Agenda item

Adroddiad Terfynol Cynllun Llesiant Casnewydd yn Un

Cofnodion:

Gwahoddedigion

-       Janice Dent (Rheolwr Polisi a Phartneriaeth)

-       Dr Bethan Bowden (Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)

-       Harriet Bleach (Uwch Swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru)

-       Wayne Tucker (Uwch Swyddog Polisi a Phartneriaeth)

 

Rhoddodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth drosolwg o'r adroddiad, gan fynegi bodlonrwydd y Bartneriaeth â'i ganlyniadau, gan nodi casgliad llwyddiannus cynllun pum mlynedd, a thynnu sylw at gyflawniadau sylweddol y Partneriaid a'u hymrwymiad i'r bartneriaeth. Cymeradwyodd yr Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yr ymdrechion a wnaed i ymgysylltu â rhanddeiliaid a derbyniad cadarnhaol y fenter cyllidebu cyfranogiad. Fe wnaethant ganmol yn benodol y berthynas bartneriaeth wirioneddol sydd wedi'i meithrin.

 

Trafodwyd y canlynol:

 

·   Diolchodd y Pwyllgor am yr adroddiad a'i gynnwys. Fe wnaethant hefyd holi am statws y faner borffor a'i meini prawf ymgeisio. Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth eu bod wrthi’n ailymgeisio am statws baner borffor ar hyn o bryd a rhoddodd sicrwydd i'r Pwyllgor y byddant yn darparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani.

·   Gofynnodd y Pwyllgor a oedd y partneriaid wedi cymryd rhan mewn trafodaethau gyda diddanwyr a pherfformwyr i gasglu eu barn ar ganol y ddinas. Cydnabu'r Rheolwr Polisi a Phartneriaeth yr ymholiad hwn a soniodd y byddant yn rhoi adborth i'r partneriaid yngl?n â'r mater hwn.

·   Holodd y Pwyllgor am y mentrau a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal i ymgysylltu ag ieuenctid a darparu cyfleoedd iddynt. Ymatebodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth drwy ddweud bod y maes gwasanaeth atal a chynhwysiant yn targedu ieuenctid yn benodol. Pwysleisiwyd bod cryn dipyn o waith yn cael ei wneud yn hyn o beth. Yn ogystal, cynigiwyd darparu gwybodaeth fanylach y tu allan i'r cyfarfod.

·   Holodd y Pwyllgor am unrhyw newidiadau posibl i'r rhestr o bartneriaid, gan gynnwys ychwanegu neu ddileu rhai. Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth wrth y Pwyllgor eu bod yn gwerthuso’u partneriaid yn barhaus. Amlygodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid fod Casnewydd wedi blaenoriaethu mynd y tu hwnt i'r partneriaid statudol, gan wahaniaethu eu hunain oddi wrth awdurdodau eraill.

·   Cododd y Pwyllgor gwestiwn ynghylch ymrwymiad y partneriaid i ddysgu a gwella’n barhaus yn flynyddol. Ymatebodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth drwy egluro bod y broses ddysgu a gwella yn dilyn dull o'r gwaelod i fyny. Pwysleisiwyd bod gwelliant parhaus yn cael ei annog a'i drin o bob agwedd ar y partneriaethau.

·   Cydnabu'r Pwyllgor arwyddocâd y gwaith amgylcheddol a fydd yn dod â manteision i Gasnewydd. Gwnaethant ddiolch i'r swyddogion am eu hymdrechion yn hyn o beth.

·   Cododd y Pwyllgor bryderon ynghylch a oes mesurau digonol wedi'u cymryd i liniaru perygl llifogydd yng Nghasnewydd. Ymatebodd yr Uwch Swyddog o Cyfoeth Naturiol Cymru drwy ddweud y bydd Cynllun Lles nesaf Gwent yn mynd i'r afael â newid hinsawdd, sy'n cynnwys rheoli perygl llifogydd. Fe wnaethant roi gwybod i'r Pwyllgor hefyd y bydd Steve Morgan, Pennaeth Gweithrediadau De-ddwyrain Cymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ymgysylltu'n uniongyrchol ag aelodau'r Pwyllgor i drafod materion perygl llifogydd y tu allan i'r cyfarfod. Gofynnodd y Pwyllgor am gyflwyno adroddiad ar berygl llifogydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i'r Pwyllgor i drafod ac ystyried ymhellach.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am fod yn bresennol.

 

Casgliadau

·       Diolchodd y Pwyllgor i'r gwahoddedigion am fynychu, a chafodd yr wybodaeth a gafwyd argraff fawr arnynt. Sylwodd yr Aelodau fod y gwaith rhwng y partneriaid yn sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf, ac roeddent yn dymuno rhoi sylwadau am frwdfrydedd y partneriaid a gyflwynodd eu hadroddiad unwaith eto. Roedd yr aelodau hefyd yn dymuno nodi bod y gwaith sy'n cael ei wneud gan y bartneriaeth yn ysbrydoliaeth i bobl ifanc, megis helpu i greu mannau gwyrdd mewn ardal o'r ddinas na fu’n wyrdd o'r blaen, a byddai hyn yn talu ar ei ganfed i genedlaethau'r dyfodol.

 

·       Gofynnodd y Pwyllgor am rannu'r meini prawf ar gyfer statws Baner Borffor ag Aelodau'r Pwyllgor ar ffurf diweddariad ysgrifenedig. Holodd yr Aelodau hefyd a yw'r bartneriaeth wedi siarad â pherfformwyr neu ddiddanwyr yng nghanol y ddinas neu gysylltu â nhw ynghylch beth eu syniadau am ganol y ddinas ac a oes ganddynt unrhyw awgrymiadau ar sut i wella'r profiad adloniant yng nghanol y ddinas.

 

·       Argymhellodd y Pwyllgor fod arwyddion parhaol ar gyfer y Dinasoedd Caru Gwenyn.

 

·       Gofynnodd aelodau a allai Cyfoeth Naturiol Cymru lunio adroddiad gwybodaeth am Berygl Llifogydd, gan gynnwys gwybodaeth am ba ardaloedd yng Nghasnewydd sydd mewn perygl o lifogydd a rhagamcanion llifogydd yn y dyfodol.

 

 

 

Dogfennau ategol: