Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau

Mae'r dudalen hon un rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau


Pwyllgor Craffu ar Berfformiad - Partneriaethau

Dal y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn atebol am ei berfformiad.

          Fel Pwyllgor Craffu dynodedig y BGC:

a)    adolygu neu graffu ar y penderfyniadau neu’r camau gweithredu a wneir gan y Bwrdd;

b)    adolygu neu graffu ar drefniadau llywodraethu’r Bwrdd;

c)    gwneud adroddiadau neu argymhellion i’r Bwrdd yngl?n â’i swyddogaethau neu ei drefniadau llywodraethu;

d)    ystyried materion sy’n ymwneud â’r Bwrdd fel y gall Gweinidogion Cymru gyfeirio ato ac adrodd i Weinidogion Cymru yn briodol;

e)    cyflawni swyddogaethau eraill mewn perthynas â’r Bwrdd a osodir arno gan y Ddeddf.

 

          Cynnal perthynas ragweithiol a chadarnhaol â’r BGC;

          Monitro perfformiad y BGC yn erbyn cynlluniau a blaenoriaethau partneriaethau fel rhan o’r cylch perfformiad;

          Sicrhau atebolrwydd democrataidd a chraffu ar waith y Bwrdd;

          Defnyddio pwerau deddfwriaethol yn ôl yr angen i roi cyd-drefniadau ar waith, gan gynnwys ‘cyfethol’ unigolion nad ydynt yn aelodau’r awdurdod i fod yn rhan o’r pwyllgor yn ôl y gofyn.

 

Ystyriaethau allweddol:

            Perfformiad y BGC yn erbyn amcanion cytunedig;

            Effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu, gan gynnwys rheoli cyllidebau, trefniadau ymgynghori, gweithdrefnau caffael, rheoli risgiau, rheoli perfformiad a threfniadau atebolrwydd;

            Craffu ar gyfraniad y Cyngor at y bartneriaeth;

            Gwerthuso effeithiolrwydd cyffredinol y bartneriaeth;

            Sicrhau ymgysylltu â’r cyhoedd a phartneriaethau a strategaethau sy’n seiliedig ar y dinesydd;

            Cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar ddogfennau allweddol yn ôl y gofyn.

Monitro’r broses o roi ar waith unrhyw argymhellion a wneir i’r BGC yngl?n â pherfformiad y gwasanaeth.

Anfon unrhyw argymhellion a wneir i’r BGC ymlaen at y Gweinidog/Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Dal partneriaethau’n atebol am eu perfformiad.

 I gynnwys - Gwasanaeth Cyflawni Addysg, Casnewydd Fyw, Norse, GRhR a threfniadau Comisiynu ar y Cyd

            Perfformiad y partneriaid yn erbyn amcanion cytunedig;

            Effeithiolrwydd strwythurau llywodraethu;

            Cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar ddogfennau allweddol yn ôl y gofyn.

Craffu ar faterion diogelwch cymunedol a phartneriaethau cysylltiedig: Bydd y Pwyllgor Troseddau ac Anhrefn Dynodedig yn

            Ystyried Ceisiadau am Weithredu gan Gynghorwyr (CWG) sy’n deillio o broses CWG gytunedig y Cyngor;

            Ystyried camau gweithredu a wneir gan yr awdurdodau cyfrifol ar y CSP.

Monitro’r broses o roi ar waith unrhyw argymhellion a wneir i unrhyw un o’r partneriaethau.

Hysbysu’r Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu o’i raglen waith a’i gweithredu parhaus.