Agenda item

Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4: Haf 2019

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad a chadarnhaodd fod adroddiad ar ganlyniadau cyfnod allweddol 4 yn cael ei adrodd i'r Cabinet bob blwyddyn. Mae 2019 yn nodi'r set gyntaf o ddata a ryddhawyd yn unol â'r mesurau perfformiad interim, felly, ni fu'n bosibl gwneud cymariaethau â chyrhaeddiad blaenorol.  Amlinellodd yr Arweinydd y mesurau perfformiad dros dro:

Y mesur Capio Naw:

§  Llythrennedd

§  Rhifedd

§  Gwyddoniaeth

§  6 TGAU neu gymwysterau cyfatebol

o   Llythrennedd

o   Rhifedd

o   Gwyddoniaeth

o   Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru

Cadarnhaodd yr Arweinydd fod y mesurau perfformiad interim yn seiliedig ar sgôr pwyntiau:

·         Yn y sgôr Capio Naw, mae'r hyn sy'n gyfwerth â 9 TGAU gradd C yn 360 pwynt

 

·         Mae llinell ffit orau o ran ysgolion unigol â'r rhanbarth wedi'i chynhyrchu yn seiliedig ar gyrhaeddiad a chanran Prydau Ysgol am Ddim o bob ysgol.

Cyflwynodd yr Arweinydd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau i siarad yn fanylach am yr adroddiad.

Cadarnhaodd y Cynghorydd Giles mai er gwybodaeth yn unig y mae'r adroddiad ac mae'n nodi canlyniadau haf 2019 o ddysgwyr Cyfnod Allweddol 4 yn ysgolion Casnewydd.

Mae'r mesurau perfformiad interim yn gweithio ar system sgorio pwyntiau, yn hytrach nag adrodd ar ganran y dysgwyr a gyrhaeddodd safon benodol, a chanolbwyntio ar yr ysgolion unigol yn hytrach na chyfuno data â lefel awdurdod lleol.

 

Mae'r adroddiad yn cynnwys llinell ffit orau sy'n seiliedig ar berfformiad pob ysgol ar draws Consortiwm De-ddwyrain Cymru.  Yn seiliedig ar y llinell ffit orau, mae nifer o ysgolion yng Nghasnewydd a berfformiodd yn unol â, neu'n well na, y disgwyliad a fodelwyd yn haf 2019.  Mae'r rhain yn cynnwys Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant, Ysgol Uwchradd Llanwern, Ysgol Bassaleg, Ysgol St Julian ac Ysgol Uwchradd Casnewydd.  Dwedodd yr Aelod Cabinet ei bod yn bwysig ystyried bod rhai ysgolion yng Nghasnewydd yn gwasanaethu poblogaethau amrywiol, gan gynnwys nifer sylweddol o ddysgwyr sydd efallai'n siarad Saesneg fel iaith ychwanegol neu sydd â chyfraddau symudedd uchel i mewn ac allan o'r ddinas, felly nid yw cymharu perfformiad yn uniongyrchol rhwng ysgolion bob amser yn briodol.

 

Mae'r adroddiad yn cynnwys tabl sy'n dangos y gwahaniaeth ym mherfformiad dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn erbyn y rhai nad ydynt yn gymwys.  Un o flaenoriaethau Gwasanaeth Addysg y Cyngor yw lleihau'r bwlch ym mherfformiad y ddau gr?p hyn o ddysgwyr.  Fodd bynnag, wrth ddadansoddi'r tabl hwn mae'n bwysig nodi maint carfan y ddau gr?p o ddysgwyr.  Mae gan rai ysgolion ganran lawer llai o ddysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim o gymharu ag eraill.  Unwaith eto, mae'r gwahaniaeth hwn ym maint y garfan yn golygu nad yw'n briodol cymharu'r bwlch rhwng perfformiad ysgolion.

 

Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet ei bod yn bwysig nodi mai dim ond un Mesur yw'r data perfformiad hwn a ddefnyddir i asesu pa mor dda y mae ysgol yn gwneud.

 

Mae categoreiddio cenedlaethol yn llywio faint o gymorth allanol sydd ei angen ar ysgol i wella:

 

§  Mae ysgolion categoreiddiad coch yn cael hyd at 25 diwrnod o gymorth;

§  Mae ysgolion categoreiddiad ambr yn cael hyd at 15 diwrnod o gymorth;

§  Mae ysgolion categoreiddiad melyn yn cael hyd at 10 diwrnod o gymorth;

§  Mae ysgolion categoreiddiad gwyrdd yn cael 4 diwrnod o gymorth gan y GCA. 

Newidiadau nodedig yn y categoreiddio eleni yw:

 

§  Mae Ysgol Uwchradd Llanwern wedi newid o gategori coch i ambr - cyflwynodd yr Aelod Cabinet ei llongyfarchiadau a'i diolch i Bennaeth Ysgol Uwchradd Llanwern am y cyrhaeddiad hwn, ac,

§  mae Ysgol John Frost wedi newid o'r categori ambr i felyn. 

Nododd yr adroddiad fod Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ac Ysgol Uwchradd St Joseph yn parhau i fod yn ysgolion categoreiddiad gwyrdd. 

 

Mae'r ysgolion sy'n dal yn goch neu sy'n cael eu categoreiddio'n ambr yn gwneud cynnydd ond yn dal i fod angen lefelau uwch o gymorth gan y GCA.

 

Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, cafodd ysgol uwchradd Llanwern ei thynnu o gategori statudol 'gwelliant sylweddol' Estyn oherwydd y cynnydd cadarnhaol a wnaed gan yr ysgol.  Yn ogystal, derbyniodd Ysgol Bassaleg arolygiad cadarnhaol gan Estyn lle cyflawnodd bedwar dyfarniad da ac un farn ragorol.  Estynnodd Estyn wahoddiad i Ysgol Bassaleg baratoi astudiaeth achos ar ei gwaith o gwmpas cynnwys grwpiau agored i niwed mewn cynrychiolaeth i fyfyrwyr a'i rhaglen addysg bersonol a chymdeithasol a thiwtorial ar gyfer ei rhannu ar wefan Estyn.  Cadarnhaodd yr Aelod Cabinet ei bod hi a'r Cynghorydd Mark Spencer (Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog) wedi ymweld ag Ysgol Bassaleg yn gynharach yn y dydd i ddathlu'r cymorth y mae'r ysgol yn ei roi i blant sydd â rhieni yn y lluoedd arfog.

 

Mae presenoldeb yn ddangosydd pwysig arall o berfformiad yr ysgol.  Yn 2018/19, ni roddwyd yr un ysgol uwchradd yng Nghasnewydd yn y chwarter isaf am eu cyfradd presenoldeb, o gymharu ag ysgolion tebyg.  Yn 2018/19, roedd presenoldeb mewn ysgolion uwchradd yng Nghasnewydd wedi'i raddio'n 7fed allan o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.  Mae Casnewydd wedi gwella 15 safle dros y pedair blynedd diwethaf, ac yn 2018/19 roedd tair o ysgolion uwchradd Casnewydd yn y chwartel uchaf o ran eu cyfradd presenoldeb; mae hyn yn rhywbeth i'w ddathlu.

 

Llongyfarchodd yr Aelod Cabinet yr holl staff addysg am y gefnogaeth a roddwyd i'r holl ysgolion gan longyfarch yr ysgolion uwchradd ar eu llwyddiannau dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Roedd yr Arweinydd yn falch o glywed am welliant yr ysgolion a diolchodd i'r holl randdeiliaid am lefel yr ymrwymiad a roddwyd i addysg yng Nghasnewydd.

 

Penderfyniad:

 

Cytunodd y Cabinet ar gynnwys yr adroddiad. 

 

Dogfennau ategol: