Manylion Pwyllgor

Cabinet

Diben y Pwyllgor

Mae’rCabinet yncynnwysArweinydd y Cyngor a hyd at nawAelod Cabinet (gangynnwys y DirprwyArwienydd)

EtholirArweinydd y Cyngorgan y Cyngor, syddwedynyndewisAelodau’r Cabinet a benodirgan y Cyngor. Mae gan bob Aelodunigolo’rCyngorgyfrifoldebdrosbortffoliopenodol o wasanaethau a pholisïau’rCyngor. YrArweinyddsy’npenodiAelodaui’wportffolios.

Y Cabinet
ywprifgorffpenderfynu’rCyngor ac mae’ngyfrifol am weithredufframwaithcyllid a pholisi’rCyngor. Mae rhaio’rpriffaterion, megisgosod y gyllideba’rDrethGyngor bob blwyddyn, yncaeleupennugan Cyngor.

Felarfercynhelircyfarfodyddo’r Cabinet ynfisol (heblaw am fisAwst), a’rArweinyddsy’neucadeirio. Mae’rcyfarfodyddynagoredi’rcyhoedd, heblaw am adegau pan fomaterionpersonolneugyfrinacholyncaeleutrafod.

Mae’r Cabinet ynpenderfynuarfaterionar y cyd, a gyhoeddirwedynmewncofrestrpenderfyniadauyndilyncyfarfodydd. Mae copïau o agendâu, adroddiadau, cofrestripenderfyniadau a chofnodioncyfarfodydd y Cabinet arwefan y Cyngor.

Mae
adroddiadaufyddyncaeleuhystyriedyngnghyfarfodydd y Cabinet yn y dyfodolyncaeleuhamserlennuymMlaenGynllun y Cabinet. 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Tracy Richards. Rheolwr Swyddfa’r Cabinet

Ffôn: 01633 656656

E-bost: democratic.services@newport.gov.uk