Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 7fed Rhagfyr, 2022 3.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim.

2.

Diweddariad o Waith Monitro'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir pdf icon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn bresennol:

-       Matt Lewis – Prif Swyddog Gweithredu, Gwasanaeth Adnoddau a Rennir

-       Kath Bevan-Seymour – Dirprwy Brif Swyddog Gweithredu, Gwasanaeth Adnoddau a Rennir

-       Mike Doverman – Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Gweithrediadau), Gwasanaeth Adnoddau a Rennir

-       Sarah Stephens – Arweinydd Ysgolion, Gwasanaeth Adnoddau a Rennir

-       Rhys Cornwall – Cyfarwyddwr Strategol, Corfforaethol a Thrawsnewid

-       Tracy McKim – Pennaeth Pobl, Polisi a Thrawsnewid

-       Mark Bleazard – Rheolwr Gwasanaethau Digidol

-       Y Cynghorydd Dimitri Batrouni – Aelod Cabinet dros Drawsnewid Sefydliadol

 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth yr adroddiad, a gofynnodd i'r pwyllgor fyfyrio ar berfformiad y llynedd a thrafod y bartneriaeth. Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol drosolwg byr o’r rôl ddigidol a ystyrir yn rhan o'r sefydliad. Rhoddodd y Prif Swyddog Gweithredu gyflwyniad i'r pwyllgor a oedd yn crynhoi'r gyllideb flynyddol a ffigurau megis nifer eu cwsmeriaid. Hysbyswyd yr aelodau am y fframwaith, a chawsant eu sicrhau bod cynrychiolaeth eang ar eu byrddau. Dangoswyd bod y partneriaid yn myfyrio ar yr hyn y mae eu cwsmeriaid yn dymuno ei gael. Amlygwyd bod eu cyllideb yn is na'r llynedd. Nododd y Prif Swyddog Gweithredu fod hyn yn gamp ac yn profi'r rhan helaeth o'r achos busnes, sef bod cydweithio yn lleihau costau. Hysbyswyd yr aelodau o'r astudiaeth achos yn yr adroddiad sy'n dangos pam fod y costau hynny'n lleihau wrth edrych tuag at y dyfodol.

 

Gofynnodd y pwyllgor y canlynol:

 

         Gwnaed sylw gan aelod fod recriwtio i'r maes TG yn her, a gofynnodd i'r partneriaid p’un a oeddent yn credu y byddai hynny'n gwella yn y dyfodol agos.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Gweithredu (Gwasanaeth Adnoddau a Rennir) fod y trafferthion a geir i gyflogi fel arfer yn broblem gylchol. Efallai ymhen 12-18 mis y bydd gr?p o bobl yn barod ar gyfer y rolau. Mae rhai enghreifftiau o waith cymorth i'w weld, ond mae'n anodd dal i fyny â'r gystadleuaeth o’r farchnad allanol. Mae tîm y Gwasanaeth Adnoddau a Rennir yn denu prentisiaid ac yn helpu staff mewnol i symud drwy'r sefydliad trwy gynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu.

 

         Gofynnodd yr aelod p’un a yw'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir yn cysylltu â phrifysgolion i recriwtio pobl.

 

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredu fod ganddynt dîm sy'n hyfforddi unigolion yn y brifysgol a chynllun newydd i gysylltu â phobl o ardaloedd eraill. Rhoddwyd enghraifft lle byddent yn cynnig swydd i rywun ac y byddent yn cael ymgeiswyr hyd at ddiwrnod ynghynt yn gwrthod y swydd gan y byddent wedi cael cynnig swydd gyda gwahaniaeth bach, megis mwy o wyliau. Fodd bynnag, nododd y swyddog fod y rhan fwyaf yn ceisio am swyddi yn y sector preifat er mwyn cael cynnig swydd gyda chyflog sydd oddeutu 20 mil yn fwy y flwyddyn. Teimlai'r Pennaeth Gwasanaeth ei bod yn bwysig nodi bod y gwaith pwynt mynediad yn dda o safbwynt cydraddoldeb gan eu bod yn cynnig cyfleoedd nad ydynt efallai wedi'u cael o'r blaen, sydd yn fantais sydd ynghlwm wrth y dull hwn.

 

         Roedd aelod o’r pwyllgor yn cydnabod bod llawer o  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2021/22 pdf icon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Invitees:

-       Natalie Poyner - Head of Children Services

-       Finn Madell - Head of Corporate Safeguarding

-       Amy Thomas - VAWDASV Regional Lead Advisor

-       Sally Ann Jenkins – Strategic Director – Social Services

 

The VAWDASV Lead Advisor provided committee with an overview of Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) which seeks to protect women from all forms of abuse. Newport hosts the regional VAWDASV team under the 2015 Act. Members were informed of the directives mentioned in the report such as domestic abuse in older people being a barrier and also modern day slavery and male suicide prevention, spectrum project with schools and projects that have been rolled out to Gwent.

 

It was highlighted that their achievement has been survivor engagement as they have developed a strong network of survivors who engage with the team and work with them to drive ways forward and also agencies have been key to the partnership.

Members were informed that 2021-2022 was a positive year considering the recovering challenges from the pandemic. The success was enabled by the commitment of the workforce, by sharing best practice despite facing challenges and pressure.

 

Committee raised the following points:

 

·         A Member wished to confirm if their work concerns men who face domestic abuse.

 

The VAWDASV Lead asserted that it includes all genders but as it came from the home office, the heading and overarching title remains but it is inclusive of all genders.The VAWDASV Lead then agreed to provide more data on the examples of male cases in Gwent. As there is an average of 2 males considered high risk for domestic abuse and require an agency response.

 

·         A Member expressed his thanks for the presentation and wanted to know what the partner’s most significant piece of progress is from the last few years.

 

The Strategic Director responded by stating if they look back in time, since 2015 legislation, people’s understanding and awareness has increased on other forms of abuse such as coercive control. In 2015, professionals and the public understanding of emotional abuse was far weaker back then.

In addition, the awareness and understanding of domestic abuse impact on children.The Director felt it was important to highlight these as it contributes to the increasing refusal to tolerate violence and the impact it causes.

 

·         The Chair made the suggestion of Newport City Council organising an all Member session on raising awareness and understanding on such topics.

 

The VAWDASV Lead explained that a training package has been developed for Members and Senior Officers of the Local Authority. They are currently discussing with Democratic Services to set up a training session in the New Year. This could be offered in terms of training for the helpline and signposting constituents for access to services.

 

·         A Member appreciated that measuring evaluation of the work is difficult and asked if there are any measures that they could possibly use to measure improvements.

 

In response, the VAWDASV Lead acknowledged that it is very difficult to measure as the  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 131 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

-       Neil Barnett (Cynghorydd Craffu)

 

Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y pwyllgor am yr eitemau ar agenda'r ddau gyfarfod nesaf, sef:

 

Dydd Mercher 8 Chwefror

Gwasanaeth Cyflawni Addysg – Cynllun Busnes

Diweddariad Perfformiad Ch2 Cynllun Llesiant Casnewydd yn Un

 

Dydd Mercher 8 Mawrth

Diweddariad Casnewydd Ddiogelach – Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

 

 

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 4.52 pm