Agenda and minutes

AGM, Cyngor - Dydd Mawrth, 16eg Mai, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Rheolwr Craffu a Llywodraethu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Rhagofynion

        i.           To receive any apologies for absence.

      ii.           To receive any declarations of interest.

     iii.           To receive any announcements by the Presiding Member.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

2.

Penodi'r Aelod Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cynigiodd yr Arweinydd benodiad yr Aelod Llywyddol.

 

Datganodd y Cynghorydd Cockeram ddiddordeb ar yr adeg hon.

 

Cafodd ei gynnig a'i eilio fod y Cynghorydd Cockeram yn cael ei benodi'n Aelod Llywyddol.

 

Penderfynwyd:

 

Bod y Cynghorydd Cockeram yn cael ei benodi'n Swyddog Llywyddu’r Cyngor.

 

3.

Penodiadau

To make an appointment to the post of Leader of the Council.

 

The Leader as elected may then announce his or her appointments of Cabinet Members if he or she wishes.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddodd y Swyddog Llywyddol aelod o'r blaid fwyafrifol i gynnig penodiad Arweinydd y Cyngor. 

 

Datganodd y Cynghorydd Mudd ddiddordeb ar yr adeg hon.

 

Cafodd ei gynnig a'i eilio gan y Cynghorydd Evans fod y Cynghorydd Mudd yn cael ei phenodi'n arweinydd y Cyngor.

 

Penderfynwyd:

 

Y bydd y Cynghorydd Jane Mudd yn cael ei phenodi'n arweinydd y Cyngor.

 

Cyhoeddodd yr Arweinydd, fel y'i hetholwyd, ei phenodiad o Aelodau'r Cabinet:

 

Aelod Cabinet

Penodwyd

Twf Economaidd a Buddsoddi Strategol

Y Cynghorydd Jane Mudd

Addysg a'r Blynyddoedd Cynnar a Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd Deb Davies

Lles Cymunedol

Y Cynghorydd Deb Harvey

Cynllunio Strategol, Rheoleiddio a Thai

(a Rheolwr Busnes)

Y Cynghorydd James Clarke

Gwasanaethau Cymdeithasol (Gwasanaethau Oedolion)

Y Cynghorydd Jason Hughes

Gwasanaethau Cymdeithasol (Gwasanaethau Plant)

Y Cynghorydd Stephen Marshall

Trawsnewid Sefydliadol

Y Cynghorydd Dimitri Batrouni

Y Newid yn yr Hinsawdd a Bioamrywiaeth

Y Cynghorydd Yvonne Forsey

Seilwaith ac Asedau (a hyrwyddwr LHDTC+)

Y Cynghorydd Laura Lacey

 

Rheolwr Busnes y Cyngor – Y Cynghorydd James Clarke

Prif Chwip y Gr?p – Y Cynghorydd Emma Corten

 

Yna cyhoeddodd y Cynghorydd Evans benodiadau Cysgodol.

 

Siaradwyr yr Wrthblaid

 

Swydd

Penodwyd

Twf Economaidd a Buddsoddi Strategol

Y Cynghorydd Matthew Evans

Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

Y Cynghorydd William Routley

Lles Cymunedol a Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd Chris Reeks

Cynllunio Strategol, Rheoleiddio a Thai

Y Cynghorydd David Fouweather

Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Cynghorydd Martyn Kellaway

Trawsnewid Sefydliadol

Y Cynghorydd Chris Reeks

Y Newid yn yr Hinsawdd a Bioamrywiaeth

Y Cynghorydd John Jones

Seilwaith ac Asedau

Y Cynghorydd Ray Mogford

 

4.

Penodiadau i Gadeiryddion Pwyllgorau

To appoint chairs to the Planning and Licensing Committees, Scrutiny Committees and the Democratic Services Committee.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn dilyn enwebiadau gan Arweinwyr eu pleidiau perthnasol, a'r enwebiadau’n cael eu heilio’n briodol, Penderfynwyd y caiff y penodiadau Cadeiryddion Pwyllgorau canlynol eu cytuno gan y Cyngor:

 

Cadeirydd y Pwyllgor

Penodwyd

Swyddog Llywyddu

Y Cynghorydd Paul Cockeram

Y Pwyllgor Cynllunio

Y Cynghorydd Mark Spencer

Y Pwyllgor Trwyddedu

Y Cynghorydd Kate Thomas

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Y Cynghorydd Ray Mogford

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu

Y Cynghorydd Phil Hourahine

Pwyllgor Craffu Perfformiad - Partneriaethau

Y Cynghorydd Emma Stowell-Corten

Pwyllgor Craffu Perfformiad - Pobl

Y Cynghorydd William Routley

Pwyllgor Craffu Perfformiad – Lle a Chorfforaethol

Y Cynghorydd Mark Howells

(Datganodd y bobl a rhestrwyd uchod, a oedd wedi’u henwebu, fuddiant yn yr eitem hon ac ni wnaethant bleidleisio ar y penodiadau penodol.)

 

5.

Penodiadau i Bwyllgorau

To give effect to appointments of members to committees by the political groups.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gweithredodd y Cyngor benodiadau i Bwyllgorau gan y grwpiau gwleidyddol.

 

Cytunodd Arweinydd pob grwp i rannu penodiadau aelodau i'r Pwyllgorau i'r Swyddog Priodol er mwyn eu nodi yn y Cofnodion. 

 

Cadarnhawyd y dyraniad canlynol o seddi Pwyllgor:-

 

Y Pwyllgor Cynllunio

Llafur (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Mark Spencer

Llafur (Dirprwy Gadeirydd)

Y Cynghorydd Malcolm Linton

Llafur

Y Cynghorydd Tim Harvey

Llafur

Y Cynghorydd John Reynolds

Llafur

Y Cynghorydd Steve Cocks

Llafur

Y Cynghorydd Allan Screen

Llafur

Y Cynghorydd Bev Perkins

Ceidwadwyr

Y Cynghorydd John Jones

Ceidwadwyr

Y Cynghorydd Ray Mogford

Plaid Annibynwyr Casnewydd

Y Cynghorydd Jason Jordan

Gr?p Annibynwyr Llyswyry

Y Cynghorydd Mark Howells

 

Pwyllgor Trwyddedu

Llafur (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Kate Thomas

Llafur

Y Cynghorydd David Mayer

Llafur

Y Cynghorydd Rhian Howells

Llafur

Y Cynghorydd Alex Pimm

Llafur

Y Cynghorydd Farzina Hussain

Llafur

Y Cynghorydd Claire Baker-Westhead

Llafur

Y Cynghorydd Saeed Adan

Ceidwadwyr

Y Cynghorydd David Fouweather

Ceidwadwyr

Y Cynghorydd Martyn Kellaway

Plaid Annibynwyr Casnewydd

Y Cynghorydd Janet Cleverly

Annibynwyr Llyswyry

Y Cynghorydd Allan Morris

 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Llafur

Y Cynghorydd Gavin Horton

Llafur

Y Cynghorydd John Harris

Llafur

Y Cynghorydd Steve Cocks

Ceidwadwyr

Y Cynghorydd Ray Mogford

Plaid Annibynwyr Casnewydd

Y Cynghorydd Jason Jordan

Aelodau Annibynnol

**Gwrthodwyd

Aelodau Lleyg*

Gareth Chapman

Don Reed

Dr Norma Barry

* Cadeirydd i'w benodi gan y Pwyllgor

 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Ceidwadwyr (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Ray Mogford

Llafur

Y Cynghorydd Emma Stowell-Corten

Llafur

Y Cynghorydd Mark Spencer

Llafur

Y Cynghorydd Bev Perkins

Llafur

Y Cynghorydd Phil Hourahine

Llafur

Y Cynghorydd Rhian Howells

Llafur

Y Cynghorydd Kate Thomas

Llafur

Y Cynghorydd Tim Harvey

Gr?p Annibynwyr Llyswyry

Y Cynghorydd Andrew Sterry

Aelodau Annibynnol

**Gwrthodwyd

 

Pwyllgorau Craffu:

 

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu

Llafur (Cadeirydd)    

Y Cynghorydd Phil Hourahine

Llafur

Y Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi

Llafur

Y Cynghorydd Bev Davies

Llafur

Y Cynghorydd Gavin Horton

Llafur

Y Cynghorydd Paul Bright

Llafur

Y Cynghorydd Claire Baker-Westhead

Llafur

Y Cynghorydd Stephen Cocks

Ceidwadwyr

Y Cynghorydd Matthew Evans

Gr?p Annibynwyr Llyswyry

**Gwrthodwyd

Y Blaid Werdd

Y Cynghorydd Lauren James

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad - Partneriaethau

Llafur (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Emma Stowell-Corten

Llafur

Y Cynghorydd Farzina Hussain

Llafur

Y Cynghorydd Matthew Pimm

Llafur

Y Cynghorydd Pat Drewett

Llafur

Y Cynghorydd Allan Screen

Llafur

Y Cynghorydd Claire Baker-Westhead

Llafur

Y Cynghorydd Bev Davies

Ceidwadwyr

Y Cynghorydd John Jones

Plaid Annibynwyr Casnewydd

Y Cynghorydd Kevin Whitehead

Gr?p Annibynwyr Llyswyry

Y Cynghorydd Allan Morris

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad - Pobl

Ceidwadwyr (Cadeirydd)

Y Cynghorydd William Routley

Llafur

Y Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi

Llafur

Y Cynghorydd Paul Bright

Llafur

Y Cynghorydd David Mayer

Llafur

Y Cynghorydd Deb Jenkins

Llafur

Y Cynghorydd Bev Davies

Llafur

Y Cynghorydd Rhian Howells

Llafur

Y Cynghorydd Pat Drewett

Plaid Annibynwyr Casnewydd

Y Cynghorydd Janet Cleverly

Gr?p Annibynwyr Llyswyry

**Gwrthodwyd

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Y Cynghorydd Carmel Townsend.

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad – Lle a Chorfforaethol

Gr?p Annibynwyr Llyswyry (Cadeirydd)

*Y Cynghorydd Mark Howells

Llafur

Y Cynghorydd Malcolm Linton

Llafur

Y Cynghorydd Alex Pimm

Llafur

Y Cynghorydd John Reynolds

Llafur

Y Cynghorydd John Harris

Llafur

Y Cynghorydd Gavin Horton

Llafur

Y  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Penodiadau i Gyrff Allanol

To give effect to appointments of members to external bodies.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cyngor ar waith y penodiadau aelodau i gyrff allanol.

 

Cytunodd Arweinydd pob gr?p i rannu penodiadau aelodau i Gyrff Allanol ac Aelodau â Chyfrifoldebau Arbennig i'r Swyddog Priodol er mwyn eu nodi yn y cofnodion, fel yr amlinellwyd yn Atodiad 2 isod.

 

 

7.

Gohiriad

The meeting will adjourn following consideration of the above items and will reconvene for the following items no earlier than 5.30pm.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymerodd y cynghorwyr seibiant byr tra bod siambrau'r cyngor yn cael eu paratoi ar gyfer urddo y Maer.

8.

Seremoni Urddo a Radu y Maer am y flwyddyn 2023 i 2024

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ailddechreuodd y Cyngor a chafodd y Maer Etholedig, y Cynghorydd Trevor Watkins ei dyngu fel Maer newydd Casnewydd am y flwyddyn 2023/2024.

 

 

9.

Seremoni Urddo a Radu y Maer am y flwyddyn 2023 i 2024

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Tyngwyd y Cynghorydd Pat Drewett fel Dirprwy Faer newydd y Flwyddyn 2023/24.

 

10.

Atodiad 1 - Portffolios Aelodau Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atodiad 1

 

Portffolios Aelodau Cabinet – Diwygiwyd Mai 2023

 

Mae'r Arweinydd yn gyfrifol am gyflawni swyddogaethau gweithredol ac mae wedi dirprwyo'r cyfrifoldeb dros gyflawni rhai Swyddogaethau Gweithredol i'r Cabinet yn gyffredinol ac i Aelodau Cabinet unigol, yn unol â'r cynllun dirprwyo hwn.

 

Mae'r swyddogaethau gweithredol canlynol wedi'u dirprwyo i Aelodau Cabinet unigol mewn perthynas â'r portffolios a ddyrannwyd iddynt gan yr Arweinydd, fel y nodir yn y tablau isod.

 

Os oes unrhyw ansicrwydd ynghylch a yw mater yn dod o fewn portffolio penodol, bydd yr Arweinydd yn penderfynu pa Aelod Cabinet ddylai wneud y penderfyniad gweithredol hwnnw.

 

Cyffredinol ar gyfer pob Aelod Cabinet:

 

Polisïau a Dogfennau Polisi

 

Mae gan bob Aelod Cabinet gyfrifoldeb i benderfynu a diwygio unrhyw bolisi neu ddogfennau polisi sy'n ymwneud â'u portffolios, yn unol â fframwaith a chyllideb polisi'r Cyngor.  Nid yw hyn yn cynnwys y polisïau a'r dogfennau hynny sydd ar gadw i'w penderfynu gan y Cyngor, neu wedi'u dirprwyo i'r Cabinet gyda'i gilydd, Aelodau neu swyddogion unigol eraill y Cabinet.  Mae'r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol yn penderfynu ar bob mater gweithredol yn unol â'r Cynllun Dirprwyo Swyddogion.

 

Bydd dogfennau polisi yn cynnwys:

 

·         Strategaethau

·         Cynlluniau

·         Cynlluniau

·         Dogfennau canllaw neu ddogfennau canllaw atodol

·         Meini prawf cymhwysedd a phatrymau darpariaeth

·         Amcanion ar gyfer darparu gwasanaethau o fewn y portffolio

 

Cynllunio a Pherfformiad y Gwasanaeth

Penderfynu ar y cynlluniau gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau o fewn y portffolio, monitro perfformiad yn erbyn cynlluniau gwasanaeth a phenderfynu ar unrhyw gamau gweithredu sy'n codi.

 

Dogfennau Ymgynghori

Penderfynu ar yr ymateb i unrhyw ddogfen ymgynghori fawr neu ddogfen arolygu ffurfiol sy'n benodol i'r portffolio neu'r maes gwasanaeth.

 

Hysbysiadau Statudol

Penderfynu a ddylid hysbysebu, ymgynghori neu gyhoeddi unrhyw hysbysiadau neu Orchmynion statudol (i'r graddau nad ydynt yn cael eu dirprwyo i swyddogion) a gweithredu ar gynigion a hysbysebir yng ngoleuni unrhyw sylwadau a dderbyniwyd.

 

Amrywiadau i Gyllidebau

Pennu unrhyw amrywiadau i gyllidebau yn unol â Rheoliadau Ariannol a'r Cyfansoddiad, gan gynnwys trosglwyddiadau hyd at gyfanswm cyfanredol o £100,000 y flwyddyn neu 10% o'r Dadansoddiad Gwrthrychol fel y nodir yn y Llyfr Cyllideb (pa un bynnag yw'r isaf).

Tendrau

Penderfynu ar restr gymeradwy neu ddethol o ddarpar dendrwyr ar gyfer cyflenwi nwyddau, deunyddiau neu wasanaethau o fewn y portffolio a phenderfynu a ddylid gwahardd contractwyr o restrau cymeradwy neu ddethol.

 

Grantiau

Mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, penderfynu a ddylid derbyn y grantiau allanol sydd ar gael sy'n gofyn am arian cyfatebol, yn amodol ar gadarnhad o'r cyllid sydd ar gael i gyflawni unrhyw ymrwymiad gan y Cyngor, a rhaid iddo gynnwys unrhyw gostau terfynu gweddilliol i'r Cyngor pan ddaw cyllid grant i ben.

 

Cytuno ar feini prawf, terfynau, cymwysterau a dosbarthiad o fewn cynlluniau ar gyfer cymorth grant mewn perthynas â gwasanaethau o fewn y portffolio ac i benderfynu a ddylid hepgor amodau sy'n ymwneud â chymorth grant.

 

Gwneud grantiau neu ddarparu cymorth i sefydliadau neu unigolion, ac eithrio'r rhai sy'n destun dirprwyaethau penodol mewn mannau eraill yn y cynllun, lle mae swm y grant yn £20,000 neu'n uwch. Bydd penderfyniadau ar geisiadau grant o lai  ...  view the full Cofnodion text for item 10.

11.

Atodiad 2 - Cyrff Allanol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYRFF ALLANOL

 

Bwrdd / Cynrychiolydd

Plaid 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Mark Spencer

Llafur Cymru

 

 

Kate Thomas

Llafur Cymru

 

Cyngor Celfyddydau Cymru:  Rhanbarth De-ddwyrain Cymru

 

Deb Harvey

Llafur Cymru

 

Cyngor Llyfrau Cymru

 

Pat Drewett

Llafur Cymru

 

Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

Phil Hourahine

Llafur Cymru

 

Bwrdd Cludiant Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

Laura Lacey

Llafur Cymru

 

Ffowndri Lled-ddargludydd Cyfansawdd (LlDC) (CCRC)

 

Deb Davies

Llafur Cymru

 

Panel Ymddiriedolaethau Elusennol

 

James Clarke

Llafur Cymru

 

 

Kate Thomas

Llafur Cymru

 

 

Mark Spencer

Llafur Cymru

 

 

Paul Cockeram

Llafur Cymru

 

 

William Routley

Ceidwadwyr Cymreig

 

Canolfan Cyngor ar Bopeth

 

Paul Cockeram

Llafur Cymru

 

Coleg Gwent

 

David Mayer

Llafur Cymru

 

Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

 

Jane Mudd

Llafur Cymru

 

Undeb Credyd

 

Stephen Marshall

Llafur Cymru

 

GCA - Bwrdd y Cwmni

 

Laura Lacey

Llafur Cymru

 

 

Paul Bright

Llafur Cymru

 

GCA - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

 

Steven Cocks

Llafur Cymru

 

 

John Harris

Llafur Cymru

 

Gr?p Comisiynu GCA

 

Allan Screen

Llafur Cymru

 

 

Alex Pimm

Llafur Cymru

 

Canolfan Gofal Cymdeithasol Dwyrain Casnewydd

 

Deb Harvey

Llafur Cymru

 

Comisiwn Tegwch

 

Kate Thomas

Llafur Cymru

 

 

Gwag

 

 

Partneriaeth Trin Gwastraff Bwyd

 

Laura Lacey

Llafur Cymru

 

 

Yvonne Forsey

Llafur Cymru

 

Panel maethu

 

John Reynolds

Llafur Cymru

 

Cydbwyllgor Prosiect Bregusrwydd

 

Matthew Pimm

Llafur Cymru

 

Cyfeillion Pont Gludo Casnewydd

 

Deb Harvey

Llafur Cymru

 

Cydbwyllgor Archifau Gwent Fwyaf

 

David Mayer

Llafur Cymru

 

 

Pat Drewett

Llafur Cymru

 

Cyd-bwyllgor Amlosgi Gwent Fwyaf

 

Laura Lacey

Llafur Cymru

 

 

Yvonne Forsey

Llafur Cymru

 

Growing Space

 

Trevor Watkins

Llafur Cymru

 

Pwyllgor Lleol Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent

 

Phil Hourahine

Llafur Cymru

 

Gwarchodfa Gwlyptiroedd Gwastadeddau Gwent

 

Yvonne Forsey

Llafur Cymru

 

Panel Heddlu a Throseddu Gwent

 

Farzina Hussain

Llafur Cymru

 

 

Mark Spencer

Llafur Cymru

 

 

Deb Jenkins

Llafur Cymru

 

Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent

 

Emma Stowell Corten

Llafur Cymru

 

 

Farzina Hussain

Llafur Cymru

 

Cymdeithas Bowlio Dan Do

 

Miqdad Al-Nuaimi

Llafur Cymru

 

Jerome Gatehouse Collection Trust

 

Mark Spencer

Llafur Cymru

 

Cyd-gyngor Cymru

 

Jane Mudd

Llafur Cymru

 

 

Deb Davies

Llafur Cymru

 

Bwrdd Gwastadeddau Byw

 

Laura Lacey

Llafur Cymru

 

 

Yvonne Forsey

Llafur Cymru

 

Merchant Navy Welfare

 

Matthew Pimm

Llafur Cymru

 

 

Allan Speight

 

 

Cyd-Gr?p Llywio Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog

 

David Mayer

Llafur Cymru

 

 

Bev Perkins

Llafur Cymru

 

 

Phil Hourahine

Llafur Cymru

 

Comisiwn Harbwr Casnewydd

 

Ray Truman

 

 

 

Trevor Watkins

Llafur Cymru

 

Bwrdd Casnewydd Fyw

 

Yvonne Forsey

Llafur Cymru

 

 

Jason Hughes

Llafur Cymru

 

AGB Newport Now

 

Jane Mudd

Llafur Cymru

 

Bwrdd Trafnidiaeth Casnewydd

 

Deb Harvey

Llafur Cymru

 

 

James Clarke

Llafur Cymru

 

 

Bev Davies

Llafur Cymru

 

 

Mark Spencer

Llafur Cymru

 

Cymorth i Ferched Casnewydd

 

Deb Jenkins

Llafur Cymru

 

Bwrdd Cyd-Bartneriaeth Norwyaidd

 

Deb Davies

Llafur Cymru

 

PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y tu allan i Lundain)

 

Laura Lacey

Llafur Cymru

 

Ymddiriedolaeth Canolfan Mileniwm Pilgwenlli

 

Saeed Adan

Llafur Cymru

 

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Yvonne Forsey

Llafur Cymru

 

 

Laura Lacey

Llafur Cymru

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Jane Mudd

Llafur Cymru

 

 

Beverly Owen

Llafur Cymru

 

Raven House Trust

 

Bev Davies

Llafur Cymru

 

Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid

 

Matthew Evans

Ceidwadwyr Cymreig

 

Tai Cardod Roger Williams a'r Frenhines Fictoria

 

Miqdad Al-Nuaimi

Llafur Cymru

 

CYSAG

 

Deb Davies (Cadeirydd)

Llafur Cymru

 

 

Saeed Adan

Llafur Cymru

 

Bwrdd Strategol y Gwasanaeth  ...  view the full Cofnodion text for item 11.