Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 9fed Tachwedd, 2022 3.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

2.

Partneriaeth Cyd-fenter Llychlynnaidd pdf icon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-        Tracy McKim – Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid

-        Rhys Cornwall – Cyfarwyddwr Strategol – Canolfan Trawsffurfio a Chorfforaethol

-        Lyndon Watkins – Rheolwr Gyfarwyddwr Newport Norse

-        Mark McSweeney – Cyfarwyddwr – Gwasanaethau Proffesiynol a Chontract – Newport Norse

-        Y Cynghorydd Laura Lacey – Aelod Cabinet dros Seilwaith

 

Cyflwynodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid y pwyllgor i gynrychiolwyr Newport Norse. Darparodd Rheolwr Gyfarwyddwr Newport Norse drosolwg trwy gyflwyniad o’r cynllun cyd-fentro ac roedd yn ymdrin â’r trosiant a rhannu elw ac yn ymdrin â phrif bwyntiau’r adroddiad, megis monitro perfformiad a’r trefniadau cyfarfod sydd ar waith ar gyfer adolygu a thrafodaethau gyda’r awdurdod ac ysgolion yn arbennig. Dywedodd y partner wrth y pwyllgor am y gwaith sydd wedi'i gynllunio gyda'r cyngor ar gyfer y ddwy i dair blynedd nesaf ond sicrhaodd yr aelodau eu bod yn ymwybodol o'r meysydd y gallent eu gwella ac y byddant yn gweithio'n galetach gyda'r cyngor gyda chaledi yn dod yn fuan. Hysbyswyd yr aelodau o'r swyddfa a leolir ym Mharc Cleppa a chynigiwyd gwahoddiad agored iddynt ymweld â'r tîm i weld beth maent yn ei wneud.

 

Cododd y pwyllgor y pwyntiau a ganlyn:

-          Teimlai aelod yn falch o weld bod y partneriaid yn gweithio gyda’r ysgolion i annog unigolion ifanc ar gyfer prentisiaethau. Mewn perthynas â gwerth am arian, gan ei fod yn bwysig ar gyfer boddhad cwsmeriaid. Mae'n ymddangos bod gan nifer o benaethiaid farn negyddol ar effeithlonrwydd Norse a gofynnwyd i'r partneriaid am eu sylwadau ar hynny.

 

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr y gall tensiynau godi dros y blynyddoedd fel gydag unrhyw berthynas cleient/darparwr. Mae gan y partner dystiolaeth o'r rhai yr ymchwilir iddynt fesul achos, fel arfer allan o ddeg – dim ond un o'r rheini sydd ag unrhyw sylwedd i g?yn.

 

Eglurodd y cyfarwyddwr mai'r Polisi Landlord Corfforaethol yw polisi'r cyngor, ac mai Newport Norse yw'r asiant ar gyfer y polisi. Tynnodd y partner sylw at adegau pan fo adeileddau wedi'u hadeiladu nad ydynt yn unol â'r rheoliadau priodol lle byddai'n rhaid i Norse wneud rhywbeth yn ei gylch i'w wneud yn ddiogel, ac roedd yn gwerthfawrogi y gallai rhai ysgolion gwyno. Pwysleisiwyd y dylai adeiladau penodol megis ysgolion fod yn ddiogel o safbwynt cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch.

Nodwyd bod y partneriaid yn annog pob ysgol i fynd drwodd o ran y grwpiau cyswllt addysg fel y gallant eistedd a thrafod gyda'r ysgolion – pan fydd ysgolion yn cael dyfynbrisiau ar gyfer rhai pethau, efallai eu bod yn edrych ar ddeunyddiau gwahanol megis pren yn lle dur, er enghraifft. Cyfaddefodd y partner yn gyffredinol y gallai rhai cyflenwyr fod yn rhatach ond nid o lawer a theimlai ei bod yn bwysig sôn eu bod yn talu'r cyflog byw i'w gweithwyr.

Amlygodd y Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid ei bod yn bwysig cydnabod sut y gellir canfod pethau o ochr y cleient megis y polisi landlord corfforaethol, ac mae'n bwysig bod ysgolion yn gwybod beth yw Norse, sut mae'n cael ei brisio a  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) - Gwerth am Arian 2021-22 pdf icon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-          Geraint Willington – Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Cyflawni Addysg – Adnoddau

-          Ed Pryce – Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Polisi/Strategaeth

-          Marc Belli – Prif Bartner Gwella Ysgolion y Gwasanaeth Cyflawni Addysg

-          Sarah Davies – Dirprwy Brif Swyddog Addysg

-          Sarah Morgan – Prif Swyddog Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd

-          Deborah Davies – Aelod Cabinet dros Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Addysg y pwyllgor i'r partneriaid a chyflwynodd yr adroddiad. Cyflwynodd Cyfarwyddwr Adnoddau’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg drosolwg a chyflwyniad o Adroddiad Gwerth am Arian 2021-2022 a thynnodd sylw’r pwyllgor at y prif bwyntiau a gwahoddodd y pwyllgor i ofyn unrhyw gwestiynau y teimlent eu bod yn berthnasol.  Amlygwyd bod pum awdurdod yn berchen ar y cwmni a bod yr adroddiad yn canolbwyntio ar ddull S2S (Ysgol i Ysgol).

 

Gofynnodd yr aelodau y canlynol:

-          Cyfeiriodd aelod at y rhan ar yr economi ac effeithlonrwydd a oedd yn crybwyll y 96% sy'n mynd i ysgolion a gofynnodd a oes unrhyw rwymedigaeth ar ysgolion i'w ddefnyddio ar gyfer gwelliant.

 

Ymatebodd Cyfarwyddwr Adnoddau'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg drwy ddweud bod dau grant yn dod i mewn – Grant Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol a’r Grant Datblygu Disgyblion a llawer o is-grantiau o fewn y grantiau hynny – a bod disgwyliad o fewn y rheini i'w gyflawni.

Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg wedi bod yn fwy hyblyg gydag ysgolion, gan roi’r arian iddynt benderfynu beth i'w wneud. Byddai'r ysgol yn dangos i ni ar beth y dymunant ei ddefnyddio ac yn dangos sut, sydd wedyn yn cael ei gymeradwyo gan y panel yn dilyn adolygiad. Soniodd y Prif Swyddog Addysg fod gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg hefyd Gr?p Strategaeth Penaethiaid a oedd yn gweithio'n dda ar gyfer y gofynion sylfaenol a dywedodd fod y model yn synhwyrol.

 

-          Tynnodd aelod sylw at yr ochr gyllid. Soniodd am y straen o lefelau staffio a’r argyfwng costau byw. Er y gallent fod â chyllid effeithlon ar hyn o bryd, gofynnodd yr aelod a allai’r partneriaid weld hynny’n newid.

 

Cydnabu'r Cyfarwyddwr Adnoddau y bydd yn heriol wrth symud ymlaen gyda'r cyllid o'r grantiau a Llywodraeth Cymru.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Addysg fod y model yn gweithio ar grantiau 50% a bod hynny'n dibynnu ar yr hyn sydd gan Lywodraeth Cymru. Daw’r 50% arall gan Gyngor Dinas Casnewydd. Mae'n dibynnu a allant fforddio’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar werth blynyddol ond rhoddodd sicrwydd i'r pwyllgor ei fod yn werth rhagorol am arian. Soniwyd bod gwasanaethau rhanbarthol eraill wedi codi eu pris ond gyda'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg nid yw hynny wedi digwydd. Mae'r cyfraniadau gydag awdurdodau lleol wedi gostwng ond mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg wedi caniatáu iddynt gadw gwasanaeth da i weld effeithlonrwydd.

 

-          Nododd aelod ei fod yn cael yr adroddiad yn eithaf anodd ei ddarllen fel cynghorydd newydd ei ethol gyda'r ystod o dermau ac ymadroddion anghyfarwydd. Gofynnodd yr aelod i’r partneriaid gadarnhau’r hyn yr hoffent ei gael o’r drafodaeth a gofynnodd beth mae’r ysgolion lleol yn ei dderbyn gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg bob  ...  view the full Cofnodion text for item 3.