Agenda item

Materion yr Heddlu

30 minutes is allocated for questions to the Gwent Police representative.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Llywyddol Uwch-arolygydd Heddlu Gwent, J White, a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Cyngor am faterion yr heddlu yn Nwyrain, Gorllewin a Chanol Casnewydd.

 

Gwahoddodd yr Aelod Llywyddol yr Arweinydd i siarad gerbron yr Uwch-arolygydd White.

 

Croesawodd yr Arweinydd adborth yr Uwch-arolygydd White ar ddwyn meddiangar, a oedd yn ganlyniad cadarnhaol i berchnogion siopau.

 

Mynegwyd pryder gan drigolion a chynghorwyr ward yngl?n â'r groesfan y tu allan i'r ysgol ar Almond Drive.  A allai'r heddlu ychwanegu hyn at eu patrolau a sicrhau bod swyddogion yr heddlu yn bresennol yn yr ardal yn fwy aml? 

 

Byddai'r Uwch-arolygydd yn codi hyn gyda'r Arolygydd Welty a byddai'n sicrhau bod yr ymdrechion mwyaf posibl ar waith wrth symud ymlaen.

 

Cwestiynau i'r Heddlu a ofynnwyd gan y Cynghorwyr:

 

§  Gofynnodd y Cynghorydd Morris a oedd canllaw pendant ar yr hyn a ganiatawyd ynghylch parcio ar balmentydd. Dywedodd yr Uwch-arolygydd fod y palmant yn rhan o'r briffordd ac os oedd y car ar y palmant ac ar ffordd lle mae llinellau melyn dwbl, yna’r Awdurdod Lleol oedd yn gyfrifol am orfodi cosbau.  Fodd bynnag, pe bai'r cerbyd yn achosi rhwystr neu niwed diangen trwy barcio mewn man peryglus, gallai'r Heddlu ymdrin â hyn.  Roedd yr Uwch-arolygydd yn hapus i drafod yn fanylach y tu allan i'r cyfarfod.

 

§  Talodd y Cynghorydd Al-Nuaimi deyrnged i'r Arolygydd ar gyfer canol y ddinas, Richard Shapland a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ward Stow Hill am y digwyddiadau mewn perthynas â dwyn o siopau a'r achos o atafaelu canabis yn ddiweddar. Roedd yr Arolygydd Shapland hefyd wedi mynd i gyfarfod ward diweddar. Diolchodd yr Uwch-arolygydd i'r Cynghorydd Al-Nuaimi am godi hyn a byddai'n cyfleu ei ddiolch i'r Arolygydd.

 

§  Cyfeiriodd y Cynghorydd James at ddelio cyffuriau ar Wheeler Street, mynegodd trigolion bryderon ynghylch nodwyddau a ganfuwyd y tu allan i ddrysau ffrynt trigolion.  Dywedodd y Cynghorydd James fod trigolion wedi codi hyn gydag aelodau ward Shaftesbury a'r heddlu ers chwe mis. Cadarnhaodd yr Uwch-arolygydd fod yr Arolygydd Welty wedi dychwelyd i'r ardal honno a fyddai'n cryfhau'r cymorth yn Shaftesbury.  Gwnaeth yr Uwch-arolygydd hefyd annog trigolion i gysylltu â swyddogion cymorth cymunedol lleol ac adrodd am faterion gan fod yr heddlu yn gwerthfawrogi pwysigrwydd gwybodaeth dan arweiniad y gymuned. Dywedodd yr Uwch-arolygydd y byddai'n cysylltu â'r Arolygydd Welty ac y byddai hyn yn cael ei weithredu.

 

§  Roedd yr Aelod Llywyddol yn falch bod yr Arolygydd Welty yn dod yn ôl i Shaftesbury ac roedd hefyd am ddweud diolch ar ran trigolion. Dywedodd yr Uwch-arolygydd fod canlyniadau cadarnhaol yn cael eu mesur yn ôl perfformiad ac y cysylltir â'r Arolygydd Welty i gysylltu â'r Cynghorydd James.

 

Dywedodd y Cynghorydd Hourahine fod rhagflaenydd yr Uwch-arolygydd yn sôn am fentrau newydd yn dod i Gasnewydd ynghylch beiciau oddi ar y ffordd. Gofynnodd y Cynghorydd Hourahine a allai'r Uwch-arolygydd ymchwilio i'r hyn y gellid ei wneud yngl?n ag ymateb rhagweithiol gan yr heddlu. Dywedodd yr Uwch-arolygydd mai'r camau pwysicaf oedd atal gwerthu’r beiciau hyn, ac roedd angen mynd i'r afael â hyn gyda deddfwriaeth well.  Roedd yn broblem ledled y wlad a'r Arolygydd Giles oedd yn arwain y gwaith o atafaelu beiciau yng Nghasnewydd, gyda llawer mwy o atafaeliadau nag unrhyw le arall.  Mae hon yn her barhaus ac yn ogystal ag atal, roedd hefyd yn ymwneud â defnyddio tactegau cymesur a byddai mwy o weithgarwch yn ystod yr wythnosau nesaf.