Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 14eg Mawrth, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cynghorwyr Bright a Pimm.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 28 Chwefror 2023 yn gofnod gwir a chywir.

 

4.

Diweddariad Eliminate pdf icon PDF 141 KB

This item also covers the Unregistered Children’s Placements update.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant yr adroddiad hwn.

Cwestiynau:

Gofynnodd y Pwyllgor pam oedd rhaglen nid-er-elw yn cael ei harchwilio nawr.

·       Nododd y Pennaeth Gwasanaethau Plant fod cost gofal plant yn uchel a bod darparwyr yn rheoli'r farchnad. Esboniodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant fod Llywodraeth Cymru yn teimlo y gellid ail-fuddsoddi arian yn well trwy symud tuag at nid-er-elw. Amlygodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant hefyd nad yw'r darpariaethau mwy costus bob amser yn darparu gwasanaeth gwell.

Holodd y Pwyllgor ynghylch y diffiniad o elw.

·       Eglurodd Cyfarwyddwr Strategol y Gwasanaethau Cymdeithasol fod Llywodraeth Cymru yn gweithio ar ddiffiniad clir o elw a'r hyn sy'n gwneud sefydliad proffidiol. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol wrth y Pwyllgor fod y tîm yn aros am y diffiniadau hyn.

Cytunodd y Pwyllgor na ddylid gwneud elw sylweddol yn ogystal ag ailddatgan yr awydd am ddiffiniad clir o beth yw elw.

Gofynnodd y Pwyllgor pwy fyddai'n ariannu'r prosiect.

·       Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth Plant wrth y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfle i gynghorau lleol wneud cais am gyllid. Nododd y Pennaeth Gwasanaeth Plant eu bod wedi llwyddo i sicrhau swm sylweddol o arian dros y ddwy flynedd nesaf, gyda £2.6 miliwn wedi ei sicrhau ar gyfer y rhaglen Eliminate a £2 filiwn arall wedi'i sicrhau ar gyfer diwygio radical.

Gofynnodd y Pwyllgor am blant oedd yn cael eu cymryd i ofal a'u lleoli y tu allan i Gymru, gan fod y cynllun ar gyfer Cymru yn unig.

·       Eglurodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant y bydd angen symud plant mewn lleoliadau y tu allan i Gymru yn ôl i Gymru.

Gofynnodd y Pwyllgor sut mae gofynion arbennig plant yn cael eu diwallu.

·       Eglurodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant fod y gofynion hyn yn cael eu hystyried wrth osod y plant ac mai'r bwriad oedd datblygu ystod o ddarpariaeth.

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ar ba oedran y byddai hyn yn effeithio.

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y Pwyllgor mai’r ystod oedran oedd 0-18 oed.

Gofynnodd y Pwyllgor a yw cynllun Eliminate yn cynnwys plant sy'n ceisio lloches.

·       Rhoddodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant fanylion i'r Pwyllgor, er bod gofyniad i gynorthwyo ceiswyr lloches, bod y mwyafrif ohonynt yn yr ystod oedran 16-18 oed.

·       Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant wrth y Pwyllgor fod Cambridge House yn cael ei ddatblygu i greu lle i blant ar eu pen eu hunain. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant wrth y Pwyllgor mai nhw oedd yn arwain yng Ngwent ar gyfer darparu'r gwasanaethau hyn ac unwaith y byddai’r gwaith wedi'i gwblhau, byddent yn gallu cynnig lleoliadau yn Cambridge House ar gyfer partneriaid rhanbarthol.

Nododd y Pwyllgor nad oedd Cambridge House yn addas at y diben o'r blaen a gofynnwyd faint o fuddsoddiad fyddai ei angen i godi'r safon.

·       Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant wrth y Pwyllgor y byddai cyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i ddod â Cambridge House i fyny i'r safon.

Gofynnodd y Pwyllgor a fydd unrhyw blant yn cael eu cludo i Cambridge House cyn ei fod yn addas  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Diweddariad Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cwestiynau

Roedd y Pwyllgor yn pryderu bod 9000 ar y rhestr aros oedd yn gynnydd o'i gymharu â'r llynedd. A gofynnodd a oedd eiddo'n cael eu hadeiladu fel tai cymdeithasol neu fforddiadwy?

·       Anfonwyd y cwestiwn ymlaen at Bennaeth y Gwasanaeth priodol er mwyn cael ateb.

 

6.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y Pwyllgor hepgor yr eitem hon gan nad oedd yn berthnasol i'r adroddiadau.

 

7.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor fod camau gweithredu yn dal heb eu cyflawni oedd yn cael eu holrhain.

Nododd y Cynghorydd Craffu mai 28 Mawrth 2023 fyddai cyfarfod nesaf a therfynol y calendr trefol.

 

8.

Digwyddiad Byw

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: