Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 27ain Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 131 KB

Cofnodion:

Gofynnodd y Pwyllgor a oedd unrhyw ymateb pellach wedi bod gan Brifysgol De Cymru. Hysbysodd y Cyfarwyddwr Strategol ar gyfer Trawsnewid a Chorfforaethol nad oedd unrhyw wybodaeth newydd. 

 

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2023 yn gofnod gwir a chywir.

 

3.

Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:         Steve Manning (Uwch Swyddog Gwyddonol)

Silvia-Gonzalez Lopez (Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd)

 

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd yr adroddiad. 

 

       Holodd y Pwyllgor pam y bu bwlch rhwng Cynlluniau a pham mai NO2 oedd yr unig ddefnydd gronynnol a fesurwyd. Nododd yr Uwch Swyddog Gwyddonol y bwlch rhwng Cynlluniau a sicrhaodd y Pwyllgor mai diweddaru'r Cynllun oedd eu ffocws dros y tair blynedd ers iddynt ymuno â Chyngor Dinas Casnewydd. Hysbyswyd y Pwyllgor bod NO2 wedi cael ei fesur am mai dyma’r oeddent yn gallu ei fonitro orau ac y gallai gwerthoedd NO2 ddangos gyda sicrwydd rhesymol lefelau gronynnau eraill. Hysbyswyd y Pwyllgor, gyda deddfwriaeth yn y dyfodol a Deddf yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) yn 2025, y byddai

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

mwy o bwyslais yn cael ei roi ar fonitro arall, ond eu bod yn aros ar gyfarwyddyd ac adnoddau gan Lywodraeth Cymru (LlC) ar gyfer hyn.

 

       Gofynnodd y Pwyllgor i'r paramedrau a ddangosir yn nhabl 5.5 gael eu hesbonio yn nhermau lleyg a gwnaeth yr Uwch Swyddog Gwyddonol hyn. 

 

       Teimlai'r Pwyllgor fod yr adroddiad yn anodd ei ddarllen a'i ddeall ac y gellid gwella hyn i sicrhau bod y wybodaeth yn hygyrch. Eglurodd yr Uwch Swyddog Gwyddonol fod y ddogfen yn weddol amrwd a chytunodd y gellid ei gwella ond eglurodd fod yn rhaid iddynt lynu at y templed a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru a sicrhau bod yr holl wybodaeth y mae angen ei hadrodd yn cael ei dangos. Nododd Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd y gellid creu dogfen eilaidd, fwy hygyrch i gyd-fynd â'r ddogfen dechnegol a'r broses ymgynghori. Croesawodd y Pwyllgor ddogfen gryno.

 

       Gofynnodd y Pwyllgor sut y casglwyd data ar gyfer 2024. Eglurodd yr Uwch Swyddog Gwyddonol fod y data wedi'i ragweld trwy fodelu. 

 

       Gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r terfyn o 20mya yn effeithio ar lygredd. Tynnodd yr Uwch Swyddog Gwyddonol sylw at y data modelu ond dywedodd wrth y Pwyllgor fod yn rhaid iddynt hefyd edrych at enghreifftiau o'r byd go iawn, ac na ychwanegwyd unrhyw fater arwyddocaol o ganlyniad. 

 

       Nododd y Pwyllgor fod rhai ardaloedd a oedd yn cael eu monitro wedi gweld adroddiad o ddim newid neu waethygu o ran ansawdd aer. Amlygodd yr Uwch Swyddog Gwyddonol y byddai angen adolygiad monitro manwl ar ardaloedd sydd yn agos at dorri safonau ansawdd aer ond nododd fod y duedd gyffredinol yn dangos gostyngiad. 

 

       Gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet. Nododd Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd y byddai'n cael ei gyflwyno i'r Cabinet ar ôl ymgynghori. 

 

       Teimlai'r Pwyllgor fod yr animeiddiad a ddarparwyd yn ddefnyddiol ond mynegodd bryder ynghylch cwestiynau arolwg yr ymgynghoriad a gofynnodd beth roeddent ei eisiau gan y cyhoedd o'r ymgynghoriad. Eglurodd yr Uwch Swyddog Gwyddonol ei fod yn waith ar y gweill. Sicrhaodd Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd y  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Diweddariad ar y Gyllideb ac Ymgysylltu pdf icon PDF 192 KB

Cofnodion:

Gwahoddedigion:          Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol – Trawsnewid a Chorfforaethol)

Tracy Mckim (Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid)Robert Green (Pennaeth Cynorthwyol Cyllid)

 

 

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Strategol yr adroddiad. Rhoddodd y Pennaeth Cynorthwyol Cyllid grynodeb o'r sefyllfa, a rhoddodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid grynodeb o safbwynt yr ymgynghoriad. 

 

       Nododd y Pwyllgor fod cyllideb 2023-24 wedi adlewyrchu'r cynnydd yn y boblogaeth dros bum mlynedd ac yn cwestiynu a fyddai rhagdybiaethau yn seiliedig ar gyfrifiad 2021 yn cael eu gweld eleni. Dywedodd y Pennaeth Cynorthwyol Cyllid wrth y Pwyllgor fod LlC wedi cyflwyno hanner effaith y cynnydd y llynedd a'u bod yn gweithio ar y sail y byddai'r effaith lawn yn cael ei gweld eleni. Roeddent yn aros i weld a yw LlC yn gwneud unrhyw newid i adlewyrchu newidiadau dilynol yn y boblogaeth ers y cyfrifiad. 

 

       Gofynnodd y Pwyllgor pam y derbyniwyd llai o ymatebion a theimlai y gallai arolwg cyllideb parhaus ar y wefan fod yn fuddiol. Roedd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid yn hyderus bod y ffaith nad oedd yr arolwg wedi mynd allan i arolygon wifi bysiau yn rhannol gyfrifol. Eglurodd eu bod wedi cynnwys yr arolwg hwn gyda'r arolwg diogelwch cymunedol gan ei fod yn boblogaidd fel arfer. Amlygwyd bod llawer o ymgynghoriadau wedi bod eleni ac y dylid ystyried gorflinder arolygon. Roedd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid yn deall y pwynt yngl?n ag arolwg blwyddyn o hyd ac amlygodd bwysigrwydd dal y foment lle mae pobl eisiau rhoi eu barn. 

 

       Teimlai'r Pwyllgor efallai na fyddai mynd allan ar yr arolwg diogelwch y cyhoedd yn ddefnyddiol yn y dyfodol. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod hyn wedi'i wneud i wneud y broses yn fwy effeithlon ond ei bod yn deall y pwynt. 

 

       Diolchodd y Pwyllgor i'r Swyddogion am ansawdd y cwestiynau a'r cynllun clir.

 

       Gofynnodd y Pwyllgor a oedd ymatebion ynghylch cynilion a buddsoddiadau penodol o'r ymgynghoriad blaenorol wedi cael eu defnyddio i ffurfio cwestiynau ar gyfer yr arolwg hwn ac a oedd cwestiynau oedd yn gofyn am arbedion neu atebion eraill yn cael eu defnyddio. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y Pwyllgor fod yr ymatebion hyn yn cael eu defnyddio ar gyfer deallusrwydd a oedd yn helpu i roi ffocws i waith wrth edrych ar arbedion cyllidebol a buddsoddiadau ac y byddai'r cwestiynau a ofynnwyd eleni yn ymwneud â'r arbedion arfaethedig ar gyfer y flwyddyn 2024-25. Nododd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid fod ymatebion penodol yn canolbwyntio ar bynciau mwy penodol yn hytrach na chynnig atebion. Teimlai'r Pwyllgor ei bod yn bwysig caniatáu i breswylwyr roi eu barn a derbyn awgrymiadau.

 

       Gofynnodd y Pwyllgor a oedd unrhyw beth i'w ddysgu gan Gyngor Sir Blaenau Gwent. Teimlai'r Pwyllgor y byddai cyfarfodydd ward yngl?n â hyn o fudd pe bai Swyddogion Cyllid yn bresennol.  Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol fod dysgu oddi wrth awdurdodau eraill yn bwynt teg a hysbysodd y Pwyllgor fod cyflwyniadau wedi cael eu rhoi i gyfarfodydd ward yn y blynyddoedd blaenorol. Nodwyd nad edrychwyd ar  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 146 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

c)      Scrutiny Topic Referral (Appendix 3)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

A)    Taflen Weithredu  

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu fod y rhan fwyaf o'r camau gweithredu wedi'u cwblhau. Nododd yr Ymgynghorydd Craffu un cam gweithredu lle derbyniwyd ymateb, ond roeddent yn aros am eglurhad ynghylch a oedd angen mwy o wybodaeth. 

 

B)    Y Flaenraglen Waith 

Cyflwynodd y Cynghorydd Craffu y Flaenraglen Waith a nododd nad oedd unrhyw newidiadau.  

 

C)    Atgyfeiriad Pwnc Craffu  

Derbyniodd y Pwyllgor yr Atgyfeiriad Pwnc Craffu a chytuno i wneud trefniadau. 

 

6.

Digwyddiad Byw

Cofnodion: