Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 2021 4.00 pm

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Y Cynghorwyr John Richards, Ibrahim Hayat, Martyn Kellaway, Mark Whitcutt a Tracey Brooks

 

2.

Datgan diddordeb

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2021 pdf icon PDF 333 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2021 yn gofnod gwir a chywir, gyda’r cywiriad canlynol:

 

Cywiro dyddiadau'r cyfarfodydd i ddod yn adroddiad yr Ymgynghorydd Craffu ar gyfer y Flaenraglen Waith Flynyddol lle mae'r dyddiadau'n cael eu hailadrodd.

 

4.

Adolygiadau Canol Blwyddyn Cynlluniau Gwasanaeth 2021/22 pdf icon PDF 324 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwasanaethau’r Ddinas

Gwahoddedigion:

-       Paul Jones – Cyfarwyddwr Strategol – Amgylchedd a Chynaliadwyedd 

-       Y Cynghorydd Roger Jeavons - Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet y Cyngor dros Wasanaethau’r Ddinas

-       Silvia Gonzalez-Lopez – Rheolwr Gwasanaeth Gwastraff a Glanhau

 

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Strategol drosolwg o'r adroddiad a nododd ei fod wedi bod yn flwyddyn anodd a bod effeithiau'r pandemig yn dal i effeithio ar y gwasanaeth.  Tynnwyd sylw at y ffaith bod gwyliadwriaeth gudd yn cynyddu ar dipio anghyfreithlon, bod gwaith gosod pont droed newydd ar y gweill, a gwelliannau amgylcheddol megis mannau gwefru cerbydau a ffynhonnau d?r. Teimlai'r Cyfarwyddwr Strategol eu bod ar y trywydd iawn yn fras a thynnodd sylw at y ffaith y gallai'r graff fod yn gamarweiniol oherwydd yr echelin. Nodwyd pwysigrwydd bod hyn yn dibynnu ar gyllid caledi Llywodraeth Cymru.

 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd y dylid cynnal y gostyngiad yn y defnydd o finiau gwastraff gweddilliol, cadw amseroedd archebu mor isel â phosibl a dim ciwio ar ffyrdd. Dywedodd y Dirprwy Arweinydd wrth y Pwyllgor eu bod wedi ennill Gwobr Safle CAGC y Flwyddyn. Roedd y cynnydd mewn gwastraff bwyd wedi'i gyhoeddi mewn cyfarfod Waste Savers blaenorol. Nodwyd hefyd bod y "Ffordd i Nunlle" adnabyddus bellach wedi'i hailenwi'n "Ffordd i Natur".

 

Gofynnodd y Pwyllgor y canlynol:   

·         Beth oedd y gyfradd wirioneddol a gyflawnwyd o ran ailgylchu, nid dim ond y gyfradd gasglu? 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y Pwyllgor mai'r mesur sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru oedd y "defnydd terfynol" ac mai'r 67% oedd y ffigur net.  Dywedodd Rheolwr y Gwasanaeth Gwastraff a Glanhau wrth y pwyllgor fod y niferoedd yn dod o adroddiad cymhleth sy'n cyfrif am yr holl wybodaeth ac yn ei rhannu, ac mai'r gyfradd wirioneddol o ailgylchu oedd y 67% a gofnodwyd.

 

·         Ydy'r gwasanaeth yn hyderus nad oedd deunyddiau ailgylchadwy yn mynd i safleoedd tirlenwi neu wedi'u cam-ailgylchu?

 

·         Nododd Rheolwr y Gwasanaeth Gwastraff a Glanhau mai dim ond o fewn y wlad yr oedd gwastraff yn cael ei gludo a'i bod yn hyderus ei fod yn cael ei drin yn briodol gan eu bod yn ddarostyngedig i reoliadau. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod potensial i gynnwys gwybodaeth fanylach ond nid oedd yn si?r ai hwn oedd yr adroddiad cywir ar gyfer hynny. 

 

·         Beth yw canran yr aelwydydd sy'n "gwneud yn dda" wrth ailgylchu? 

Nododd y Cyfarwyddwr Strategol ei bod yn ganran uchel, a bod llawer o addysg ymwybyddiaeth wedi'i wneud. Tynnwyd sylw wedyn at y ffaith bod gorfodi yn opsiwn pe bai aelwydydd yn gwrthod.  Dywedodd Rheolwr y Gwasanaeth Gwastraff a Glanhau wrth y Pwyllgor nad oedd unrhyw ddata arolwg diweddar oherwydd Covid, ond roedd data anecdotaidd yn awgrymu cyfranogiad uchel a pharhaus.

·         Ydy ychwanegu rhagor o gasgliadau ar gyfer eitemau y gellir eu hailgylchu yn cael ei ystyried?

Nododd y Cyfarwyddwr Strategol ei bod yn bwysig sicrhau cydbwysedd gan y dylid annog peidio â defnyddio rhai deunyddiau na ellir eu hailgylchu/anodd eu hailgylchu.

·         Beth oedd yn cael ei wneud i gasglu deunyddiau y gellir eu hailgylchu o ardaloedd  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 376 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

c)      Information Reports (Appendix 3)

d)      Scrutiny Letters (Appendix 4)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

- Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

a) Diweddariad ar y Flaenraglen Waith

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y Flaenraglen Waith a soniodd wrth y Pwyllgor 

am y pynciau i'w trafod yn y ddau gyfarfod pwyllgor nesaf:

 

Dydd Llun 13 Tachwedd 2021 am 4pm, eitemau'r agenda; -

-       Strategaeth Twf Economaidd a Chynllun Adfer Economaidd – Argymhellion Monitro

 

Dydd Llun 24 Ionawr 2022 am 4pm, eitemau'r agenda; -

-       Cynigion y Gyllideb Ddrafft 2022-23

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 6.50pm