Agenda item

Cymorth i'r Cynghorau Cymuned

The Head of Democratic and Electoral Services to provide a verbal update.

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol ddiweddariad ar y cymorth i Gynghorau Cymuned drwy'r ddau gyfarfod cyswllt cyntaf yn 2023. Nododd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol fod pum cynrychiolydd wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod cyntaf ac eglurodd fod y cyfarfod wedi canolbwyntio ar rôl y Pwyllgor Safonau a'r rhyngweithio hwnnw, rôl Cynghorau Cymuned a'r ddeddfwriaeth sylfaenol gan gynnwys rolau a chyfrifoldebau Cynghorau Cymuned.

 

Nododd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol y bu presenoldeb uwch o wyth cynrychiolydd yn y cyfarfod nesaf a bod cynrychiolydd heddlu yno hefyd i'r Cyngor Cymuned allu gofyn cwestiynau a derbyn diweddariad gan yr heddlu. Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol ei fod wedi trafod y gofynion deddfwriaethol newydd ar gyfer Adroddiad Blynyddol gan nodi ei bod yn gadarnhaol clywed bod llawer o'r Cynghorau Cymuned wedi bod yn ymwybodol o hyn, a'u bod eisoes wedi dechrau gweithio arnynt. Eglurodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol fod llawer o'r cynnwys yn bethau y dylai Cynghorau Cymuned fod yn eu gwneud eisoes ac mai mater yn unig ydyw o'i ddwyn at ei gilydd o dan yr Adroddiad Blynyddol.

 

Nododd John Davies fod ei Gyngor Cymuned wedi bod mewn cysylltiad â'r heddlu o'r cyfarfod hwnnw a'u bod wedi derbyn cylchlythyr, a'u bod yn gobeithio y byddent yn gallu mynychu cyfarfod y Cyngor Cymuned ym mis Medi.

 

Nododd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol fod hyn yn gadarnhaol ac y byddai'n fater o sicrhau eu bod yn cadw mewn cysylltiad wrth symud ymlaen.

 

Roedd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol yn teimlo bod y cyfarfodydd wedi bod yn ddefnyddiol gan fod gwahanol lefelau o brofiad wedi bod o gwmpas y bwrdd a oedd yn golygu y gallent rannu arfer gorau a defnyddio. Ychwanegodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol ei fod hefyd wedi trafod y broses gwynion a'r swyddi gwag achlysurol.

 

Ychwanegodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol fod Cynghorau Cymuned wedi cael gwahoddiad i ymuno â chyfarfod Cynllunio Cymru yngl?n â'r Cynllun Datblygu Lleol rhwng y ddau gyfarfod cyswllt, ac ychwanegodd y byddai cyfarfod cyswllt pellach ym mis Medi. Ychwanegodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol ei fod hefyd wedi trafod aelod o'r Pwyllgor Safonau i fynychu'r cyfarfod cyswllt nesaf; nododd y Cadeirydd y byddai'n hapus i fod yn bresennol.

 

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol ddiweddariad ar flaenraglen waith y Cyngor Cymuned a dywedodd y byddent yn edrych ar Gynllun Lles Gwent, Cynlluniau Gweithredu Lleol a'r newidiadau o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau. Nododd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ac Etholiadol fod rhywbeth yr oedd cynrychiolwyr y Cyngor Cymuned yn teimlo y byddai cymorth diogelwch personol yn ddefnyddiol, ac ychwanegodd eu bod yng nghanol cytuno ar ddyddiadau ar gyfer cwrs hyfforddi ar y cyd â'r heddlu.  Byddai Iechyd a Diogelwch hefyd yn cael gwahoddiad i gyfarfod yn y dyfodol i ddarparu arweiniad ar ddeddfwriaeth ac asesiadau risg a sut y gall y Cyngor eu cefnogi gyda'r rhain.

 

Dywedodd John Davies ei fod wedi bod yn gyfarfod adeiladol iawn.

 

Penderfynwyd:

 

Nododd y Pwyllgor y diweddariad llafar, a gwahoddir y Cadeirydd i gyfarfod Cyswllt nesaf y Cyngor Cymuned.