Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 28ain Tachwedd, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Y Cynghorydd P Bright

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 107 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Medi 2023 yn gofnod gwir a chywir.

 

 

4.

Adroddiad Canol Blwyddyn Cynllun Gwasanaeth 2023-24 - Gwasanaethau Addysg pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-       Sarah Morgan - Prif Swyddog Addysg

-       Deborah Weston - Pennaeth Addysg Cynorthwyol - Adnoddau

-       Katy Rees - Pennaeth Cynorthwyol Addysg - Cynhwysiant

-       Y Cynghorydd Deborah Davies – Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

 

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar yr adroddiad i’r Pwyllgor. 

 

 

       Gofynnodd y Pwyllgor am ddyddiad arfaethedig dymchwel Ysgol Gynradd Millbrook. Dywedodd y Pennaeth Addysg Cynorthwyol – Adnoddau wrth y Pwyllgor fod angen i'r cynnig gael y gymeradwyaeth gynllunio angenrheidiol a'r dyddiad dymchwel amcangyfrifedig oedd Mehefin/Gorffennaf 2024. Fe wnaethon nhw sicrhau'r Pwyllgor bod mesurau diogelwch ychwanegol wedi'u trefnu yn ystod y cyfnod dros dro gan gynnwys teledu cylch cyfyng, ffensio ac amddiffyniadau.  

Gofynnodd y Pwyllgor am y dyddiad cwblhau amcangyfrifedig ar gyfer yr ysgol newydd.  

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

Dywedodd y Prif Swyddog Addysg (Prif Swyddog Gweithredol) wrth y Pwyllgor mai'r dyddiad cwblhau cynharaf posibl fyddai mis Ionawr 2026 ond na allai gadarnhau union ddyddiad ar hyn o bryd. Gofynnodd y Pwyllgor i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ysgol Gynradd Millbrook. 

 

 

       Holodd y Pwyllgor beth oedd y 1.2% o weithwyr Addysg sy'n mynd ati i ddysgu'r Gymraeg yn golygu’n rhifiadol. Cytunodd y Prif Swyddog Gweithredol i ddarparu'r wybodaeth hon ac amlygodd fod gweithwyr GALlE a Cherdd Gwent wedi'u cynnwys yn hyn. Fe wnaethon nhw sicrhau'r Pwyllgor fod yr un lefel o gefnogaeth a buddsoddiad yn cael ei roi i'r holl weithwyr. Gofynnodd y Pwyllgor a oedd athrawon yn cael eu cynnwys yn y ffigur. Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol nad oedden nhw.  

  

       Gofynnodd y Pwyllgor beth fyddai canlyniad cynnydd mesuradwy erbyn mis Mawrth 2024 wrth gynyddu nifer y cyflogeion Addysg sy'n gallu siarad Cymraeg. Dywedodd y Prif Weithredwr wrth y Pwyllgor y byddai hwn yn edrych ar y defnydd cynyddol o Gymraeg achlysurol/sgyrsiol. Cytunwyd i ddarparu mwy o wybodaeth i'r Pwyllgor.  

  

       Gofynnodd y Pwyllgor a oedd cysylltiad wedi'i nodi rhwng tlodi, absenoldeb ysgol a chyrhaeddiad. Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol fod ymchwil wedi cadarnhau'r cysylltiad rhwng cyrhaeddiad a thlodi. Fe wnaethant hysbysu'r Pwyllgor eu bod yn gweithredu arferion gan gynnwys dull Codi Cyrhaeddiad Pobl Ifanc Ddifreintiedig (CCPIDd) a oedd wedi llwyddo i wella cyrhaeddiad. Eglurwyd bod cysylltiad rhwng absenoldeb ysgol a thlodi, ond gellid gweld absenoldeb ym mhob math o deuluoedd. Eglurwyd bod y ffocws ar gynnydd dysgwyr ac edrych ar bresenoldeb pob person ifanc i nodi patrymau a rhoi cymorth ar waith lle bo angen ac yn fuddiol.  

  

       Amlygodd y Pwyllgor y defnydd o Hysbysiadau Cosb Benodedig (HCB) i atal absenoldebau ysgol a mynegodd bryder ynghylch yr effaith bosibl y gallai'r rhain ei chael ar deuluoedd difreintiedig. Sicrhaodd y Prif Swyddog Gweithredol y Pwyllgor fod gwaith yn cael ei wneud gydag ysgolion i archwilio mesurau lluosog gan gynnwys polisïau clwstwr presenoldeb i reoli disgwyliadau presenoldeb i deuluoedd, dadansoddi codau data ac absenoldeb ysgolion i nodi patrymau, defnyddio mesurau ataliol a chynnig cymorth i deuluoedd. Fe wnaethant  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

Cofnodion:

       Llongyfarchodd y Pwyllgor Swyddogion am eu gwaith a'r llwyddiannau yn yr adroddiad.

 

 

       Croesawodd y Pwyllgor gyflwyniad cyffredinol prydau ysgol am ddim i bob ysgol gynradd a chydnabu effaith gadarnhaol newid y derminoleg o "Brydau Ysgol Am Ddim" i "Brydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol".

  

       Gofynnodd y Pwyllgor am y ffigur ar gyfer yr 1.2% o weithwyr Addysg sy'n cymryd rhan weithredol mewn dysgu Cymraeg.

  

       Gofynnodd y Pwyllgor am wybodaeth ar faint o Hysbysiadau Cosb Benodedig a roddwyd a thystiolaeth o effeithiolrwydd Hysbysiadau Cosb Benodedig. 

 

 

       Gofynnodd y Pwyllgor am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y ffigurau yn ymwneud â diffyg presenoldeb ysgol.

 

 

       Gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am ddymchwel Ysgol Gynradd Millbrook yn agosach at adeg y dymchwel.

 

 

Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o wybodaeth am y Gymraeg mewn ysgolion a'r gwaith sy'n cael ei wneud i annog y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

a.     Camau Gweithredu sy'n Codi (Atodiad 1)

Ni nododd yr Ymgynghorydd Craffu unrhyw newid yn y Daflen Gweithrediadau.

 

b.        Diweddariad ar y Flaenraglen Waith (Atodiad 2)

Nododd y Cynghorydd Craffu nad oedd newid yn y Flaenraglen Waith ar yr adeg hon. 

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu fod dyddiad y cyfarfod nesaf ar 12 Rhagfyr 2023. 

7.

Digwyddiad Byw

Cofnodion: