Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 11eg Rhagfyr, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Y Cynghorydd Jane Mudd (Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros Dwf Economaidd a Buddsoddiad Strategol), y Cynghorydd A Pimm a’r Cynghorydd J Cleverly

 

2.

Datgan diddordeb

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorwyr Reeks a Horton fuddiant mewn perthynas ag Adolygiad Canol Blwyddyn Adfywio a Datblygu Economaidd.

 

3.

Adolygiadau canol blwyddyn Cynllun Gwasanaeth 2023/24 pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyllid

Gwahoddedigion:

-       Meirion Rushworth (Pennaeth Cyllid)

-       Emma Johnson (Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau)

-       Robert Green (Pennaeth Cynorthwyol Cyllid)

-       Richard Leake (Rheolwr y Gwasanaeth Caffael a Thaliadau)

-        Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol Trawsnewid a Chorfforaethol)

 

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Strategol Trawsnewid a Chorfforaethol yr adroddiad a rhoddodd y Pennaeth Cyllid grynodeb.

 

Trafodwyd y canlynol:

 

 • Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y Tîm Archwilio, gan gynnwys recriwtio dau Archwilydd, creu swydd Uwch Archwilydd drwy ailstrwythuro tîm, a chwblhau pedair ar ddeg o dasgau sicrwydd archwilio unigol gan Bartneriaeth Archwilio De Cymru (PADC). Maent hefyd yn ystyried partneriaeth tymor hwy gyda PADC. Disgwylir i'r cynnydd fod ar waith erbyn mis Ebrill 2024, gyda gostyngiad yn y sgôr risg gychwynnol oherwydd mesurau lliniaru. Trafodwyd rôl Archwilwyr wrth hwyluso gwelliannau mewn adroddiadau archwilio gwael, gyda sicrwydd bod modd rheoli'r llwyth gwaith a bod archwiliadau ychwanegol yn cael eu cynnal yn achos canlyniadau gwael.

 

 • Gofynnodd y Pwyllgor am gynnydd swyddogaethau hunanwasanaeth a’r ap Fy Ngwasanaethau Cyngor, yn ogystal â sicrwydd i drigolion nad ydynt yn gallu defnyddio TG. Mae'r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gweithio ar ehangu'r system ar draws adrannau eraill y Cyngor. Mae'r system wedi'i chyflwyno i wasanaethau pellach, gyda ffocws penodol ar gasgliadau biniau bob tair wythnos. Mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael yn y Llyfrgell Ganolog, a gall cwsmeriaid ffonio Canolfan Gyswllt y Ddinas o hyd.
 • Gofynnodd y Pwyllgor am gynnydd a heriau'r system TG cyllid newydd. Byddai’r gwaith o brofi'r system yn ailddechrau ganol mis Rhagfyr, ac mae'r dyddiad cwblhau disgwyliedig wedi'i wthio yn ôl i fis Ebrill 2024. Mae problemau mawr wedi'u nodi a'u datrys, gyda ffocws ar fynd i'r afael â phroblemau llai wrth iddynt godi.
 • Gofynnodd y Pwyllgor am gwblhau'r dangosfwrdd a'r adroddiadau. Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith ar y dangosfwrdd yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr 2023, ac mae tua 80% o'r adroddiadau wedi'u cwblhau. Disgwylir i waith profi ddechrau erbyn diwedd mis Rhagfyr 2023 neu ddechrau mis Ionawr 2024.
 • Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd sicrhau bod dinasyddion sy'n agored i niwed yn gallu cysylltu â'r Cyngor a chydnabu’r angen i newid i wasanaethau ar-lein.
 • Gofynnodd y Pwyllgor am gyfradd y dinasyddion a oedd wedi dechrau defnyddio gwasanaethau ar-lein. Dywedodd y Pennaeth Cyllid nad oes ganddo’r data ond y bydd yn trosglwyddo'r cais i'r Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid. Rhoddodd y Rheolwr Cyllid a Budd-daliadau wybod am gynnydd sylweddol yn nifer y trigolion a oedd yn defnyddio'r ffurflen newid cyfeiriad ar-lein, a nododd y Pwyllgor gynnydd o 9% yn nifer dinasyddion Casnewydd a oedd yn defnyddio gwasanaethau ar-lein.
 • Gofynnodd y Pwyllgor am gynnydd Canolfan Gyswllt y Ddinas a Phorthol Capita. Dywedodd y Rheolwr Cyllid a Budd-daliadau fod Porthol Capita wedi mynd yn fyw yn gynharach eleni, gyda dros 2000 o bobl yn defnyddio'r ffurflen newid cyfeiriad ar-lein. Mae’r gwaith o gyflwyno nodweddion rheoli taliadau wedi'i ohirio ond mae'n cael ei ddatrys trwy waith cydweithredol. Sicrhaodd y Pennaeth Cyllid y Pwyllgor fod cynnydd cadarnhaol yn cael ei wneud.
 • Gofynnodd y Pwyllgor a fydd y tai  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 134 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

 • Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

a)    Diweddariad ar y Flaenraglen Waith

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu’r Flaenraglen Waith, a rhoddodd wybod i’r Pwyllgor am y pynciau a oedd i’w trafod yn y ddau gyfarfod pwyllgor nesaf:

 

Dydd Llun 15  Ionawr 2024, yr eitem ar yr agenda;

 • Cynllun Ariannol Tymor Canolig a Chynigion Cyllideb Ddrafft 2024-25

 

Dydd Llun 19 Chwefror 2024, yr eitem ar yr agenda;

 • Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd
 • Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd

 

Awgrymwyd gan y Pwyllgor fod y cyfarfod ar ddydd Llun 15 Ionawr 2024  yn dechrau yn gynt na'r amser dechrau 2pm presennol. Nododd yr Ymgynghorydd Craffu y cais a dywedodd wrth y Pwyllgor y byddai'r Pwyllgor a'r swyddogion yn cael eu hysbysu ar ôl iddo gael ei gytuno.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 5.26pm