Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol

Mae'r dudalen hon un rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol


Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Chorfforaethol

Dal y Weithrediaeth yn atebol am ei pherfformiad yn y Cyfarwyddiaethau Lleoedd a Chorfforaethol.

Tri maes bras: Perfformiad, Cyllideb a Risg

 

Monitro perfformiad, gan ganolbwyntio ar:

     Gyflawni canlyniadau a chamau gweithredu o fewn cynlluniau gwasanaeth;

     Craffu ar gynnydd mewn gwelliannau i feysydd lle mae perfformiad gwael;

     Asesu i ba raddau mae amcanion perfformiad yn cyfrannu at amcanion a blaenoriaethau cyffredinol y Cyngor;

     Asesu i ba raddau mae perfformiad yn gyson â’r strategaeth rheoli perfformiad.

 

Monitro’r Gyllideb

     Craffu ar amrywiadau yn y gyllideb;

     Asesu i ba raddau mae perfformiad yn cael ei gyflawni o fewn y gyllideb;

     Adolygu’r amcanion a chyflawni cynlluniau arbedion cytunedig.

 

Cynigion Cyllideb

     Craffu ar gynigion sy’n benodol i wasanaethau fel rhan o’r broses ymgynghori ar y gyllideb;

     Asesu effaith ddisgwyliedig y cynigion cyllideb ar wasanaethau, perfformiad, defnyddwyr gwasanaeth, partneriaethau a lefelau staffio;

     Ystyried cyfraniad y cynigion cyllideb at gyflawni blaenoriaethau ac amcanion corfforaethol;

     Ystyried y cynigion cyllideb o fewn cyd-destun cenedlaethau’r dyfodol, effaith tegwch a chydraddoldeb, cynaliadwyedd, trefniadau partneriaeth a’r agenda effeithlonrwydd;

     Ystyried i ba raddau y mae arbedion yn rhan o strategaeth gydlynol wedi’i ategu gan dystiolaeth briodol ar gyfer gwneud penderfyniadau.

 

Risg

     Monitro meysydd risg uchel ac asesu effeithiolrwydd camau gweithredu i liniaru’r risgiau hyn.

 

Hysbysu’r Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu o’i raglen waith a’i gweithredu parhaus.

Cynnal archwiliad manwl neu adolygiad o berfformiad gwasanaeth lle bo angen.

Monitro’r broses o roi ar waith unrhyw argymhellion a wneir i’r Cabinet yngl?n â pherfformiad y gwasanaeth.