Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 17eg Ebrill, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

2.

Datganiadau Diddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 23 Ionawr yn gofnod gwir a chywir o'r cyfarfod.

 

Materion yn codi

Gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol:

 

Ar dudalen 6 o'r cofnodion - gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am sgyrsiau gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sy'n cyfrannu tuag at y gwasanaeth Warden Diogelwch Cymunedol. 

 

Ar dudalen 12 o'r cofnodion - gofynnodd y Pwyllgor am wirio a all y goleuadau stryd ganiatáu amrywiadau dyddiol ar gyfer amseroedd ar ac oddi arno. 

 

Ar dudalen 14 o'r cofnodion - roedd y Pwyllgor yn dymuno gwybod a oes unrhyw oblygiadau cyfreithiol o beidio â recordio galwadau yn y Ganolfan Gyswllt.

 

Ar dudalen 16 o'r cofnodion - gofynnodd y Pwyllgor am restr o'r asedau y mae'r Cyngor yn berchen arnynt. Yna hysbysodd Pennaeth Polisi a Thrawsnewid Pobl y Pwyllgor fod y prosiect hwn wedi dechrau, gyda'r asedau'n cael eu gwirio ar hyn o bryd yn ogystal ag edrych ar oblygiadau mewn perthynas â'r rhain fel cost ac effaith amgylcheddol.  Ar ôl gwneud hyn, bydd cynllun rheoli asedau strategol yn cael ei ddatblygu. 

 

Ar dudalen 21 o'r cofnodion - amlygwyd y byddai Trafnidiaeth Casnewydd yn darparu gwybodaeth ddigidol mewn llochesi bysiau, ac eisiau gwybod a oedd unrhyw ddiweddariad.

 

4.

Recriwtio a Chadw pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-          Rhys Cornwall – Cyfarwyddwr Strategol – Trawsnewid a'r Ganolfan Gorfforaethol

-          Tracy McKim (Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid) 

-          Kevin Howells – Rheolwr AD a Datblygu Sedydliadol

 

Dywedodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid, yn ystod adroddiad Cynllun Ardal Gwasanaeth y Cyngor 2022-24 yng nghyfarfod y pwyllgor ar 5 Rhagfyr 2022, nododd yr Aelodau fod Recriwtio a Chadw fstaff yn faes yr hoffent edrych arno ymhellach. Yna rhoddodd y Rheolwr AD a Datblygu Sefydliadol drosolwg byr o'r adroddiad.

 

Gofynnodd y Pwyllgor y canlynol: 

 

  • Gofynnodd y Pwyllgor am gymhariaeth o ystadegau cenedlaethol â'r rhai o Gasnewydd, yn enwedig gan nodi unrhyw anghysondebau.  Yn ogystal, roedd ganddyn nhw ddiddordeb yn yr oedran dechrau cyfartalog a gorffen cyflogaeth yn y y Cyngor.

 

Dywedodd y Rheolwr AD ac Datblygu Sefydliadol wrth y Pwyllgor y byddant yn darparu'r data a'r tueddiadau perthnasol.

 

  • Mynegodd y Pwyllgor ddiddordeb mewn data pellach ynghylch y rhesymau dros adael gweithwyr a demograffeg ymgeiswyr y gofynnir amdanynt am gyflogaeth. 

 

Dywedodd y Rheolwr AD a Datblygu Sefydliadol y bydd yn darparu dadansoddiad demograffig o'r gweithlu i'r Pwyllgor.

 

  • Holodd y Pwyllgor am godiadau cyflog.

 

Dywedodd y Rheolwr AD a Datblygu Sefydliadol fod codiadau cyflog yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn fwy sylweddol o'u cymharu â chyfnodau cynharach. Roedd hyn ynghlwm wrth ffactorau fel dyfarniadau cyflog athrawon, codiadau mewn costau pensiwn, a swyddi a ariennir gan grant.  Fe wnaethant hefyd nodi bod maint y gweithlu wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf.

 

  • Holodd y Pwyllgor am gymhareb goruchwylwyr a rheolwyr i ostwng gweithwyr gradd.

 

Nododd y Rheolwr fod cyflogau gweithwyr ar gyflogau is yn cynyddu, a allai leihau'r bwlch cyflog.  Soniodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid fod swyddi ar raddfa uwch, sydd angen sgiliau penodol, yn aml yn wynebu prinder.  Pwysleisiai hefyd arwyddocâd mynd i'r afael â gwahaniaethau gweithlu eraill, gan gynnwys rhyw a hil, ar wahân i oedran.

 

  • Holodd y Pwyllgor a oedd tueddiadau ymhlith gweithwyr a gafodd gyfweliadau ymadael. 

 

Dywedodd y Rheolwr Adnoddau Dynol ac OD y gallant lunio data o'r fath, a nododd fod cyfweliadau ymadael blaenorol wedi methu â chofnodi rhesymau dros chwilio am swyddi newydd, ond ers hynny mae'r broses wedi'i diwygio i gynnwys y wybodaeth hon.

 

  • Holodd y Pwyllgor am yr ystod gyflogau, yn enwedig rhwng cyflogau ar raddfa uchel a lefel mynediad. 

 

Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod yr adroddiad yn rhoi trosolwg cyffredinol o ddyfarniadau cyflog, fel y llynedd o fewn y Cyngor, ond ychwanegodd fod y rhain wedi bod yn is na 1% dros y degawd diwethaf. Eglurodd fod ffigwr yr adroddiad yn cynnwys cyfanswm costau staff, gan gynnwys pensiynau. Soniodd y Cyfarwyddwr Strategol hefyd am boblogaeth gynyddol Casnewydd o dan 65 oed, gan arwain at gyfran sylweddol o staff mewn ysgolion.  Cytunwyd i nodi diddordebau data penodol y Pwyllgor ar gyfer adrodd yn y dyfodol.

 

  • Holodd y Pwyllgor am "bolisi grym y farchnad". 

 

Cadarnhaodd y Rheolwr AD ei fodolaeth, ond nododd nad yw'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, crybwyllodd y gallai ddod i rym os bydd  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 131 KB

a)      Actions Plan (Appendix 1)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

- Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

Cynlluniau Gweithredu

 

Nododd yr Ymgynghorydd Craffu y bydd yr holl faterion a godwyd yn y cofnodion yn cael eu gweithredu yn ogystal â ffigurau o'r amseroedd aros galwadau yn y Ganolfan Gyswllt, ac yna hysbysu'r Pwyllgor o'r pynciau sydd i'w trafod yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor:

 

Llun 25 Gorffennaf 2022 am 4pm, yr eitemau ar yr agenda;

 

Adolygiadau Diwedd Blwyddyn Cynlluniau Gwasanaeth 2022/23

 

Nodwyd hefyd mai'r Cynghorydd Mark Howells fydd cadeirydd newydd y Pwyllgor rhwng Gorffennaf 2023 a Mai 2024.

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 5.45pm