Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 11eg Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd P Bright

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor fod anghysondeb gyda'r presenoldeb a gofnodwyd.

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2023 yn gofnod gwir a chywir.

 

4.

Adroddiad Diwedd Blwyddyn - Gwasanaethau Addysg 2022-23 pdf icon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor gamgymeriad yn y geiriad yn yr adroddiad a nododd mai'r 2023-23 ydoedd yn hytrach na 2023-24.

       Cytunodd y Prif Swyddog Addysg y dylid cywiro hyn. 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Addysg a'r Dirprwy Brif Swyddog Addysg yr adroddiad. 

Cwestiynau:

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ar beth oedd y saith blaenoriaeth strategol o'u cymharu â'r saith dimensiwn mewn addysg a grybwyllir yn yr adroddiad.

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

Nododd y Prif Swyddog Addysg fod y saith blaenoriaeth strategol yn deillio o'r Cynllun Corfforaethol sydd wedyn yn bwydo i mewn i Addysg megis mewn cyrhaeddiad a chyflogadwyedd.

       Amlygodd y Dirprwy Brif Swyddog Addysg ymhellach y ffocws rhwng cysylltu addysg â gwaith cyffredinol y Cyngor.

       Cydnabu'r Prif Swyddog Addysg y dryswch a sicrhaodd y Pwyllgor y byddai'n cael ei egluro yn yr adroddiad.

Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o wybodaeth am Ysgol Millbrook.

       Amlygodd y Prif Swyddog Addysg mai dros dro yn unig yw'r symud o Millbrook i Frynglas a nododd nad oes modd rhoi llinell amser ar y sefyllfa gan fod yn rhaid ystyried opsiynau.

       Amlygodd y Prif Swyddog Addysg nad oedd y gwaith hwn wedi'i sefydlu yn y rhaglen gyfalaf ond roedd yn cadarnhau bod gweithio’n mynd rhagddo ar y safle.

       Mynegodd y Prif Swyddog Addysg ddealltwriaeth o bryderon y rhai yr effeithiwyd arnynt gan y sefyllfa.

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ynghylch y cysylltiad rhwng ysgol cyfrwng Cymraeg newydd a safle Whitehead.

       Dywedodd y Pennaeth Addysg Cynorthwyol – Adnoddau wrth y Pwyllgor fod ysgol gynradd newydd yn cael ei chodi ar safle Whitehead, gyda'r gwaith yn cychwyn ar 17.07.23.

       Nododd y Pennaeth Addysg Cynorthwyol - Adnoddau ymhellach y bydd y safle hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer myfyrwyr Pilgwenlli gydag ysgol Pilgwenlli wedyn yn cael ei defnyddio fel yr ysgol Gymraeg.

Gofynnodd y Pwyllgor pa mor bell oedd ysgol gynradd Millbrook o allu cyflwyno opsiynau i'w hystyried.

       Nid oedd y Prif Swyddog Addysg yn gallu darparu unrhyw ddiweddariad pellach a chadarnhaodd nad yw'r myfyrwyr wedi cael eu heffeithio o ran safonau ac ansawdd addysg.  Cadarnhaodd y Prif Swyddog Addysg fod Swyddogion hefyd yn cyfathrebu'n rheolaidd â'r Llywodraethwyr a'r rhieni.

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad yngl?n â'r ystadegyn a ddywedodd fod sgiliau iaith Gymraeg uwch gan 3% o staff a chwestiynu a oedd hyn yn cynnwys staff cyfrwng Cymraeg.

       Cadarnhaodd y Pennaeth Addysg Cynorthwyol – Adnoddau wrth y Pwyllgor fod hyn yn canolbwyntio ar aelodau staff addysg canolog, nid gweithwyr ysgolion.

Gofynnodd y Pwyllgor am nifer y staff Cymraeg a'r cynnig i wella nifer y staff sy'n siarad Cymraeg.

       Nododd y Dirprwy Brif Swyddog Addysg eu bod yn rhagweithiol wrth recriwtio staff Cymraeg yn ogystal â hyrwyddo dysgu'r Gymraeg drwy fecanweithiau a ddarperir gan Adnoddau Dynol.

       Nododd y Dirprwy Brif Swyddog Addysg ymhellach ei fod yn flaenoriaeth i hyrwyddo defnydd Cymraeg gan staff addysg.

       Nododd y Dirprwy Brif Swyddog  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Pwyllgor yn fodlon â'r adroddiad a diolchodd i'r swyddogion am yr adroddiad a'u gwaith caled parhaus. 

Nododd y Pwyllgor y gwallau teipio dyddiad trwy’r adroddiad a gofynnodd am gywiro'r rhain.

Gofynnodd y Pwyllgor i'r 7 Dimensiwn a'r 7 Blaenoriaeth Strategol gael eu hegluro fel rhai ar wahân a gwahanol yn yr adroddiad.

Roedd y Pwyllgor eisiau lleisio ei bryderon ynghylch trefniadau llety dros dro yn Ysgol Millbrook a gofynnodd i'r mater gael ei ddatrys cyn gynted â phosibl.  Gofynnodd y Pwyllgor am ddiweddariad ynghylch Millbrook, ei sefyllfa ac a yw opsiynau wedi'u cyflwyno/derbyn erbyn diwedd y flwyddyn.

           

Argymhellodd y Pwyllgor y dylid cynnwys adborth ysgolion, rhieni a disgyblion yn yr adroddiad. 

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dwedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor fod y tabl camau gweithredu bellach yn glir a bod yr holl wybodaeth wedi'i darparu.

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu nad oedd dyddiadau nac eitemau wedi newid yn y Flaenraglen Waith.

Dwedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor mai dyddiad y cyfarfod nesaf oedd y 25Gorffennaf 2023.

 

7.

Digwyddiad Byw

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cliciwch yma i wylio'r recordiad.