trosfwaol yn deg ond nododd fod cynnydd yn erbyn yr amcanion yn y cynllun yn cael eu hadrodd yn rheolaidd i’r Pwyllgor Craffu a'u bod ar gael i'r cyhoedd.   Nododd yr Arweinydd fod y Cynllun Datblygu Lleol wedi'i gytuno yn ddiweddar yn y cyngor llawn a thynnodd sylw at bwysigrwydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y mae'n rhaid ei ystyried yn ei gyfanrwydd, nid mewn perthynas â Chasnewydd yn unig.  Amlygodd yr Arweinydd hefyd fod Microsoft yn dod i Gasnewydd ar ôl gwneud buddsoddiad sylweddol yn y rhanbarth a bod Keep Looking Ahead (KLA) yn ehangu yng Nghasnewydd.   Mae hyn yn cynnwys symud safleoedd i ganolbwyntio ar eu gweithgareddau Ewropeaidd a oedd yn dangos y berthynas waith gyda Chyngor Dinas Casnewydd, cwmnïau rhyngwladol mawr, a Llywodraeth Cymru.    

   Nododd yr Arweinydd y bu newid sylweddol mewn manwerthu ledled y DU a Chasnewydd gydag ehangu busnesau bach, annibynnol.  Nododd yr Arweinydd fod y Tîm Cymorth Busnes yn darparu cefnogaeth ac yn ddiweddar wedi lansio Grant Cymorth Busnes a ariannwyd drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.   Tynnodd yr Arweinydd sylw at benderfyniad y Cabinet i ddarparu rhyddhad ardrethi i fusnesau canol y ddinas a fyddai, o'i gyfuno â rhyddhad ardrethi Llywodraeth Cymru, yn golygu na fyddai'n rhaid i fusnesau cymwys dalu unrhyw ardrethi busnes.   Roedd yr Arweinydd yn teimlo, yn ogystal â darparu cymorth a mynediad at gyllid, y darparwyd yr amgylchedd ariannol gorau posib i fusnesau.  Nododd yr Arweinydd fod cyfran sylweddol o ganol y ddinas wedi'i throi'n fannau preswyl a'u bod yn gwneud cynnydd yn erbyn y cynllun creu lleoedd.   

   Amlygodd y Prif Weithredwr fod yr adborth a dderbyniwyd gan KLA yn gadarnhaol a nododd fod yr adroddiad yn anelu at gydbwyso llwyddiannau  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-23 pdf icon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:  Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol – Trawsnewid a Chorfforaethol) 

Tracy McKim (Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid)    

Janice Dent (Rheolwr Polisi a Phartneriaeth)  

Donald Mutale (Uwch-swyddog Cydraddoldeb) 

Amanda Bouadana (Partner Busnes Uwch AD a DS) 

  

Cyflwynodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid (PPT) yr adroddiad a rhoddodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth ac Uwch-swyddog Cydraddoldeb grynodeb o'r adroddiad.  

  

Cwestiynau: 

  

Nododd y Pwyllgor fod gwelliant sylweddol wedi bod ers y llynedd.   

  

Holodd y Pwyllgor pam mae'r adran ar Addysg yn canolbwyntio ar waharddiadau a phresenoldeb ond nid ar gyrhaeddiad.    

  

       Roedd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth yn ansicr nad oedd cyrhaeddiad wedi'i gynnwys yn yr adroddiad hwn, ond sicrhaodd y Pwyllgor y byddai'n cael ei gynnwys yn y cynllun nesaf. Amlygodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth y byddai gwybodaeth ar gael mewn adroddiadau addysg eraill a bod Llywodraeth Cymru wedi oedi rhag adrodd gorfodol ar y safonau hyn yn ystod COVID-19.     

       Amlygodd y Cyfarwyddwr Strategol - Trawsnewid a Chorfforaethol y byddai cyrhaeddiad Addysg yn cael ei fonitro yn y Pwyllgor Craffu Perfformiad - Pobl. Nododd y Pwyllgor fod yr adroddiad yn dangos sut roedd yr awdurdod yn casglu data ar bresenoldeb ac yn derbyn bod canlyniadau'r broses yn cael eu hadrodd mewn mannau eraill ond ni soniwyd am y broses o ran cyrhaeddiad.   

       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol - Trawsnewid a Chorfforaethol adborth y Pwyllgor ac awgrymodd y gallai'r Pwyllgor argymell ei fod yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad nesaf.   

       Nododd yr Uwch-swyddog Cydraddoldeb eu bod, wrth osod amcanion, yn gweithio'n agos gyda'r Comisiwn Hawliau Dynol Cydraddoldeb ac mae presenoldeb a gwaharddiadau wedi’u cynnwys yn yr amcanion hyn. 

  

Nododd y Pwyllgor nad yw pob preswylydd yn hyddysg mewn TG a holodd beth arall y gellid ei wneud i gefnogi'r demograffig hwn.   Nododd y Pwyllgor hefyd fod Gorymdaith Pride wedi bod yn llwyddiannus a'i fod am ddiolch i bawb a gymerodd ran.  

 

 

       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol -Trawsnewid a Chorfforaethol fod pobl sy'n gallu defnyddio TG i gael mynediad at wasanaethau yn creu mwy o gapasiti ar gyfer argaeledd mynediad nad yw'n ddigidol i'r rheini sydd angen cymorth.  Nododd y Cyfarwyddwr Strategol y byddai adolygiad o wasanaethau cwsmeriaid o'u dechrau i'w diwedd a byddai un o'r amcanion yn mynd i'r afael â mynediad teg a oedd yn cynnwys pobl yn cael mynediad priodol at wasanaethau.      

  

Holodd y Pwyllgor a gofnodwyd nifer y bobl nad ydynt yn gallu defnyddio'r gwasanaethau ar-lein sydd wedi hynny’n ffonio'r Ganolfan Gyswllt.  

  

       Sicrhaodd y Cyfarwyddwr Strategol - Trawsnewid a Chorfforaethol y gallent gael gafael ar y data hwnnw ac roedd tystiolaeth bod mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau ar-lein.    

  

Nododd y Pwyllgor fod yr adroddiad yn amlinellu sut mae'r cyngor yn casglu llawer o ddata, ond mae'r unig ddata a ddarperir mewn unrhyw fanylder yn ymwneud â gweithlu'r cyngor.    

  

       Nododd y Rheolwr Pobl a Phartneriaeth fod data'r gweithlu yn ofyniad statudol ar gyfer adrodd.

       Eglurodd yr Uwch-swyddog Cydraddoldeb fod rhai meysydd lle mae data wedi'i gynnwys gan ei fod yn llywio'r broses o  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)       Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)       Actions Arising (Appendix 2)

c)       Information Reports (Appendix 3)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

a)  Y Flaenraglen Waith

  

Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor nad oedd unrhyw newidiadau i'r Flaenraglen Waith. 

  Nododd yr Ymgynghorydd Craffu ddyddiad y cyfarfod nesaf fel y 27 Hydref 2023.  

  

b)  Materion yn Codi  

  

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu fod camau gweithredu yn dal i fod heb eu cymryd, ond dilynwyd i fyny ar y rhain. 

 

 

Gofynnodd y Pwyllgor i'r Cadeirydd ysgrifennu at Swyddogion i brysuro'r ymateb. 

 

 

Cytunodd y Cadeirydd i hyn.

 

6.

Digwyddiad Byw

Cofnodion: