Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 28ain Chwefror, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorwyr P Bright a C Townsend.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2023 pdf icon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2020 yn gofnod gwir a chywir

4.

Diweddariad Atal a Chynhwysiant pdf icon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Pennaeth Atal a Chynhwysiant.

Cwestiynau:

Diolchodd y Pwyllgor i’r swyddogion am eu gwaith caled. Gofynnodd y pwyllgor pa gyfleusterau fyddai eu hangen dros y blynyddoedd nesaf i helpu i gynorthwyo rhaglenni a staffio.

·       Nododd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant fod y Cynllun Gwasanaeth yn cwmpasu'r meysydd ffocws byrdymor uniongyrchol. Nododd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant fod ffocws allweddol ar ansawdd yr ymyriadau a ddarparwyd yn ogystal ag ansawdd y gweithlu. Dywedodd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant wrth y pwyllgor bod y rhan fwyaf o'r gwaith a wneir yng nghartrefi defnyddwyr gwasanaeth a nododd fod ganddynt berthnasoedd gwaith allweddol gydag ysgolion. Nododd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant mai'r unig ddarpariaeth adeiladu sydd ei hangen arnynt ar hyn o bryd yw Dechrau'n Deg. Amlygodd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant bwysigrwydd defnyddio'r mannau sydd eisoes ar gael iddynt.

·       Dywedodd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant wrth y pwyllgor y byddai'r ffocws yn ystod y pum mlynedd nesaf ar dyfu gwasanaethau a phartneriaethau craidd ond eu bod yn gweithio gyda Thai a Chymunedau i nodi a defnyddio cyfleusterau cymunedol lle bo angen.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol mai'r ffocws ar weithio mewn partneriaeth oedd sicrhau bod yr holl wasanaethau a ddarperir i bobl yn gweithio'n effeithiol. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol nad yw'r cyngor yn darparu pob gwasanaeth i berson.

Gofynnodd y Pwyllgor a oedd ganddynt syniad o ba fannau fyddai'n fuddiol i'r gwasanaeth yn y dyfodol, megis mannau chwarae meddal a mannau gwyrdd ac ati i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod y lle a ddefnyddir yn llai pwysig nag ansawdd y staff ac felly dylai'r ffocws adlewyrchu hynny.

Gofynnodd y Pwyllgor a oedd y Bwrdd Llywodraethu yn cynnwys cynrychiolaeth gan Undebau Llafur a faint o fewnbwn y mae'r Undebau Llafur wedi'i gael ar y rhaglen ailgomisiynu.

·       Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y pwyllgor eu bod wedi sefydlu mewnol ar gyfer Bwrdd Casnewydd sy'n gweithio gyda chynrychiolwyr amrywiol i oruchwylio'r gyllideb, gwasanaethau, ac ailgomisiynu'r gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol, oherwydd ei natur, ei fod yn Fwrdd Swyddog mewnol ac felly nid yw Undebau Llafur yn cael eu cynrychioli arno.

·       Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod ailgomisiynu gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf wedi'i gwblhau. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol nad oedd yr effaith ar staffio yn fater mewnol ond yn hytrach mater ynghylch gwasanaethau a gomisiynir a byddai cynrychiolaeth yr Undeb wedi bod gyda'u sefydliadau a'u Hundebau eu hunain yn gysylltiedig â nhw.

Gofynnodd y Pwyllgor sut effeithiwyd ar y gwasanaeth gydag anawsterau recriwtio staff cymwys.

·       Nododd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant fod recriwtio yn fater sy'n effeithio ar yr holl wasanaethau a bod ffocws allweddol ar ddarparu hyfforddiant a datblygiad o'r tu mewn. Nododd y Pennaeth Atal a Chynhwysiant fod gwaith yn cael ei wneud i uwchsgilio staff presennol ac ehangu eu hehangder o wybodaeth.

Croesawodd y Pwyllgor y gwaith y mae'r tîm yn ei gael a manylu ar yr effaith gadarnhaol a gafodd y Gwasanaeth Ieuenctid ar y gymuned. Nododd y  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw sylwadau nac argymhellion oherwydd bod y sesiwn yn wybodaeth yn unig.

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Arising (Appendix 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth bwyllgor bod cais wedi bod i newid y rhaglen waith, lle byddai adroddiad yn mynd y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer y 28 Mawrth 2023 yn lle'r 14 Mawrth 2023.

Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

Dyddiad y cyfarfod nesaf fydd 14 Mawrth 2023 am 10am.

 

7.

Digwyddiad Byw

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: