Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 142 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2023 yn gofnod gwir a chywir.

 

3.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Casnewydd Ddiogelach pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-          Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol)

-          Janice Dent (Rheolwr Polisi a Phartneriaethau)

-          Rheolwr Ardal Plismona Lleol Dr Carl Williams, Prif Uwch-arolygydd – Heddlu Gwent)

 

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Strategol a'r Rheolwr Polisi a Phartneriaethau drosolwg byr o'r adroddiad.

 

Gofynnodd yr Aelodau y canlynol:

 

·         Gofynnodd y Pwyllgor a yw Partneriaeth Casnewydd Ddiogelach yn ystyried peryglon amgylcheddol ac a ddylid cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn y bartneriaeth.

 

Eglurodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau eu bod yn rhan o Bartneriaeth Casnewydd yn Un, ond dim ond partneriaid statudol y mae'n eu cynnwys. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod gan y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol rôl benodol.

 

·         Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd cynllunio ardaloedd sydd â'r amgylchedd mewn golwg, gan flaenoriaethu diogelwch dros atal troseddu.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol, er nad yw'r bartneriaeth yn canolbwyntio'n benodol ar ddylunio, eu bod yn gweithio'n agos gyda'r heddlu ac yn annog cydweithio â nhw ar faterion diogelwch. Amlygodd y Comander Ardal Plismona Lleol y gall yr heddlu ddylanwadu ar gynllunio o ran dylunio troseddau. Awgrymwyd hefyd y gellid ymgorffori Cyfoeth Naturiol Cymru yn y Bartneriaeth Cymunedau Cryf, Gwydn. Ailadroddodd y Pwyllgor rôl hanfodol dylunio cymunedau sydd â diogelwch mewn golwg.

 

·         Cydnabu'r Pwyllgor y ffocws sylweddol ar ganol y ddinas ond cwestiynodd agwedd y bartneriaeth tuag at ardaloedd gwledig.

 

Eglurodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod is-grwpiau'n canolbwyntio ar ganol y ddinas a phrosiectau ledled Casnewydd, gyda phrosiectau Strydoedd Saffach yn targedu meysydd penodol sy'n peri pryder. Ychwanegodd y Comander Ardal Plismona Lleol fod swyddogion unigol hefyd yn canolbwyntio ar rai ardaloedd ac yn codi materion yn fewnol o fewn prosesau tasgau'r heddlu. Pwysleisiodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod adborth gan y gwahanol grwpiau yn cael ei rannu gyda'r Hyb Gwybodaeth i osgoi dull adweithiol a galluogi defnydd mwy wedi'i dargedu o adnoddau.

 

·         Gofynnodd y Pwyllgor am gyfranogiad yr heddlu mewn prosiectau adfywio i fynd i'r afael â materion presennol cyn gweithredu prosiectau newydd.

 

Cytunodd y Comander Ardal Plismona Lleol y dylai swyddogion fynychu'r cyfarfodydd hyn a gellir eu cynnwys mewn digwyddiadau lle nad ydynt wedi bod o'r blaen.

 

·         Holodd y Pwyllgor am gyllid a rhwymedigaethau'r bartneriaeth i ddefnyddio adnoddau i fynd i'r afael â phroblemau.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod cyllid ar gael fesul achos, gyda rhywfaint o gyllid ychwanegol wedi'i sicrhau ar gyfer prosiectau penodol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nododd y Comander Ardal Plismona Lleol fod dyletswyddau statudol i'w dilyn, ac mae gan y bartneriaeth gyfrifoldeb i ddefnyddio ei hadnoddau yn effeithiol. Ychwanegodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau mai Comisiwn yr Heddlu a Throseddu sy'n gyfrifol am sicrhau bod y bartneriaeth yn cyflawni ei hymrwymiadau. Pwysleisiodd y Cyfarwyddwr Strategol fod CDC a Heddlu Gwent yn cydweithio'n dda yn weithredol, nid dim ond i fodloni gofynion statudol.

 

·         Gofynnodd y Pwyllgor am ffynhonnell y cyllid ar gyfer cadw'r goleuadau stryd ymlaen ac a yw'n gyllid parhaus neu gyfalaf sy'n cefnogi'r gwaith Strydoedd Mwy Diogel.

 

Eglurodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod yr arian yn dod o gyllid cyfalaf. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol y bu heriau o ran  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawniad Addysg (EAS) 2023 - 2025 pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

Ed Pryce - Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) Strategaeth a Pholisi

-          Marc Belli – Prif Bartner Gwella Ysgolion y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA)

Sharon Morgan - Prif Swyddog Addysg Cyngor Dinas Casnewydd

Sharon Davies - Prif Swyddog Addysg Cyngor Dinas Casnewydd

 

Rhoddodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'r Prif Swyddog Addysg drosolwg byr o'r adroddiad.

 

Gofynnodd yr Aelodau y canlynol:

 

·         Gofynnodd y Pwyllgor a yw'r gyllideb yn cael ei dadansoddi bob blwyddyn.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi a Strategaeth y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA): fod y gyllideb yn seiliedig ar fodel o 2012, gyda maint yr ysgol yn benderfynydd mwyaf y gyllideb, a ffactorau economaidd-gymdeithasol eraill hefyd yn chwarae rôl. Soniodd y Prif Swyddog Addysg fod y gyllideb yn cael ei phennu trwy'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG), a chodir tâl, y mae'n rhaid i CDC ei dderbyn neu ei wrthod yn seiliedig ar ei fforddiadwyedd.

 

Eglurodd y pwyllgor mai'r gwasanaethau y talwyd amdanynt yw'r rhai y cânt eu darparu

Eglurodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi a Strategaeth y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA): Amlygodd Polisi a Strategaeth ei fod wedi aros yn gyson dros y 10 mlynedd diwethaf â faint y mae pob awdurdod lleol wedi cytuno i'w dalu. Eglurodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi a Strategaeth y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA): Amlygodd Polisi a Strategaeth arbedion effeithlonrwydd ymhellach i'r awdurdodau lleol eraill (ALl), cynigiwyd toriad o 10% gyda 3 yn cytuno i hyn i'r toriad hwn.

 

·         Gofynnodd y pwyllgor am adroddiadau posib i'w hadolygu. Nododd Cyfarwyddwr Cynorthwyol GCA fod adroddiadau'n cael eu rhannu gyda'r awdurdod lleol yn gyntaf ond y gellir eu cyflwyno i'r pwyllgor. Amlygodd y Prif Swyddog Addysg gyfarfodydd misol i sicrhau cefnogaeth o safon i ysgolion. Mae GCA wedi symud ffocws at astudiaethau hydredol ar effaith, gan werthuso ansawdd yr ysgol yn hytrach na chyrhaeddiad yn unig. Cefnogodd y Pwyllgor y dull sy'n canolbwyntio ar yr ysgol ac ymdrechion Llywodraeth Cymru i fonitro cynnydd plant.

 

·         Gofynnodd y Pwyllgor am wybodaeth am gyrhaeddiad disgyblion i fodloni meini prawf Gwerth am Arian GCA.

 

Eglurodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol GCA fod asesiadau wedi'u datganoli i glystyrau o ysgolion a meysydd, gydag GCA â rôl yn eu datblygiad. Pwysleisiodd y Prif Bartner Gwella Ysgolion bwysigrwydd bod gan bob lleoliad gwricwlwm ac asesiadau wedi'u teilwra i ddysgwyr unigol. Mae sgôr Cap 9 yn dychwelyd i helpu i ddeall perfformiad yr ysgol. Defnyddiwyd graddau a bennwyd gan ganolfan neu a ragwelwyd oherwydd Covid-19. Nododd y Prif Swyddog Addysg fod gan gyrff llywodraethu fynediad at ddata a'u bod yn gyfrifol am ddal ysgolion yn atebol. Atgyfnerthwyd y gall ysgolion ddefnyddio'r data i gymharu'n breifat ond nid fel dull o gymharu'n gyhoeddus.

 

·         Holodd y Pwyllgor am broses hunanwerthuso GCA.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Addysg fod yr agwedd gwerth am arian yn cael ei gwerthuso yn y cynllun busnes. Nododd Cyfarwyddwr Cynorthwyol GCA ddefnyddio system adborth cod QR ar gyfer gwerthusiadau hyfforddi athrawon, gyda thua 6,000 o werthusiadau wedi'u cynhyrchu. Cysylltir ag athrawon 6 mis yn ddiweddarach i gael adborth ar eu gwelliant, gyda chyfradd  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 135 KB

a)      Actions Plan (Appendix 1)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

- Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

Rhoddodd y Cynghorydd Craffu wybod i'r Pwyllgor am y daflen Gweithrediadau.

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 6.47pm