Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 5.00 pm

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 134 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 24 Chwefror 2021 fel cofnod cywir, gyda’r diwygiadau a ganlyn:

 

Gofynnodd Aelod o'r Pwyllgor am sôn am y defnydd o wyrdd, sy'n wybodaeth ddefnyddiol i'w chynnwys yn y cofnodion. Cytunwyd i ychwanegu hyn yn ôl-weithredol am y pwynt o gymdeithasol a thai; lle roedd cartrefi preswyl preifat yn cael pecynnau hadau i'w hysgogi i ddod yn fwy gwyrdd a theimlai'r pwyllgor ei bod yn bwysig nodi hynny a mynd ar drywydd hynny yn lleol.

 

3.

Ffurfio BGC Rhanbarthol pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-          Rhys Cornwall – Pennaeth Pobl a Newid Busnes

-          Tracy McKim – Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwys

-          Nicola Dance – Uwch Swyddog Polisi a Phartneriaeth

 

Ymddiheurodd y Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwys ar gyfer y Pennaeth Pobl a Newid Busnes, ac yna rhoddodd drosolwg byr o ffurfio’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Rhanbarthol (BGC), i helpu i egluro i’r Pwyllgor beth allai olygu i’r Cyngor. canlyniad. Cyfeiriodd y Swyddog at dudalen 21 o'r pecyn sy'n nodi bod yr un peth wedi'i dderbyn gan bob Awdurdod Lleol yng Ngwent, ac felly'n cael ei ystyried yn berthnasol i bob pwyllgor craffu gael gweld hwn. Arweiniodd yr adroddiad yr Aelodau drwy ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Rhanbarthol Gwent a’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Rhanbarthol ym mhob ardal yng Nghasnewydd, megis Casnewydd yn Un a sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Dywedwyd wrth yr aelodau y bu trafodaeth ar draws Gwent ac ym Mhartneriaeth G10, ymhlith yr holl arweinwyr o BGCau Gwent i gydnabod bod y gwaith y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ei wneud yn gyffredin ag ardaloedd eraill, ac mae'r heriau y maent i gyd yn eu hwynebu yn gyffredin hefyd. . Felly darganfuwyd a fyddent yn gweithio'n well fel un Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Prif waith y tîm fu cynhyrchu asesiad lles. Eglurodd y swyddog fod ganddynt un asesiad ar gyfer Casnewydd gydag Asesiad Ward ac un ar gyfer y cynllun llesiant ar gyfer Gwent, fel corff rhanbarthol a fydd yn trefnu ystod o bartneriaethau ar Lefel Gwent, mae'r adroddiad yn amlinellu'r rhain gyda mwy o fanylion.

 

Dywedodd y Swyddog wrth yr Aelodau y bu llawer o ddeialog dros gyfnod o amser am Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent a beth allai hynny ei olygu i bartneriaethau lleol, gan na fyddant bellach yn cael eu cynnwys yn y ddeddf fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ond byddai'r ddau yn cefnogi y corff rhanbarthol, ond gellir addasu hyn i’r hyn y mae’r cyngor ei angen. Mae’r newidiadau i’r cyngor yn rhywbeth y mae’n rhaid i’r cyngor gymryd safbwynt arno yn enwedig gyda’r cynllun llesiant a’r asesiad llesiant gan eu bod yn ffurfio’n gyfreithiol beth yw’r cyngor a’r hyn y mae’n effeithio arno o ran gorchwyl y cyngor a’r pwyllgor. . Daeth y Pwyllgor Partneriaeth i weithredu ar yr un pryd â’r BGC, ac mae’n edrych ar ystod o bartneriaethau gan gynnwys y BGC ac o fewn y cylch gorchwyl hwnnw, Diogelwch Cymunedol.

 

Y newid y byddai’r Pwyllgor yn ei weld ar unwaith fyddai eu bod yn adolygu ac yn rhoi sylwadau ar y Cynllun Llesiant. Pwysleisiwyd y bydd hynny'n dal i ddigwydd gan ei fod wedi'i amserlennu yn y rhaglen a'i fod yn weithgaredd pwysig i'r cyngor ei wneud. Byddai gan y Pwyllgor gyfrifoldeb hefyd i alw unrhyw eitemau diogelwch cymunedol i mewn, felly os oes rhywbeth y gallai'r Aelodau ddymuno ei gyflwyno yn y dyfodol, gallant wneud hynny.

 

Wrth i’r cynllun newydd ddatblygu, bydd yn cael ei ddatblygu ar ôl troed Gwent gyda phwyllgorau craffu lleol i graffu ar y cynllun rhanbarthol a’r bwrdd asesu rhanbarthol. O hyn,  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 141 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

c)      Information Reports

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion;

-Neil Barnett – Cynghorydd Craffu

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y rhaglen waith i'r dyfodol, a hysbysodd y Pwyllgor

o’r pynciau sydd i’w trafod yn y ddau gyfarfod nesaf:

 

6 Hydref 2021

-Plant sy'n Ceisio Lloches ar eu Pen eu Hunain

- Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant BGC Casnewydd yn Un

 

3 Tachwedd 2021

- Partneriaeth Cyd-fenter Llychlynnaidd – Adolygu Strategaeth a Pherfformiad

- Gwasanaeth Cyflawni Addysg - Gwerth am Arian 2020-21

 

Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol:

 

·         Cafwyd trafodaeth a gofynnodd y Pwyllgor i'r eitem ar yr agenda Plant ar eu Pen eu Hunain sy'n Ceisio Lloches gael ei chynnal fel cyfarfod unigol oherwydd ei bwysigrwydd, a dyma'r adroddiad cyntaf y bydd y Pwyllgor wedi'i dderbyn yn ymwneud â hyn. Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor y byddai'n trafod hyn gyda Phennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc i weld a allai'r adroddiad ddod i gyfarfod ar wahân.

 

·         Holodd y pwyllgor a allent wahodd partïon eraill i fynychu eitem agenda Partneriaeth Norsaidd, megis Llywodraethwyr Ysgol Cymdeithas Casnewydd ac unrhyw bartïon eraill lle gallant rannu eu barn ar sut mae’r bartneriaeth yn gweithio. Dywedodd yr Aelodau ei fod yn gyfarfod pwysig gan mai dyma'r adroddiad llawn cyntaf i'r Pwyllgor ei gael ganddynt i graffu arno. Cytunwyd y byddai'r Ymgynghorydd Sgriwtini yn trafod hyn gyda'r Pennaeth Adfywio Dros Dro i weld a fyddai hyn yn briodol.

 

 

Gofynnodd yr aelodau wedyn a fyddai'n briodol iddynt ddefnyddio eu henghreifftiau eu hunain wrth gyflwyno beirniadaeth adeiladol i Norseg yng nghyfarfod mis Tachwedd. Ymatebodd yr Ymgynghorydd Sgriwtini trwy gadarnhau bod croeso iddynt os ydynt wedi cael rhywfaint o dystiolaeth gan yr ysgolion y maent yn gweithio gyda nhw. Atgoffwyd yr aelodau y gallent bob amser ofyn am wybodaeth a'i e-bostio i'r pwyllgor os na allant gael ateb yn y cyfarfod.

 

Gwerthfawrogwyd y bydd gan bob llywodraethwr ysgol bryderon gwahanol am Norseg Casnewydd, felly os oes gan lywodraethwr gwestiynau i’w gofyn yna dyna gymhelliad craffu.

 

b)Cynllun Gweithredu

Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor ers mis Chwefror; maent wedi gweithredu’r sylwadau a’u hanfon at y Cabinet ar gyfer Perfformiad Ch2 Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2020-21 a hefyd y sylwadau i’r GCA ar gyfer Cynllun Busnes Gwasanaeth Cyflawni Addysg 2021 – 2022.

 

c)Adroddiadau Gwybodaeth

Nid oedd unrhyw Adroddiadau Gwybodaeth i'w dwyn i sylw'r Pwyllgor.

 

Terfynwyd y cyfarfod am6.48 p.m