Agenda and minutes

Cabinet - Dydd Iau, 28ain Ebrill, 2022 12.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

NI chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiant.

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd bod Cofnodion 6 Ebrill 2022 yn gywir.

 

4.

Codi Arian Pont Gludo pdf icon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad i'w gyd-aelodau, y cynhaliwyd trafodaeth arno'n flaenorol yn y Cabinet. Pwrpas prosiect y Bont Gludo oedd gwarchod a diogelu'r strwythur eiconig, a sicrhau dyfodol cynaliadwy ar ie gyfer, fel y byddai'n parhau i fod yn hygyrch i genedlaethau'r dyfodol.

 

Ar ôl sicrhau dros £8.7m o gyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri, cofiodd yr Aelodau Cabinet y siom a gafwyd ym mis Gorffennaf y llynedd pan aeth y contractwyr a benodwyd ar gyfer atgyweirio'r bont a'r ganolfan ymwelwyr newydd i ddwylo'r gweinyddwyr, gan ddal y cynlluniau a gynigiwyd yn ôl.

 

Yn wyneb adfyd, fodd bynnag, aeth y swyddogion ati i ailddechrau'r ymarfer tendro, ac yng nghyd-destun costau cynyddol a phrinder llafur ar raddfa fyd eang, y bu trafod a dadlau mawr yn eu cylch, nid oedd yn syndod bod y tendrau'n pennu costau llawer uwch na'r rhai a gytunwyd yn wreiddiol â'r contractwyr blaenorol.

 

Gwelwyd cynnydd o 18% yng nghost y ganolfan ymwelwyr, ond cynnydd o 100% yng nghost y pecyn i atgyweirio'r bont. Mewn termau real, roedd hynny'n golygu cynnydd o £5 miliwn yng nghost y prosiect.

 

Roedd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cydymdeimlo â sefyllfa'r prosiect a hefyd yn cydnabod nad oedd y sefyllfa hon yn unigryw i Gasnewydd; gwelwyd problemau tebyg gyda chynnydd sylweddol mewn costau mewn prosiectau eraill a ariannwyd drwy grantiau'r loteri. Dywedodd Cronfa'r Loteri y byddent yn ystyried cais am gyllid ychwanegol ar yr amod y byddai modd cadw'r cais yn is na £2 filiwn, ac yn dilyn hynny cymeradwywyd cais am £1.95 miliwn yn ychwanegol.

 

Cafodd adolygiad cynhwysfawr o werth peirianneg hefyd ei gynnal, gan nodi £680k o arbedion. Serch hynny, fel yr oedd pethau, roedd y prosiect yn dal i gynnwys bwlch o ychydig dros £2.9 miliwn.

 

Pe bai'r prosiect hwn yn mynd rhagddo, byddai angen i'r Cyngor fod yn barod i warantu'r diffyg hwn. Ar gyfer hyn byddai angen ailddyrannu'r cyllid a neilltuwyd yn wreiddiol yn y swm o gyfalaf hyblyg i ddarparu arian cyfatebol ar gyfer cais Codi'r Gwastad a gyflwynwyd y llynedd, fu'n aflwyddiannus yn y diwedd, ar gyfer ardal Porth Gogleddol Canol y Ddinas.

 

Byddai hyn yn cynyddu cyfalaf hyblyg y Cyngor i £3.89 miliwn, ac felly'n ddigon i gefnogi'r prosiect hwn pe na bai modd sicrhau cyllid ychwanegol o ffynonellau eraill.

 

Er hynny, nid oedd y Cyngor yn bwriadu rhoi'r gorau i chwilio am ffynonellau cyllid ychwanegol,  byddai'n parhau i weithio gyda Chyfeillion Pont Gludo Casnewydd, fu'n gefnogwyr angerddol anhygoel i'r prosiect hwn, i ganfod cyfleoedd i godi arian. Y gobaith oedd y byddai Llywodraeth Cymru hefyd yn rhoi ystyriaeth ffafriol i gais i gynyddu eu cyfraniad presennol o £1.5 miliwn.

 

Roedd y cyfnod tendro ar gyfer y ddau becyn contract wedi dod i ben, ac er bod y ddau gontractwr yn parhau i ymgysylltu, roedd risg sylweddol o gynnydd pellach mewn costau o beidio cytuno'n ffurfiol â'r contractau hyn ar unwaith, gan nad oedd unrhyw opsiwn arall ar gael.

 

Roedd y Bont Gludo yn eiddo i'r Ddinas ac roedd angen parhau i  ...  view the full Cofnodion text for item 4.