Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022 5.00 pm

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Dim..

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 165 KB

Cofnodion:

Gofynnodd y Pwyllgor i bresenoldeb y Cynghorydd Mudd gael ei gywiro i ymddiheuriadau am y cyfarfod hwn.

 

Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 2 Chwefror 2022 yn gofnod gwir a chywir.

 

3.

Partneriaeth Strategol Barnardo's Casnewydd pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-       Sally Anne Jenkins (Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol)

-       Dan Jones (Rheolwr Gwasanaeth)

-       Chris Cahill (Rheolwr Partneriaeth)

-       Mark Carter (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Barnardo's Cymru)

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth, y Rheolwr Partneriaeth a Chyfarwyddwr Cynorthwyol Barnardo's Cymru drosolwg o'r adroddiad. Fe wnaethon nhw dynnu sylw at y canlynol:

 

·         Mae’r bartneriaeth rhwng Cyngor Dinas Casnewydd a Barnardo's ar waith ers dros 10 mlynedd a hi oedd y cyntaf o'i bath.

·         Mae'r ddau sefydliad yn cyfrannu'n ariannol o fewn y bartneriaeth.

·         Bod y bartneriaeth yn caniatáu hyblygrwydd i fynd i'r afael â materion allweddol a theilwra gwasanaethau i flaenoriaethau.

·         Prif ffocws y bartneriaeth oedd cefnogi plant ar ffiniau gofal.

·         Y llwyddiannau yn ystod y pandemig, sef eu bod yn gallu cefnogi 658 o blant hyd yn oed gyda llai o ymweliadau. Dros 12 mis, ni fu cynnydd yn nifer y pryderon mewn 94% o achosion caeëdig na chael eu dad-uwchgyfeirio. Roedd 12% yn agos at wasanaethau plant ac mae 100% o deuluoedd yn argymell y gwasanaethau.

·         Y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd sy'n darparu ymyrraeth â ffocws gan ddatblygu cynlluniau a nodau i blant teuluoedd ac asiantaethau ar ffiniau gofal.

·         Y Gwasanaeth Cynhadledd Gr?p Teuluol.

·         Y gwasanaeth Life-Long Links y llwyddodd y bartneriaeth i gael grant gan Lywodraeth Cymru ar ei gyfer er mwyn ei ddatblygu. Tynnodd y siaradwyr sylw at y ffaith eu bod wedi mynd dros y targed o 10 atgyfeiriad mewn 12 mis gyda 14 atgyfeiriad.

·         Mae'r gwasanaeth Babi a Fi, a oedd yn becyn cymorth yn cynnig cymorth pwrpasol 1-1 a gr?p 6 wythnos a Chynhadledd Gr?p Teulu lle bo hynny'n briodol. Tynnodd y siaradwyr sylw at ddiddordeb LlC gan nodi bod y gwasanaeth wedi'i grybwyll mewn gwaith ymchwil. Nododd y siaradwyr y ffeithiau canlynol am y babanod a anwyd o fewn y gwasanaeth hwn: aethpwyd â 61% ohonynt adref; mae 53% o rieni wedi cael y profiad o’u plant yn cael eu cymryd oddi wrthynt yn flaenorol; roedd 34% yn rieni â phrofiad o fod mewn gofal; roedd 16 o deuluoedd yn cael cyfarfodydd Cynhadledd Gr?p Teulu; aeth 14 o deuluoedd â’u plentyn adref ar ôl geni; roedd gostyngiad 48% mewn achosion gofal o adeg geni a oedd yn golygu bod 20 baban yn llai yn dod i mewn i’r system ofal yng Nghasnewydd.

·         Mae'r Tîm Ymateb Cyflym a oedd yn rhan o'r Hyb Diogelu ac yn cynnig ymyrraeth 6 wythnos i deuluoedd sydd mewn perygl o chwalu, gyda’r nod o osgoi derbyniadau diangen i’r system. Nododd y siaradwyr fod 71 o bobl ifanc wedi bod yn rhan o'r 12 mis diwethaf a bod 91% o blant yn aros gartref neu wedi dychwelyd adref yn fuan wedyn.

·         Datblygiad y tîm i gynnwys Gweithiwr Cymdeithasol Camfanteisio.
 

·         Therapi Chwarae a Therapi Perthynas Rhiant-Plentyn.

·         Y Gwasanaethau Atal a gynhelir yn wirfoddol gyda theuluoedd nad ydynt yn bodloni'r meini prawf ar gyfer ymyrraeth statudol, ond lle mae'n fuddiol i'r gwaith gael ei wneud.

·         Gwasanaeth CNF sy'n cynnig cymorth wedi'i dargedu i deuluoedd er mwyn iddynt gydnabod ac  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 137 KB

a)      Actions Plan (Appendix 1)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig

-       Neil Barnett (Ymgynghorydd Craffu)

 

Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu wrth y pwyllgor fod cofnodion y cyfarfod blaenorol wedi’u hanfon ymlaen at Casnewydd yn Un, bod Cynllun Busnes y GCA wedi’i anfon at Aelodau a Phartneriaid y Cabinet ac nad oedd diweddariad am y flaenraglen waith flynyddol ddrafft. Mae hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd.

 

Gofynnodd y pwyllgor i'r Cynghorydd Craffu a'r flaenraglen waith gofio i beidio â gorlwytho agendâu fel bod modd craffu ar eitemau’n briodol o fewn amser rhesymol. Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y pwyllgor y byddai hyn yn cael ei gyfleu i'r rheolwyr.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 6.50pm