Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mawrth, 10fed Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Committee Room 1 / Microsoft Teams

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Cofnodion:

Nododd y Cadeirydd a'r Cynghorydd Hussain eu haelodaeth ar Bwyllgor Craffu BGC Rhanbarthol Gwent.

 

 

2.

Cynllun Ardal Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent (BPRh) 2023 - 2027 pdf icon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-          Phil Diamond – Pennaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

-          Sally Anne Jenkins – Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol

-          Y Cynghorydd Jason Hughes - Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol: 

 

Rhoddodd Pennaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a'r Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol drosolwg o'r adroddiad.

 

Gofynnodd yr Aelodau’r cwestiynau canlynol:

 

·   Holodd y Pwyllgor am effeithiolrwydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Tynnodd y Cyfarwyddwr Strategol sylw at bresenoldeb sawl bwrdd gan bwysleisio pwysigrwydd cydweithio a gwaith a rennir.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am grynodeb ar bwrpas yr adroddiad. Esboniodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol ei fod yn cydgrynhoi amryw adroddiadau ac yn amlinellu pwyntiau gweithredu i fodloni gofynion Llywodraeth Cymru.  Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol atebolrwydd a chanlyniadau.  Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn sicrhau bod y pum awdurdod lleol yn cydweithio i fynd i'r afael â materion a amlygwyd gan Lywodraeth Cymru.

·   Mynegodd y Pwyllgor bryder am ddiffyg gwaith partneriaeth o ran yr ymddiriedolaeth hamdden a gweithgarwch corfforol. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod gwaith yn cael ei wneud i gynnwys unigolion anabl mewn gweithgarwch corfforol a soniodd am ymdrechion i gefnogi'r rhai ag atgyfeiriadau meddyg teulu. Amlygodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol y byddai'r adroddiad yn cael ei graffu ochr yn ochr â Chynllun Llesiant Gwent ac amlygwyd yn Adran 16 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) bod gofyniad i sefydlu mentrau cymdeithasol.  Nododd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol y byddai angen iddynt ei wneud yn gliriach yn yr adroddiad.

·   Holodd y Pwyllgor am y manteision i Gasnewydd a sut maen nhw'n osgoi problemau o ran galw staff. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol natur statudol y bwrdd, mynediad i'r gronfa integreiddio ranbarthol, a'r ffocws ar anghenion penodol grwpiau bach. Amlygodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y cydweithio rhwng y pum awdurdod lleol yn caniatáu darpariaeth gref, a nododd nad oedd cystadleuaeth staff yn broblem gan mai’r hyn sy'n gweithio orau i bob awdurdod yw cydweithio a oedd yn rhoi safbwynt cryf a chydlynol iddynt.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am yr heriau sy'n wynebu'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Soniodd y Cyfarwyddwr Strategol am gyfyngiadau cyllidebol, lleihau'r Gronfa Integreiddio Ranbarthol, hyfforddiant a datblygiad gyrfaol, cadw staff, ac effaith y pandemig a chostau byw. Trafododd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol ymdrechion recriwtio mewn colegau gan dynnu sylw at y cwrs Mynediad at Feddygaeth yng Ngholeg Gwent.

·   Roedd y Pwyllgor eisiau gwybod sut yr oedd y bwrdd yn bwriadu osgoi defnyddio eiddo Gwely a Brecwast i bobl ifanc. Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol i roi gwybodaeth ac o bosibl drefnu cyfarfod ar y mater.

·   Cynigiodd y Pwyllgor y dylid ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i wrthwynebu lleihau cyllid. Mynegodd y Cyfarwyddwr Strategol a'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol gefnogaeth i'r cam hwn, gan dynnu sylw at y difrod posibl o leihau cyllid.

·   Nododd y Pwyllgor y diffyg gwybodaeth yn yr adroddiad ynghylch y cynnydd mewn gordewdra gan bwysleisio ei bwysigrwydd. Gofynnon nhw am strategaeth benodol neu os oedd y bwrdd partneriaeth yn mynd i'r afael â'r mater hwn. Soniodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol ei fod yn  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent 2022-23 pdf icon PDF 179 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedigion:

-          Phil Diamond – Pennaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

-          Sally Anne Jenkins – Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol

-          Y Cynghorydd Jason Hughes - Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol: 

 

Rhoddodd Pennaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a'r Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol drosolwg o'r adroddiad.

 

Gofynnodd yr Aelodau’r cwestiynau canlynol:

 

·   Gofynnodd y Pwyllgor sut y byddai'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn parhau i gyflawni ei amcanion strategol yn wyneb heriau.  Amlygodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol waith parhaus mewn partneriaethau a buddsoddiad i wneud y mwyaf o adnoddau.  Mynegodd y Cyfarwyddwr Strategol hyder yn eu safle rhanbarthol cryf. Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol yr arloesedd sy'n deillio o waith partneriaeth.

·   Holodd y Pwyllgor am fynd i'r afael â’r materion yn gysylltiedig â phoblogaeth sy'n heneiddio.  Soniodd y Cyfarwyddwr Strategol am yr angen i bennu darpariaethau gofal ar gyfer pob blwyddyn ac ariannu'r anghenion hynny. Fe wnaethant dynnu sylw at y cynnydd yn y boblogaeth hen ac ifanc yng Nghasnewydd a phwysigrwydd cydweithredu rhanbarthol.

·   Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd ceisio atebion y tu allan i'r DU. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol natur fedrus gofal cartref a'r ffocws ar gynnal hirhoedledd iach.  Pwysleisiodd y Pwyllgor natur hanfodol y gwasanaeth.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth. Soniodd y Cyfarwyddwr Strategol am adborth dyddiol cadarnhaol a phwysigrwydd herio'r lefel o ofal a ddarperir. Amlygodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol gyfraniad cynrychiolwyr Dinasyddion a Gofalwyr yn y bwrdd.

·   Holodd y Pwyllgor am gynnig cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain i ofalwyr. Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol fod hyfforddiant yn cael ei gynnig ond nid yn gyffredinol, er ei fod yn cael ei ystyried.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am gynlluniau neu strategaethau i hyrwyddo aer glân, amgylcheddau iach a mannau gwyrdd. Soniodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol am bresenoldeb mannau gwyrdd yng Nghasnewydd ac amlygodd brosiectau i annog gweithgarwch corfforol.  Nododd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol fod cynlluniau atgyfeirio ymarfer corff a gwneud y mwyaf o fannau gwyrdd yn cael eu blaenoriaethu.

·   Cydnabu'r Pwyllgor y gwaith a wneir gan ofalwyr di-dâl, yn enwedig rhai ifanc.

·   Gofynnodd y Pwyllgor am fwy o wybodaeth am fynd i'r afael ag arwahanrwydd ac unigedd o fewn y gweithlu gofal di-dâl. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol ymdrechion parhaus yn y maes hwn.

·   Canmolodd y Pwyllgor Brosiect Dementia arloesol Crick Road a amlygwyd yn yr adroddiad, a diolchodd Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol am y gydnabyddiaeth.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am fod yn bresennol.

 

Casgliadau

  • Canmolodd y Pwyllgor y bartneriaeth am eu hymdrechion parhaus, ac yn benodol, gwaith rhagorol gofalwyr di-dâl a gofalwyr ifanc gyda'r baich a'r pwysau maen nhw’n eu hwynebu, tra hefyd yn delio â'u hanghenion cymhleth eu hunain. Nodwyd bod cyllid grant Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau i dros 19,000 o ofalwyr di-dâl, ond dim ond ychydig dros 2,000 o'r rheiny a nododd eu bod yn teimlo'n llai ynysig. Roedd ganddynt ddiddordeb mewn archwilio sut y gallwn gynyddu nifer y gofalwyr di-dâl sy’n manteisio ar y cyllid a chael mwy o adborth cadarnhaol.

 

4.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 131 KB

a)    Diweddariad ar y Rhaglen Waith i'r Dyfodol (Atodiad 1)

 

b)    Cynllun Gweithredu (Atodiad 2)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwahoddedig:

-          Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu

 

a)    Diweddariad ar y Flaenraglen Waith

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu’r Flaenraglen Waith, a dywedodd wrth y Pwyllgor am y pynciau a oedd i’w trafod yn y ddau gyfarfod pwyllgor nesaf:

 

Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023, eitemau'r agenda;

·   Partneriaeth Menter ar y Cyd Norse – Adolygiad Strategaeth a Pherfformiad

·   Asesiad Anghenion Strategol Drafft Casnewydd Ddiogelach

 

Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023, yr eitem ar yr agenda;

·   Polisi a Chanllaw Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

·   Gwasanaeth Cyflawni Addysg – Gwerth am Arian 2023-24

 

 

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.36 am

 

 

5.

Digwyddiad Byw