Agenda item

Drafft Ymgynghorol Cynllun Gweithredu Lleol Casnewydd

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-       Janice Dent (Rheolwr Polisi a Phartneriaeth)

-       Wayne Tucker (Uwch Swyddog Partneriaeth a Pholisi)

 

Rhoddodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth drosolwg o'r adroddiad.

 

Gofynnodd yr Aelodau’r cwestiynau canlynol:

Ym mha ffurfiau mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal?  Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth y defnydd o ymgynghori drwy Wi-Fi bws gwefan y Cyngor, yn ogystal â dulliau eraill.

  • Roedd y Pwyllgor yn teimlo y bydd yn anodd cael adborth y cyhoedd ar amddiffyn rhag llifogydd.  Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth wrth y Pwyllgor fod y cyhoedd yn gallu dewis pa rannau o'r ymgynghoriad y maent yn rhoi adborth arnynt yn ogystal â'r wybodaeth ymgynghori gan ddefnyddio terminoleg y gallai'r cyhoedd ei deall.
  • Holodd y Pwyllgor am gyfraniad Cyfoeth Naturiol Cymru yn adran amddiffyn rhag llifogydd yr ymgynghoriad.  Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth fod y bartneriaeth yn cynnwys gwahanol aelodau'r bwrdd, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Casnewydd Fyw, yr heddlu, ac eraill, sydd wedi bod ac a fydd yn parhau i gynorthwyo gyda'r broses ymgynghori.  Dywedwyd hefyd y bydd gweithdai yn cael eu cynnal gyda phartneriaid i benderfynu ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o drosoli eu harbenigedd a'u hymglymiad.
  • Nododd y pwyllgor bwysigrwydd cael cymaint o ymatebion i ddinasyddion â phosibl yn ystod yr ymgynghoriad a gofynnodd a fyddai swyddogion yn gweithio o fewn wardiau i gael ymateb mwy?  Amlygodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth y byddent yn defnyddio cyfarfodydd ward yn ogystal â defnyddio digwyddiadau o fewn wardiau sydd eisoes yn digwydd ac wedi'u hamserlennu.
  • Amlygodd y Pwyllgor fod Casnewydd yn gymysgedd o amgylcheddau gwledig a threfol gyda'r effaith yn wahanol ym mhob un.  Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth y bydd demograffeg a allai newid atebion yn cael eu hystyried ar ddiwedd yr ymgynghoriad.  Eglurodd yr Uwch Swyddog Polisi a Phartneriaeth wrth y Pwyllgor mai'r ffocws yw cael cymaint o ymatebwyr â phosibl er mwyn dadansoddi'r data demograffig yn well o fewn yr ystod o fathau o wardiau yng Nghasnewydd.
  • Cadarnhaodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth y bydd y cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio fel dull yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Gwneir hyn trwy Casnewydd Fyw ac mewn cydweithrediad â phartneriaid eraill.
  • Holodd y Pwyllgor am y strategaeth ar gyfer cynyddu nifer yr ymatebion i'r eithaf yn ystod y broses ymgynghori.  Pwysleisiodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth fod y tîm yn dysgu ac yn archwilio arferion gorau yn barhaus trwy archwilio ymgynghoriadau eraill a gynhaliwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd. Yn ogystal, amlygwyd ymdrechion cynghorwyr i gynyddu nifer yr ymatebion.
  • Awgrymodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth ddefnyddio codau QR ar gyfer cyrchu'r ymgynghoriad.  Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch hygyrchedd i unigolion â nam ar eu golwg a gofynnwyd iddynt am y defnydd o dechnoleg i fynd i'r afael â'r mater hwn.  Soniodd y rheolwr am waith a oedd yn parhau i wneud yr ymgynghoriad yn fwy hygyrch, gan gynnwys defnyddio ffontiau mwy.
  • Holodd y Pwyllgor a fyddai cefnogaeth i ddinasyddion nad ydynt yn siarad Saesneg neu'r rhai nad Saesneg yw eu hiaith gynradd wrth hyrwyddo'r ymgynghoriad.  Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth eu bod yn profi gwasanaethau cyfieithu ar hyn o bryd ac yn ymgysylltu'n weithredol â chymunedau i sefydlu cysylltiadau.
  • Nododd y Pwyllgor y defnydd o brosiectau dehonglwyr ifanc o fewn ysgolion cynradd ac eglurodd fod y rhaglen honno wedi'i hehangu er mwyn cynnwys grwpiau blwyddyn eraill.  Amlygodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth y byddent yn ystyried hyn.

Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am fod yn bresennol.

 

Casgliadau

 

·       Mynegodd yr Aelodau eu boddhad ar ôl darganfod er na chawsant eu crybwyll yn yr holiadur drafft cychwynnol a gyflwynwyd i'r pwyllgor, y byddai cwestiynau demograffig yn cael eu cynnwys yn y fersiwn derfynol.

 

·       Hysbyswyd yr Aelodau bod y tîm yn arbrofi gyda gwasanaethau cyfieithu Amazon ac yn gwirio cywirdeb cyfieithu trwy gysylltiadau ag amrywiol gymunedau.  Mewn ymateb, argymhellodd yr Aelodau drefnu digwyddiadau mewn ysgolion fel Ysgol Gynradd Maendy, sydd â myfyrwyr sy’n gallu cyfieithu.  Awgrymwyd cynnal y digwyddiadau hyn ym mis Medi hefyd.

 

·   Soniodd yr Aelodau am yr angen i sicrhau bod yr ymgynghoriad yn hygyrch drwy ddefnyddio testun ALT ar y Cyfryngau Cymdeithasol, testun i leferydd, copïau caled print bras ac ati i sicrhau bod ein preswylwyr â nam ar eu golwg yn cael eu cefnogi i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. 

·   Dymunai'r aelodau gynnwys mater perygl llifogydd a'r angen i Gyfoeth Naturiol Cymru gael ei gynrychioli yn y digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus.  Gwnaed sylw hefyd i CNC ddod i roi cyflwyniad i'r pwyllgor yn y dyfodol nad yw'n rhy bell ar y risgiau a'r mesurau lliniaru ar gyfer Casnewydd.

 

Dogfennau ategol: