Agenda item

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent 2022-23

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-          Phil Diamond – Pennaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

-          Sally Anne Jenkins – Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol

-          Y Cynghorydd Jason Hughes - Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol: 

 

Rhoddodd Pennaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a'r Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol drosolwg o'r adroddiad.

 

Gofynnodd yr Aelodau’r cwestiynau canlynol:

 

·   Gofynnodd y Pwyllgor sut y byddai'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn parhau i gyflawni ei amcanion strategol yn wyneb heriau.  Amlygodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol waith parhaus mewn partneriaethau a buddsoddiad i wneud y mwyaf o adnoddau.  Mynegodd y Cyfarwyddwr Strategol hyder yn eu safle rhanbarthol cryf. Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol yr arloesedd sy'n deillio o waith partneriaeth.

·   Holodd y Pwyllgor am fynd i'r afael â’r materion yn gysylltiedig â phoblogaeth sy'n heneiddio.  Soniodd y Cyfarwyddwr Strategol am yr angen i bennu darpariaethau gofal ar gyfer pob blwyddyn ac ariannu'r anghenion hynny. Fe wnaethant dynnu sylw at y cynnydd yn y boblogaeth hen ac ifanc yng Nghasnewydd a phwysigrwydd cydweithredu rhanbarthol.

·   Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd ceisio atebion y tu allan i'r DU. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol natur fedrus gofal cartref a'r ffocws ar gynnal hirhoedledd iach.  Pwysleisiodd y Pwyllgor natur hanfodol y gwasanaeth.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth. Soniodd y Cyfarwyddwr Strategol am adborth dyddiol cadarnhaol a phwysigrwydd herio'r lefel o ofal a ddarperir. Amlygodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol gyfraniad cynrychiolwyr Dinasyddion a Gofalwyr yn y bwrdd.

·   Holodd y Pwyllgor am gynnig cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain i ofalwyr. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod hyfforddiant yn cael ei gynnig ond nid yn gyffredinol, er ei fod yn cael ei ystyried.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am gynlluniau neu strategaethau i hyrwyddo aer glân, amgylcheddau iach a mannau gwyrdd. Soniodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol am bresenoldeb mannau gwyrdd yng Nghasnewydd ac amlygodd brosiectau i annog gweithgarwch corfforol.  Nododd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol fod cynlluniau atgyfeirio ymarfer corff a gwneud y mwyaf o fannau gwyrdd yn cael eu blaenoriaethu.

·   Cydnabu'r Pwyllgor y gwaith a wneir gan ofalwyr di-dâl, yn enwedig rhai ifanc.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am fwy o wybodaeth am fynd i'r afael ag arwahanrwydd ac unigedd o fewn y gweithlu gofal di-dâl. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol ymdrechion parhaus yn y maes hwn.

·   Canmolodd y Pwyllgor Brosiect Dementia arloesol Crick Road a amlygwyd yn yr adroddiad, a diolchodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol am y gydnabyddiaeth.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am fod yn bresennol.

 

Casgliadau

  • Canmolodd y Pwyllgor y bartneriaeth am eu hymdrechion parhaus, ac yn benodol, gwaith rhagorol gofalwyr di-dâl a gofalwyr ifanc gyda'r baich a'r pwysau maen nhw’n eu hwynebu, tra hefyd yn delio â'u hanghenion cymhleth eu hunain. Nodwyd bod cyllid grant Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau i dros 19,000 o ofalwyr di-dâl, ond dim ond ychydig dros 2,000 o'r rheiny a nododd eu bod yn teimlo'n llai ynysig. Roedd ganddynt ddiddordeb mewn archwilio sut y gallwn gynyddu nifer y gofalwyr di-dâl sy’n manteisio ar y cyllid a chael mwy o adborth cadarnhaol.

 

  • Ailadroddodd y Pwyllgor fod y ddogfen yn hir ac argymhellodd y dylid gwella adroddiadau yn y dyfodol drwy leihau ailadrodd a jargon, neu drwy eu gwneud yn fwy cryno.

 

  • Canmolodd y Pwyllgor astudiaeth achos Prosiect Dementia Crick Road gan nodi ei fod yn arloesol. Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o wybodaeth ynghylch a oedd hyn yn mynd i gael ei fodelu mewn mannau eraill yn y rhanbarth. 

 

Dogfennau ategol: