Agenda item

Strategaeth Cyfranogiad (Diweddariad Cyflwyniad)

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ac atgoffodd y Pwyllgor am y strategaeth gyfranogi sy'n ofynnol o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau ar gyfer Cymru gyfan.

 

Pwyntiau allweddol:

 

Mae hwn yn bolisi strategaeth sy'n annog pobl leol i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau llywodraeth leol. Mae'r cyngor am ymgynghori a rhannu'r strategaeth erbyn mis Mai 2022.

 

Mae pum gofyniad yn y strategaeth gyfranogi, yr un y byddai'r Pwyllgor yn canolbwyntio arno yw sut i hyrwyddo dod yn Aelod o'r Cyngor neu'r Awdurdod cysylltiedig.  Dywedodd y Swyddog wrth yr Aelodau sut y byddant yn ymgorffori'r adborth y Pwyllgor i'r swyddog. Darparodd y Swyddog amserlen gyffredinol, dywedodd fod y strategaeth yn cael ei datblygu ar hyn o bryd a dylai fod dogfen waith ar gael yn barod ar gyfer mis Rhagfyr. Bryd hynny, bydd y ddogfen yn dychwelyd i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i'w hadolygu a derbyn sylwadau. Wedi hynny, bydd unrhyw welliannau angenrheidiol yn cael eu gwneud ac yna bydd ymgynghoriad â'r cyhoedd ym mis Chwefror.

 

Mae'r gr?p yn ystyried strategaethau eraill ar ffyrdd diogel o estyn allan at drigolion eraill nad oes ganddynt lawer o bresenoldeb ar-lein. Hysbyswyd y Pwyllgor eu bod yn gweithio gyda grwpiau anodd eu cyrraedd yn y ddinas, ac nad oes ganddynt lawer o lais ar faterion o'r fath.

 

Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddant, o'r ymgynghoriad, yn casglu'r dystiolaeth a'r canlyniadau ac yn cyflwyno i'r Cyngor llawn ym mis Mawrth 2022; felly dylai fod yn barod mewn pryd i gyhoeddi'r strategaeth ym mis Mai. Bydd hyn wedyn yn rhan o'r hyfforddiant sefydlu y mae'r Pwyllgor wedi'i drafod gyda'r Swyddogion yn y cyfarfod hwn.

 

Mae hyn yn bwysig er mwyn annog Aelodau a darpar Aelodau i gymryd rhan, i rannu'r wybodaeth hon â'r cyhoedd fel y bydd pawb yn ymwybodol o'r newidiadau a wnaed.

 

O ran gwybodaeth am sut i fod yn Aelod; mae newidiadau wedi'u gwneud i wefan y cyngor. Mae'n mynd ag ymwelwyr at ddolen ar wefan CLlLC gyda ffilm fer i'w gwylio. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd fod fideos o'r fath yn sôn am brofiadau gwahanol o fod yn Gynghorwyr yn cael eu rhannu â'r cyhoedd.

 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y gr?p swyddogion sy'n gweithio ar y strategaeth gyfranogi yn bwriadu datblygu cynllun cyfathrebu i gyfeirio mynediad at y wybodaeth ynghylch sut i ddod yn Gynghorydd ar gyfer y camau nesaf. Felly mae'r Cyngor yn canolbwyntio ar gyfleu'r neges honno i'r cyhoedd.

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd wrth yr Aelodau y byddant yn gorffen drafft cyntaf y strategaeth a fydd wedyn yn cael ei rhannu â'r Pwyllgor ym mis Rhagfyr.

 

Gwnaeth y Pwyllgor y sylwadau canlynol:

 

·       Nododd y Cynghorydd Giles fod y gwaith sy'n cael ei wneud yn swnio'n gadarnhaol ac yn cydnabod ei fod yn dda iawn o ran y  gwahanol ffyrdd o gael pobl eraill i ymgeisio, megis gwylio fideos ar-lein. Dywedodd yr Aelod ei bod yn edrych ymlaen at y ‘dal i fyny’ a grybwyllwyd.

 

Cadarnhaodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y byddant yn dod â'r strategaeth gychwynnol i'r Pwyllgor ym mis Rhagfyr. Dywedodd y swyddog y gallai ddod i mewn yn ddiweddarach ym mis Chwefror 2022 hefyd gan eu bod yn cael cyfle i ymgynghori ar y gyllideb, sef y cyfle gorau i gael cymaint o adborth â phosibl.

 

·       Gofynnodd y Cynghorydd Watkins a allai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ddosbarthu'r fideo i'r Pwyllgor.

 

Cadarnhaodd y Swyddog fod y ddolen i'r fideo wedi'i ymgorffori o fewn y cyflwyniad ac y bydd y Swyddog Arweiniol yn anfon hon at yr Aelodau.